Christelijke Basisschool Mooitaki

Klaas van der Meijstrjitte 30 9045 PZ Bitgummole

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Mooitaki

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van observaties en methodegebonden toetsen volgen wij de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast wordt er in alle groepen - vanaf groep 3 -  het Cito-leerlingvolgsysteem gebruikt. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit gestandaardiseerde Cito-toetsen (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling), die voor de verschillende vakgebieden in vastgestelde periodes in het jaar afgenomen worden. De resultaten van kinderen kunnen worden vergeleken met leeftijdsgenoten door heel Nederland. Verder gebruiken we de resultaten ieder jaar voor een schoolanalyse en om de vaardigheidsgroei van de leerlingen in kaart te brengen. 

Aan de hand van deze uitslagen worden groepsplannen en /of handelingsplannen gemaakt die worden besproken met het gehele team (leerkrachten, intern-begeleider, onderwijs- assistenten en directeur) om zo tot een plan van aanpak te komen passend bij de groep en het individu.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op het fundamentele niveau heeft Mooitaki alles keurig behaald. Op het streefniveau presteren we net onder het gemiddelde. Wel zijn de afgelopen jaren grote ontwikkelstappen gemaakt die telkens een grote sprong laten zien in het behalen van het streefniveau. We vertrouwen er dan ook op, en blijven eraan werken dat het volgend jaar helemaal op orde is. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Mooitaki werken we met de aanpak van PBS (Positive Behaviour Support) Op deze manier zetten we schoolbreed neer hoe wij gewenst gedrag aanleren en positief bekrachtigen. Dit betekent dat wij op school eenduidige schoolregels hebben, welke wij onze kinderen preventief aanleren. Hierbij spreken we duidelijk uit wat wij van de kinderen verwachten. Ongewenst gedrag negeren we, daar waar mogelijk. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Zorgzaamheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2016 heeft CBS Mooitaki schoolinspectie gehad. Deze waren in zijn algemeenheid voldoende. Het uitgebreide verslag en onze reactie hierop vindt u in de bijlage.

Terug naar boven