Basisschool De Zeveneik

Dorpsstraat 110 6456 AG Bingelrade

  • Schoolfoto van Basisschool De Zeveneik
  • Schoolfoto van Basisschool De Zeveneik
  • Het beste dat je kunt worden, is jezelf!
  • Kraanwater drinken is gezond en wordt gestimuleerd op De Zeveneik
  • Schoolfoto van Basisschool De Zeveneik

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten worden bepaald door:

- Methodegebonden toetsen. Deze toetsen geven een beeld in hoeverre een leerling een beperkt deel van de leerstof beheerst. In het algemeen betreft het leerstof die kort geleden is aangeboden.

- Toetsen van het Leerling Ontwikkeling Volg Systeem (LOVS). Deze worden twee keer per jaar afgenomen. De uitkomsten geven een beeld van het niveau van leerlingen. Doordat de toetsen zijn genormeerd, kan een school het niveau van een individuele leerling en van de groep vergelijken. Dat gebeurt met het gemiddelde niveau van de normgroep, veelal leerlingen die in hetzelfde jaar zitten. De toetsen van één leergebied zijn aan elkaar gekoppeld waardoor de prestaties van een leerling, groep of zelfs een hele school over langere tijd gevolgd kan worden

Kwaliteitszorg. Leerlingrapporten  van deze toetsen geven informatie over het niveau, de groei en eventueel de verschillen in scores tussen verschillende categorieën. Groepsrapporten van de LVS-toetsen laten zien hoe de groep er als geheel voor staat. Schoolrapporten van de toetsen leveren een beeld van de ontwikkeling in de verschillende groepen bij diverse leergebieden in het primair onderwijs. Met schoolrapportages zien we snel welke groepen en leergebieden om extra aandacht vragen. Ook brengen schoolrapportages successen in beeld, omdat we direct zien of eerder genomen maatregelen effect hebben gehad. Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorstromen naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in de schoolcarrière van een kind. Daarom vindt de school het van belang om een zorgvuldig advies te formuleren. Wij doen dat o.a. op basis van het (Cito-)leerlingvolgsysteem van voorgaande leerjaren. Naast leervaardigheden zijn ook werkhouding, een onderzoekende attitude en motivatie voor leren belangrijke voorwaarden voor schoolsucces. Het schooladvies vindt plaats na zorgvuldige besprekingen met leerlingen, ouders, intern begeleiders en directie. Tijdens de tweede rapportbespreking in groep 7 geeft de school een vooruitblik mee. In de maand november van groep 8 staan de voorlopig adviesgesprekken gepland welke worden gevolgd door de definitief adviesgesprekken in februari.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 27 januari 2021 heeft de inspectie een themaonderzoek uitgevoerd op De Zeveneik. Het onderzoek richtte zich op de kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie. De bevindingen zijn met het team gedeeld. We mochten de complimenten ontvangen voor de goed doordachte kwaliteitsverbeteringen gerelateerd aan de leerlingpopulatie. In de bijlage het verslag aangezien het ontwikkelpunt van belang is om de doelstellingen concreter te omschrijven.

Terug naar boven