Basisschool De Zeveneik

Dorpsstraat 110 6456 AG Bingelrade

  • Schoolfoto van Basisschool De Zeveneik
  • Schoolfoto van Basisschool De Zeveneik
  • Het beste dat je kunt worden, is jezelf!
  • Kraanwater drinken is gezond en wordt gestimuleerd op De Zeveneik
  • Schoolfoto van Basisschool De Zeveneik

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Zeveneik is een relatief jonge groep enthousiaste mensen die de schouders onder de ambities van de school zetten. Op dit moment is er een vacature voor unit 1. Wij verwachten deze vacature ingevuld te hebben voor aanvang van schooljaar 2021/2022.

Sharon Slootbeek,  leerkracht - unit 1
Renee Mouchart,    leerkracht - unit 1
vacature,               leerkracht - unit 1
Nicole Collaris,       leerkracht - unit 2
Remko Florie,        leerkracht - unit 3
Jessica Matzner,    owo
Mirte Kuipers,       owo
Jos Zillen,             owo
Monique Goossens owo
Ielze Brocatus,      IB
Marcèl Caniisus,    Adj. dir / leerkracht unit 2
Jos Bertrand,        Directeur


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INNOVO werkt per school met een flexibele schil die ingezet kunnen worden bij een vervanging. Zo heeft iedere school in het cluster een flexibele schil en zorg je samen ervoor dat 'langere vervangingen' opgevangen kunnen worden.
Over het algemeen is er 's morgens al een vervanger aanwezig, door je eigen flexibele schil.
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, kunnen er momenten zijn dat de flexibele schil niet beschikbaar is. De organisatie van de school is zo ingericht dat de kinderen deze dag toch gewoon onderwijs kunnen volgen. 
Het kan zijn dat een vervanging voor langere tijd niet kan worden ingevuld. In dat geval kan het zijn dat kinderen een dag niet naar school kunnen. Ouders worden daarover tijdig ingelicht. Kinderen worden niet zonder medeweten van ouders naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Zeveneik organiseert het onderwijs in units. Unit I wordt gevormd door leerlingen van de onderbouw. Unit II bestaat uit leerlingen van de middenbouw. Unit III wordt gevormd door de leerlingen uit de bovenbouw. In de unit wordt de dag gezamenlijk gestart en afgerond. Activiteiten rond wereldverkenning en kunstzinnige oriëntatie vinden samen met alle leerlingen van de unit plaats. De leerkracht van de unit is de mentor van het kind. Hij of zij is de persoon die de contacten over het kind onderhoudt. Aan ieder unit is een of meerdere vaste onderwijsondersteuners gekoppeld. Zij werken met de leerkracht samen om het onderwijs vorm te geven. 
Voor de cursorische vakken (rekenen, taal en lezen) ontvangt het kind instructie door een leerkracht in het instructielokaal volgens de 4 sleutels voor een effectieve les. De onderwijsondersteuner helpt de leerkracht bij het goed begeleiden van de leerlingen bij de verwerking van de leerstof.

Het werkrooster is opgenomen op de website onder de knop info.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De lessen in de Duitse taal worden door gecertificeerde leerkrachten verzorgd. Bij de lessen bewegingsonderwijs worden we ondersteund door een combinatiefunctionaris van de stichting Ecsplore (programma 'School in Actie').  Escplore ondersteunt basisscholen in het verzorgen van kwalitatieve, enerverende gymlessen, kijkt op schoolniveau naar beweegbeleid, methodes voor bewegingsonderwijs en naschoolse mogelijkheden. 
De gymlessen en de muzieklessen worden verzorgd door een vakdocent. 

https://www.innovo.nl/onderwijstijd

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school wil kinderen de ondersteuning bieden die nodig is. Ons zorgsysteem is erop gericht maatwerk te bieden voor elk kind. Diverse leerkrachten hebben een master op verschillende gebieden. Hun expertise wordt in collegiale consultaties ingezet. Indien nodig maken we daarnaast ook gebruik van externe, specialistische expertise.  
Ervaring leert dat kinderen zich ongeacht hun niveau competent voelen in school.
Het School Ondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op de website van de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In school is de peuterspeelzaal (PSZ) "'t Pieepelke" gevestigd. Deze PSZ is aangesloten bij het Centrum voor Maatschappelijk Werk, Welzijnswerk en Peuteropvang (CMWW). De peuterspeelzaal biedt  Voor - en Vroegschoolse Educatie (VVE) . De kinderen krijgen een uitnodigend speel- en leerprogramma aangeboden op drie dagdelen per week. De PSZ werkt samen met de ouders en de basisschool. Elk kind wordt ondersteund in zijn ontwikkeling. Er is plaats voor 16 kinderen in een gemengde groep van twee - en driejarige peuters.

De samenwerking met de PSZ vindt plaats op een regelmatige basis. Kleine projecten worden samen uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de peuters de juffrouwen van groep 1/2 al kennen.
De overdracht naar de basisschool vindt plaats in een gesprek waarbij ouders, PSZ en school aanwezig zijn. 

Basisschool De Zeveneik werkt samen met BSO De Sjoepkar om u de gelegenheid te geven om gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang. 

Terug naar boven