Wereldwijs, algemeen christelijke basisschool

Het Lichtruim,Planetenplein 2 3721 LH Bilthoven

  • In de hal van Het Lichtruim, het gebouw waarin Wereldwijs is gevestigd,  is een prachtige en praktische tribune ingebouwd
  • Samen met de bibliotheek onder één dak... is het niet fantastisch!
  • Onze kleuters krijgen les op de begane grond, de groepen 3 tot en met 8 hebben hun lokalen op de eerste verdieping.
  • Een prachtige sporthal die onder schooltijd beschikbaar is voor de leerlingen van Wereldwijs.
  • Onder schooltijd mogen wij ook gebruik maken van Theater het Lichtruim, voor een voorstelling van de klas bijvoorbeeld!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wereldwijs volgt de voortgang van de kinderen op verschillende manieren. In de kleuterbouw volgen we de leerlingen met een observatie-systeem, Bosos. We volgen nauwkeurig wat de kinderen kunnen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, (grove en fijne motoriek, samenwerken, spelgedrag, luisteren en spreken). Spelenderwijs bieden we de kinderen de leerstof aan en werken aan de doelen die ze moeten bereiken om door te kunnen gaan naar groep 3. 

In de groepen 3 tot en met 8 volgen we de leerlingen vooral ook op de cognitieve ontwikkeling, lezen, schrijven, rekenen. We maken daarbij gebruik van de toetsen uit de methode, maar ook van het CITO leerlingvolgsysteem, met ingang van schooljaar 23-24 is het het Leerling in Beeld systeem. Zo weten we precies wat we moeten doen om ons onderwijs zo in te richten dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Op Wereldwijs maken wij gebruik van Snappet. Deze methode zorgt ervoor dat wij het volgen van de tussenresultaten ook met de kinderen samen heel inzichtelijk kunnen maken: kinderen weten zelf aan welke doelen ze moeten werken en welke doelen ze behaald hebben. Kinderen hebben hiermee zelf altijd overzicht over hun tussenresultaten en kunnen gericht werken aan hun doelen. Kinderen beschikken met Snappet per doel ook over verdiepende lesstof om te voorkomen dat het leren saai wordt als je juist wat verder bent dan je klasgenoten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ouders en leerlingen van groep 8 worden in het eerste oudergesprek in september geïnformeerd over de doorstroomtoets en het eindadvies. De toets vindt plaats op 5 en 6 februari 2024, en aan de hand van het eindadvies en de toets uitslag kunnen de kinderen zich aanmelden bij het Voortgezet Onderwijs. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De omgang van kinderen met elkaar heeft alles te maken met onze identiteit. De identiteit van onze school is terug te vinden in onze begeleiding van de kinderen als het gaat om samen spelen en samen delen, door het ontwikkelen van normen en waarden in de klas. Door aandacht te hebben voor jezelf, voor de ander en de wereld om je heen. Daar hebben wij als school zeker aandacht voor, niet in een specifieke aanpak, maar door onze visie voor te leven en de hele dag als leidraad te gebruiken in onze omgang met elkaar. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • aandacht voor jezelf
  • respect voor de ander
  • zorg voor je omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven