Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1 3723 CH Bilthoven

  • Schoolfoto van Montessorischool Bilthoven
  • Schoolfoto van Montessorischool Bilthoven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van een leerlingvolgsysteem waarbij wij de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 in hun ontwikkeling volgen en het onderwijs aan hun behoefte aanpassen. Om een goed beeld te krijgen gebruiken we de observaties van de leerkracht, de feedback van onder andere de remedial teacher en de interne begeleider en vanaf groep 3 de resultaten van de IEP toetsen en voor groep 1/2 het observatieinstrument IEP. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf 2023-2024 maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem IEP, wat wij al meerdere jaren gebruiken voor de Eindtoets in groep 8. Wij hebben tot aan 2022-2023 gebruikt gemaakt van het leerlingvolgsysteem CITO voor de tussenresultaten. Dat is landelijk gezien komen te vervallen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De meerderheid van onze leerlingen gaat naar HAVO+.

Ze stromen uit naar o.a.:

  • Het Herman Jordan College
  • De Werkplaats
  • Het Nieuwe Lyceum
  • Het Stedelijk Gymnasium Utrecht
  • Openbaar Lyceum Zeist
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen de persoonsontwikkeling werken wij met het programma ‘The Leader In Me’ dat kinderen in hun eigen kracht zet en steeds meer leiderschap geeft over het eigen leerproces. Deze benadering stimuleert motivatie van binnen uit. Het sluit goed aan bij de uitgangspunten van Maria Montessori, waarbij intrinsieke motivatie, keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid centraal staan. Centraal staat de ‘Boom van de 7 gewoonten’.

Met de wortels begint het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf en overwinningen op jezelf. Met deze drie gewoonten in je rugzak voel je je steviger, zekerder en je ‘valt niet zomaar om’! Je krijgt meer grip op sociale situaties en ziet makkelijker je eigen verantwoordelijkheid en aandeel.

De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen leren win-win te denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie).

De kruin staat voor gewoonte 7; de boom komt tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’ en goed voor jezelf zorgt. Je houdt je energie op peil door tijdig op te laden, op 4 domeinen: fysiek (bijv. slaap, bewegen, voeding, pauzes), mentaal (mooie boeken, muziek, puzzels, creatief bezig zijn) , sociaal-emotioneel (dingen delen met vrienden en familie) en spiritueel (rust in de natuur, dingen doen die je leuk of nuttig vindt, mediteren).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Persoonsontwikkeling
  • Zorgdragen voor een ander
  • Synarchie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elke vier jaar bezoekt de onderwijsinspectie onze school. Een mooi moment waarop met een externe blik wordt gekeken naar wat er op onze school goed gaat en waar we ons nog kunnen verbeteren. Ook het afgelopen bezoek waren de bevindingen van de inspectie positief. We zien het als een compliment dat de inspectie opvalt dat op onze school een rustige en positieve werksfeer heerst, waar de leerlingen zelfstandig en taakgericht werken met aandacht voor leren van elkaar en samenwerken. Wij denken dat met deze manier van onderwijs leerlingen goed voorbereid zijn op het leven in de 21e eeuw.

Alhoewel de school duidelijke ambities heeft en zowel de ambities als de gemaakte vorderingen frequent deelt met alle ouders en betrokkenen, geeft het rapport aan dat er ruimte voor verbetering is in de kwaliteitszorg als we nog meer systematisch gegevens verzamelen en op basis daarvan een betere prioritering aanbrengen in de verbeteractiviteiten. Met dit aandachtspunt gaan we aan de slag.

Terug naar boven