Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1 3723 CH Bilthoven

  • Schoolfoto van Montessorischool Bilthoven
  • Schoolfoto van Montessorischool Bilthoven

Het team

Toelichting van de school

Op school zetten ongeveer 20 medewerkers zich in voltijd of deeltijd in voor ons onderwijs. Alle groepsleerkrachten in vaste dienst beschikken over het montessoridiploma. Daarnaast hebben we speciaal opgeleide leerkrachten voor beeldende vorming, muziek, drama, dans (groep 1/2) en gym (groep 3 t/m 8). Zo leren kinderen ook om zich sportief en creatief te uiten. Onze remedial teacher biedt individuele kinderen kortdurende extra begeleiding wanneer dat nodig is. En onze interne begeleider organiseert de zorg op schoolniveau en ondersteunt leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met extra behoeften en/of extra uitdaging. Een conciërge helpt ons met de doorlopende onderhoudswerkzaamheden. Het team wordt ondersteund door onze administratieve medewerker en onze directeur is verantwoordelijk voor het dagelijkse management. Wij ervaren ons team als gevarieerd en bevlogen dat de belangen van kinderen voorop zet.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte, verlof of scholing wordt de leerkracht bij voorkeur vervangen. Onze school werkt bij afwezigheid van de leerkracht via de 'procure vervangingen' in de volgende stappen:

Stap 1: Externe invaller uit onze eigen pool

Stap 2: Vervanging vanuit het team waarbij een leerkracht de afwezige leerkracht vervangt en tijdelijk meer werkt.

Stap 3: Ambulante mensen zonder lestaken inplannen zoals de leerkracht ondersteuner, RT'er, kindercoach, vakdocent of IB' er.

Stap 4: Het verdeelplan waarbij de kinderen verdeeld worden over andere groepen met een maximum van 35 kinderen in een klas.

Stap 5: De school ziet geen andere oplossing en de ouders krijgen het verzoek hun kind niet naar school te laten gaan. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Heterogene groepen

Montessori onderwijs pleit voor een groepssamenstelling met drie verschillende leeftijden. Kinderen zijn in een groep altijd een keer het jongste, middelste of het oudste kind. Dit past bij hoe de kinderen opgroeien in de maatschappij. Zo komen kinderen van verschillende leeftijdsfasen elkaar tegen in het gezin, de familie, met buurkinderen, maar ook later in het werkende leven. Kinderen doorlopen in hun groei naar volwassenheid diverse ontwikkelings- of levensfasen. Kinderen die in dezelfde fase zitten (die meerdere leerjaren omspant) worden in één groep geplaatst. Het is prachtig om te zien hoe belangrijk deze heterogene groepen zijn en een positief hebben op het leer-, werk- en speelklimaat.

Onderbouw

De 4- tot en met 6-jarigen uit groep 1 en 2 zitten in de onderbouw. Deze periode kenmerkt zich door het bewust opnemen van indrukken met alle zintuigen in de fase van ontdekking. Zij werken met allerlei materialen die de zintuigen oefenen. Daarnaast hebben zij honger naar woorden, zowel het leren van namen en begrippen, als het kennen van letters en het leren lezen. Ook het tellen en het werken met (grote) getallen wordt graag gedaan. 

Middenbouw

De 6- tot en met 9-jarige kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 zitten in de middenbouw. De middenbouw is meer gericht op het opnemen van kennis in de fase van verkenning. Zij werken nog veel met materiaal, dat echter een andere betekenis gaat krijgen. Het is meer gericht op algemene kennis.  

Bovenbouw

De 9- tot en met 12-jarigen uit de groepen 6, 7 en 8 zitten in de bovenbouw. In de ontwikkeling van het kind wordt het denken abstracter. Dit is de fase van wetenschap. Zij willen meer inzicht krijgen in de cultuur waarin ze leven. In de bovenbouw vindt ook de voorbereiding plaats op het voortgezet onderwijs

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd voor de kinderen in de groepen 1 en 2 wordt mede bepaald door activiteiten, montessori werkjes afgewisseld met bewegingsonderwijs en creatieve vakken. Kind en leerkracht zorgt samen voor voldoende tijd voor de verschillende vakgebieden en extra tijd voor verdieping, verrijking en interesses. We zorgen voor een zorgvuldig voorbereide omgeving die het kind stimuleert en uitdaagt bepaalde vaardigheden te ontwikkelen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt door de kinderen ingevuld op basis van de planning en de afspraken die zij met de leerkracht maken. Kind en leerkracht zorgt samen voor voldoende tijd voor de verschillende vakgebieden en extra tijd voor die onderdelen waar dat ook belangrijk is. Dat betekent dat er vaak ook meer tijd is voor specifieke interesses of verdieping. We zorgen voor een zorgvuldig voorbereide omgeving die het kind stimuleert en uitdaagt bepaalde activiteiten te oefenen en te ontwikkelen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. De ondersteuningsstructuur laat zien hoe onze school daarnaar handelt en met andere organisaties en specialisten werkt.

Niveau 1: Algemene preventieve zorg binnen de groep

De leerkracht werkt handelingsgericht en volgens de opvoedingsmethode van Maria Montessori. De leerkracht signaleert en past de specifieke onderwijsbehoefte aan binnen het basisaanbod. Zowel ondersteuning in de klas als compacten en verrijken voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Niveau 2: Extra zorg/ ondersteuning binnen de groep

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt allereerst preventieve en licht curatieve interventies ingezet zoals het geven van extra instructie, andere leerstof en een andere aanbiedingsstrategie voor zowel kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Dit wordt besproken tijdens de leerlingbespreking met intern begeleider en leerkracht met hulp van de specialist HB. De leerkracht bespreekt dit met de ouders van het kind.

Niveau 3: Speciale zorg/ begeleiding buiten de groep met inzet van de intern begeleider

Op dit niveau wordt besloten dat intersievere vorm van ondersteuning wenselijk is. De intern begeleider van de school wordt betrokken bij het proces. Als school hebben wij op dit niveau behoefte aan extra informatie. Dit kan verkregen worden via verschillende bronnen: intern; via RT of coach, het schoolondersteuningsteam (SOT) vanuit swv ZOUT, Centrum Jeugd en Gezin en externe instanties.

Niveau 4: Zeer speciale zorg/ begeleiding buiten de groep.

Op dit niveau wordt gekeken welke ondersteuning vanuit een individueel arrangement nodig is. Er wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) en/of intensievere individuele leerlijn opgesteld. Daarnaast kan de ambulant begeleider vanuit het samenwerkingsverband ingezet worden voor kinderen die meer nodig hebben dan het basisaanbod en de extra zorg. Wanneer blijkt dat het kind meer nodig heeft dan de school kan realiseren, is de school handelingsverlegen. Het samenwerkingsverband ZOUT kijkt op dat niveau mee of het kind meer gebaat is bij een ander schooltype of andere vorm van onderwijs. Uiteraard is dit in overleg met ouders.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities voor in de toekomst liggen om de deskundigheid van de medewerkers te vergroten op het gebied van autisme of faalangst en/of andere specifieke gebieden. Daarnaast vindt er nascholing plaats voor de GroepsGeluk trainers in de school. Tevens is onze ambitie om de leraarondersteuners verder op te leiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds 2018 werken wij als school samen met Humankind kinderopvang. Wij proberen zoveel mogelijk onze krachten te bundelen. Ook de medewerkers van Human Kind benaderen de kinderen vanuit de montessorigedachte.

Het kinderdagverblijf 'De Zonnepit' van Human Kind is kleinschalig en vertrouwd voor kinderen van 0-4 jaar. Er is een baby-dreumes groep van 0 tot 2 jaar en een peutergroep van 2-4 jaar. Baby’s krijgen alle ruimte om te ontdekken. Dreumesen en peuters leren veel en intensief door ervaringen op te doen.

Kinderen die 4 jaar worden kunnen doorstromen naar Montessorischool Bilthoven. Voor ouders die buitenschoolse opvang nodig hebben, kunnen kinderen na schooltijd doorstromen naar BSO het Boshuis en BSO het Boshonk.

Terug naar boven