Basisschool Franciscus

Capucijnenstraat 19 5074 PE Biezenmortel

  • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
  • Schoolfoto van Basisschool Franciscus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets worden door het team en directie kritisch bekeken. Het is  vooral van belang of de kinderen scoren naar verwachting. We zoeken naar trends en gebruiken daardoor de gegevens ook voor reflectie op ons onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op vaste tijden in het schooljaar worden methodeonafhankelijke toetsen, DIA toetsen, afgenomen. De resultaten hiervan worden besproken met de Intern Begeleider en vervolgens door de leerkracht in het leerlingvolgsysteem verwerkt. Op school gebruiken we het leerlingvolgsysteem van ParnasSys om de resultaten van onze leerlingen goed te kunnen volgen. Maar we doen er meer mee. Door deze objectieve toetsgegevens krijgen wij als school een goede kijk op de ontwikkeling van elke leerling en tevens op de opbrengsten van het onderwijs. Op die manier kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken.

Voor de vakken rekenen, lezen en spelling hebben we een datamuur ontwikkeld. Hierop staat welke instructies de kinderen nodig hebben, de analyse n.a.v. de toetsen en de acties voor het vervolg. We maken hierbij een onderscheid in drie instructiegroepen: Instructie onafhankelijk, Instructie gevoelig, Instructie afhankelijk. In de groepsmap wordt genoteerd in welke instructiegroep de kinderen zitten en welke extra begeleiding er geboden wordt.  Daarnaast wordt op het groepsoverzicht vermeld welke speciale ondersteuningsbehoeften de leerlingen hebben. In groep 1/2 wordt er per thema een apart focusblad gemaakt. Hierop staat per ontwikkelingsgebied vermeld hoe het aanbod er per leerling uitziet. We nemen bij de kleuters geen DIA toetsen af, maar volgen onze kleuters d.m.v. het observatiesysteem leerlijnen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen krijgen op onze school eind groep 7 een eerste (voorlopig) advies. Dit wordt zorgvuldig samengesteld door de leerkrachten, intern begeleider en directie. We nemen daarin alles mee wat we van een leerling gezien hebben gedurende de schoolloopbaan. Kindkenmerken, uitslagen van toetsen, werkhouding, taakaanpak en motivatie worden meegewogen in het advies. In groep 8 wordt dit advies opnieuw bekeken en wordt uiteindelijk een definitief advies gegeven. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar en werk je samen. Er is duidelijkheid over wat er van jou verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten. Zo’n schoolklimaat willen we met elkaar maken. 

We leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.

Kernwaarden die we kennen vanuit de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.  

We hebben een certificaat behaald van De Gezonde school op het thema welbevinden. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Het certificaat geeft aan dat wij structureel en planmatig werken aan het thema welbevinden. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

in het schooljaar 2015-2016 hebben wij inspectiebezoek gehad. We zijn tevreden over het rapport en hebben er uiteraard ook onze ontwikkelpunten uitgehaald. We vallen onder het basisarrangement van de inspectie.

Terug naar boven