Basisschool Franciscus

Capucijnenstraat 19 5074 PE Biezenmortel

Schoolfoto van Basisschool Franciscus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets worden door het team en directie kritisch bekeken. Het is  vooral van belang of de kinderen scoren naar verwachting. We zoeken naar trends en gebruiken daardoor de gegevens ook voor reflectie op ons onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op vaste tijden in het schooljaar worden methodeonafhankelijke toetsen, CITO toetsen, afgenomen. De resultaten hiervan worden besproken met de Intern Begeleider en vervolgens door de leerkracht in het leerlingvolgsysteem verwerkt. Op school gebruiken we het leerlingvolgsysteem van ParnasSys om de resultaten van onze leerlingen goed te kunnen volgen. Maar we doen er meer mee. Door deze objectieve toetsgegevens krijgen wij als school een goede kijk op de ontwikkeling van elke leerling en tevens op de opbrengsten van het onderwijs. Op die manier kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken.

Voor de vakken rekenen, lezen en spelling hebben we een datamuur ontwikkeld. Hierop staat welke instructies de kinderen nodig hebben, de analyse n.a.v. de toetsen en de acties voor het vervolg. We maken hierbij een onderscheid in drie instructiegroepen: Instructie onafhankelijk, Instructie gevoelig, Instructie afhankelijk. In de groepsmap wordt genoteerd in welke instructiegroep de kinderen zitten en welke extra begeleiding er geboden wordt.  Daarnaast wordt op het groepsoverzicht vermeld welke speciale ondersteuningsbehoeften de leerlingen hebben. In groep 1/2 wordt er per thema een apart focusblad gemaakt. Hierop staat per ontwikkelingsgebied vermeld hoe het aanbod er per leerling uitziet. We nemen bij de kleuters geen CITO toetsen af, maar volgen onze kleuters d.m.v. het observatiesysteem leerlijnen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen krijgen op onze school eind groep 7 een eerste (voorlopig) advies. Dit wordt zorgvuldig samengesteld door de leerkrachten, intern begeleider en directie. We nemen daarin alles mee wat we van een leerling gezien hebben gedurende de schoolloopbaan. Kindkenmerken, uitslagen van toetsen, werkhouding, taakaanpak en motivatie worden meegewogen in het advies. In groep 8 wordt dit advies opnieuw bekeken en wordt uiteindelijk een definitief advies gegeven. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

in het schooljaar 2015-2016 hebben wij inspectiebezoek gehad. We zijn tevreden over het rapport en hebben er uiteraard ook onze ontwikkelpunten uitgehaald. We vallen onder het basisarrangement van de inspectie.

Terug naar boven