Basisschool Franciscus

Capucijnenstraat 19 5074 PE Biezenmortel

Schoolfoto van Basisschool Franciscus

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool Franciscus werkt een enthousiast en betrokken team dat zich dagelijks met veel plezier inzet voor goed onderwijs voor alle kinderen van onze school. In ons team is er een spreiding van leeftijden, wij ervaren dit als positief. Jong en oud maken gebruik van elkaars kwaliteiten!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de vaste groepsleerkracht zorgt de directeur voor een invalkracht. Er wordt geprobeerd de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. We volgen dan de onderstaande stappen op volgorde van 1 tot 5:
1. Inzet van vervangers via de vervangerspool van de Dommelgroep (VIP)
2. Inzet van parttimers die een dag extra kunnen werken
3. Inzet van bevoegd personeel dat niet voor de groep staat (bv. directeur, Ib-er) maximaal 1 dag.

Bovenstaande stappen zullen zeer waarschijnlijk altijd lukken indien het verlof betreft, omdat we dit vooraf weten. Bij ziekte van leerkrachten kunnen ook onderstaande stappen nog genomen worden:

4. Samenvoegen van groepen (indien mogelijk) maximaal 1 dag of (indien mogelijk) opvang binnen de eigen groep door onbevoegde kracht.
5. Kinderen blijven thuis.

Stap 5 heeft natuurlijk voor u als ouders een grote impact: we zullen u dan ook zo snel mogelijk informeren (minimaal 1 dag van tevoren) wanneer deze stap gezet moet worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met heterogene groepen. Dit betekent dat er meestal twee jaargroepen bij elkaar zitten. Dit heeft als voordeel dat kinderen veel in aanraking komen met kinderen die al verder in hun ontwikkeling zijn of juist minder ver, waardoor ze leren omgaan met de rol van helper. Zo kunnen ze elkaar stimuleren en ondersteunen. In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen. Elk jaar bekijken we weer aan het einde van het schooljaar wat de beste combinatie van groepen voor het nieuwe schooljaar is. 

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In ons aanbod staan de leerlijnen Taal, Rekenen, Spel en Motoriek centraal.

De ontwikkelingsdoelen binnen deze leerlijnen willen we bereiken via de volgende activiteiten:

 • Kringactiviteiten gericht op voorbereidend taal en rekenen.
 • Spelactiviteiten gericht op fantasiespel, rollenspel, zang en dans.
 • Spelactiviteiten gericht op bewegingsspelen, wedstrijdspel en behendigheidsspel.
 • Constructieve activiteiten gericht op ontwikkeling van motoriek.
 • Werken met ontwikkelingsmateriaal; gericht op ontwikkeling van taal, rekenen en motoriek.
 • Werken met het planbord; gericht op ontwikkeling van zelfstandigheid, probleemoplossend vermogen en leren plannen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle kinderen maken bij ons jaarlijks minimaal 940 uur. Dit betekent dat ze in 8 jaar tijd minimaal 7520 uur gehad hebben. De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn gelijk op onze school.  Na vaststelling van het vakantierooster, maakt de directie een urenberekening voor het  schooljaar waarin we zorgen dat ook na het plannen van studiedagen en vrije dagen, de minimale onderwijstijd gewaarborgd is.   

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de site: Scholen op de kaart en daarnaast te downloaden via onze website. Hierin geven we antwoorden op 3 kernvragen:

1. In welke mate is de school op dit moment in staat Passend Onderwijs te verzorgen?

Voor welke kinderen is er al een passend aanbod?

Voor welke kinderen hebben we een passend aanbod met behulp van externen?

Voor welke kinderen kunnen of willen we geen passend aanbod realiseren? 

 2. In welke richting wil de school zich ontwikkelen?

Welke expertise hebben we nu al in huis?

Voor welke kinderen wordt in de komende periode een aanbod ontwikkeld wat er nu nog niet in voldoende mate is? 

3. Hoe kunnen we het ondersteuningsprofiel benutten bij het gesprek binnen het Samenwerkingsverband en de Ondersteunings Eenheid Zuid over de verdeling van de zorgmiddelen?

Welke middelen zijn beschikbaar om de extra ondersteuning te bieden? 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De zorg en ontwikkeling van het jonge kind

Als kinderen bij ons op school komen, hebben we (indien van toepassing) altijd een overdracht met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf/gastouder. Daarnaast spreken we vooraf de ouders en vullen zij een intakeformulier in. Op die manier hebben we zoveel mogelijk kennis over het kind vergaard om zo goed mogelijk van start te kunnen gaan. Na een aantal weken hebben we met ouders een gesprek om onze eerste bevindingen te delen en de expertise van de ouders te gebruiken om te onderzoeken wat hun kind nodig heeft. 

Wij streven ernaar dat de kleuters zich breed ontwikkelen naar zelfstandigheid, dat wil zeggen:

 • dat zij actief zijn en zelf initiatieven kunnen nemen
 • dat ze hun eigen gedrag, hun gedachten en wensen kunnen verwoorden;
 • dat ze met hun gevoelens en ervaringen leren om te gaan en de mogelijkheden en middelen voor expressie leren ontdekken;
 • dat zij leren samen spelen en samen werken;
 • dat ze creatief  durven te zijn;
 • dat ze geïnteresseerd zijn in hun eigen omgeving en dat ze de wereld willen onderzoeken;
 • dat ze leren na te denken over datgene wat ze doen of zeggen:
 • dat ze weten dat hun gedrag gevolgen kan hebben voor anderen;
 • dat ze datgene wat ze geleerd hebben, kunnen inzetten om problemen op te lossen;
 • dat ze leren plannen te maken en daarnaar te handelen.

Terug naar boven