Basisschool Franciscus

Capucijnenstraat 19 5074 PE Biezenmortel

 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
 • Schoolfoto van Basisschool Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het venster van basisschool Franciscus!

Basisschool Franciscus, een sprankelend avontuur!

Kinderen op de Franciscus krijgen in een veilige en vertrouwde omgeving de kans zich optimaal te ontwikkelen.Kernwoorden zijn hierbij; passend, samenwerking en kracht. In een prettige, vertrouwde en veilige leeromgeving willen wij goed onderwijs bieden waardoor we het beste halen uit ieder kind. Vanuit deze basis willen wij onze kinderen betekenisvol verder leren kijken, vanuit en voorbij hun eigen vertrouwde omgeving van Biezenmortel, zodat ze als volwaardig burger leren participeren in onze maatschappij.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleinschalig
 • Goede sfeer
 • Veilig
 • Vernieuwend
 • Rust & structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We werken in het schooljaar 2023-2024 in vier groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Omdat veiligheid een primaire voorwaarde is om onderwijs te kunnen bieden, hebben we hier een veiligheidsplan voor opgesteld. Dit plan is op te vragen bij de directeur van onze school en staat ook op onze website.

Zorgen voor sociale veiligheid is niet een op zichzelf staande opdracht. Inbedding in de pedagogische aanpak en schoolontwikkeling is een voorwaarde voor het creëren van sociale veiligheid. We willen dat op onze school door leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen met plezier veel geleerd wordt. Dat geldt voor onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, leerkrachten, stagiaires en ouders. Dat kan alleen als iedereen zich op school veilig voelt.

In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar en werk je samen. Er is duidelijkheid over wat er van jou verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten. Zo’n schoolklimaat willen we met elkaar maken. Om dat te versterken werken wij schoolbreed met de Kanjertraining.

We willen ook een school zijn die kinderen een positieve kijk op seksualiteit geeft, weerbaar maakt en waarden en normen bijbrengt. 
Jaarlijks geven wij in alle groepen lessen over dit onderwerp waarin de belangrijkste aandachtspunten zijn: 

 • veiligheid
 • rekening houden met grenzen van de ander 
 • eigen keuze in vrijheid 
 • rechten van het kind 
 • respect 
 • gelijkwaardigheid 
 • prettig en gewenst contact
 • voorkomen van grensoverschrijding

  We maken hiervoor in groep 1 tot en met 8 gebruik van de methode Kriebels in je buik, de Kanjertraining en Nieuwsbegrip.

Terug naar boven