Openbare basisschool 't Geuzennest

Braakmanlaan 14 4521 AA Biervliet (Gem. Terneuzen)

Schoolfoto van Openbare basisschool 't Geuzennest

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem Onderbouwd, Kijk 0 tot 7 jaar en ParnasSys. Daarnaast maken wij binnen de groepen 4 t/m 8 gebruik van Snappet en aan de hand hiervan monitoren  wij de ontwikkelingen van taal, rekenen en spelling dagelijks  en plannen wij ons aanbod. In onze digitale dossiers is de leerlingadministratie terug te vinden. De leerlingadministratie bevat naast gegevens over verzuim, in- en uitschrijving en gegevens van leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ook  de resultaten van een leerling, zijn houding, het schooladvies en eventuele aandachtspunten.

De prioriteit voor ons als team ligt bij het realiseren van een goede basisondersteuning. Met behulp van het handelingsgericht werken proberen wij ons onderwijs steeds beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij hebben een team met ervaren leerkrachten die in de loop van de jaren door praktijkervaring en nascholing op verschillende gebieden ondersteuningsdeskundigheid hebben ontwikkeld. Wij hebben binnen ons team o.a. een intern begeleider, gedragsspecialisten, rekencoördinator en een taal-leescoördinator

Visie op leren  

Om doelen te realiseren is het noodzakelijk, dat kinderen leren beseffen, dat zij zelf invloed hebben op hun eigen leerproces en daarbij niet (alleen) afhankelijk zijn van hun leerkrachten. Dit komt het best tot zijn recht als het onderwijs zo ingericht wordt, dat de betrokkenheid van kinderen optimaal is en het eigen initiatief, de eigen sterke kanten ruimte krijgen. De leerkracht is in staat tot het organiseren van daartoe uitdagend onderwijs. Elk kind heeft eigen mogelijkheden en talenten. Afstemmen op onderwijsbehoeften is een belangrijke voorwaarde om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden. De organisatie van de activiteiten is gebaseerd op de onderwijsbehoeften van kinderen; daarbij zijn ontwikkelings- en leerlijnen belangrijker, dan de volgende bladzijde in de methode. ICT en digitale communicatie wordt zo optimaal mogelijk ingezet. Een goede zorgstructuur waarborgt optimale kansen voor iedere leerling.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven