Openbare basisschool 't Geuzennest

Braakmanlaan 14 4521 AA Biervliet (Gem. Terneuzen)

Schoolfoto van Openbare basisschool 't Geuzennest

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Respect
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt ongeveer 100  leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over de groepen 1 t/m 8.  De kinderen die onze school op 4-jarige leeftijd binnenkomen hebben over het algemeen al een flinke tijd doorgebracht op de peuterspeelzaal of zijn naar de kinderopvang geweest, waardoor een goede basis voor de taalontwikkeling is gelegd. Over het algemeen hebben de ouders van onze school een opleiding genoten tot MBO-niveau.  

Ononderbroken ontwikkeling

Leertijd versus ontwikkeltijd…Leertijd is die tijd die een kind nodig heeft om zich bepaalde kennis of vaardigheden eigen te maken. De reguliere basisscholen binnen onze organisatie hanteren een leerstofjaarklassensysteem en binnen dat systeem moet een kind in een bepaalde leertijd een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden verwerven.

Er zijn kinderen waarvoor die leertijd tekort is en er zijn ook kinderen waarvoor die tijd te lang is. In het overgangsprotocol is beleid vastgelegd over de ononderbroken ontwikkeling en het verlengen van de leertijd waarbij de scholen onderling de besluitvorming van elkaar respecteren. Omdat verlengen van leertijd, doubleren van een groep, een ingrijpende gebeurtenis is voor een leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s), moet de keuze zorgvuldig gemaakt worden. Voor- en nadelen moeten goed overwogen worden, aan de hand van duidelijke criteria, die in een vroeg stadium met de ouder(s)/verzorger(s) moeten worden besproken.

Binnen het leerstofjaarklassensysteem differentiëren we naar tempo, naar niveau, naar leertijd en naar instructiebehoefte. Voor leerlingen die uitvallen proberen we minstens de minimumdoelen te halen. Tegen het einde van het schooljaar betekent dit voor bijna alle kinderen overgang naar de volgende groep en voor een enkeling een doublure.

In het overgangsprotocol is speciale aandacht voor de kleuters geboren in de maanden oktober, november of december. Bij deze ‘najaarskleuters’ geldt de afweging of ze in 7.7-7.9 jaar of in 8.5-8.9 jaar de basisschool doorlopen. De persoonlijke ontwikkeling van de kleuter is bepalend bij het nemen van een beslissing. Kinderen die in oktober, november of december in groep 1 komen, worden in de loop van het schooljaar uitvoerig besproken. De school garandeert een ononderbroken ontwikkeling. Voor deze leerlingen geldt dat de doorstroom naar groep 2 uitsluitend plaatsvindt wanneer de leerling voldoende is toegerust voor het aanbod in groep 2. Het onderwijs vervolgen in groep 1 geldt niet als een doublure. De beslissing voor een doublure ligt bij de school. Onze school betrekt de ouder(s)/verzorger(s) nauw in het proces van besluitvorming via bovenstaande stappen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven