Kindcentrum De Sleutelbloem

Hoflanderweg 45 1947 ZB Beverwijk

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school vinden we het belangrijk de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en bij te houden. Naast de methode gebonden toetsen wordt door ons gewerkt met Cito-toetsen. Het leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel voor leerkrachten, de zorgcoördinator en de directie om op systematische wijze de voortgang van alle leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs op school te bewaken. Twee keer per jaar, in februari en in juni, neemt de leerkracht de Cito-toetsen af. De resultaten worden besproken met de ouders. Deze gegevens gebruiken de leerkrachten voor het bijstellen van de groepsnotitie.

Voor de leerjaren 1-2 gebruiken we de toetsen van fonemisch- en gecijferd bewustzijn en beginnende geletterdheid. Ook wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden door het volgsysteem ‘KIJK!’. Hiermee zijn we in staat om gedurende een aantal observatiemomenten per jaar de ontwikkeling van het individuele kind vast te stellen en deze af te zetten tegen wat een kind op een bepaalde leeftijd zou moeten kunnen. Dit bepaalt vervolgens weer de aanpak die we bij het individuele kind hanteren.

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen zijn hiervoor belangrijk.

Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om ouders/verzorger goed te informeren en om het onderwijs af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben. Uiteraard houden wij ons bij het verwerken van de toetsgegevens aan alle regels, zoals bijvoorbeeld de AVG.

We werken ook mee aan onderzoek om het onderwijs in heel Nederland te verbeteren. De school stuurt de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van leerlingen in algemene zin. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren.

Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Mocht u desondanks toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u een mail sturen aan de directie. Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het voortgezet onderwijs

Het advies voor het vervolgonderwijs is geen momentopname, maar het resultaat van 8 jaar volgen en begeleiden. Intelligentie, persoonlijkheid, vaardigheden, verworven kennis en interesse, bepalen naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind kan. Een proces dat eindigt aan het eind van groep 8 als de leerlingen een bewijs van inschrijving hebben van een school voor voortgezet onderwijs.

In januari/februari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs hun open dagen. Wij adviseren u die zo veel mogelijk te bezoeken. In deze periode ontvangen wij informatie van de scholen die we aan de leerlingen meegeven. Op deze wijze kunt u bepalen welke school het meest aanspreekt en welke de voorkeur heeft van u en van uw kind. Daarnaast bezoeken wij samen met de leerlingen uit groep 8 voortgezet onderwijs scholen in de regio.

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveaus (NIO) en Drempel onderzoek.

De NIO is een eindtoets dat staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets. Dit is een eindtoets die een indicatie geeft voor het niveau voor de middelbare school. De toets duurt 2 uur en wordt op school door een externe partij, SOS afgenomen. De toets wordt in het najaar in groep 8 afgenomen. Het drempelonderzoek geeft meer inzicht op het gebied van technisch lezen, taalverzorging, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. De uitslag van de NIO wordt in december met de ouders en de leerling besproken. De leerkrachten van groep 8 hebben samen met de zorgcoördinator een voorlopig advies geformuleerd. Tijdens het gesprek worden u en het kind hierover geïnformeerd. Daarnaast ontvangt u de uitslag ook schriftelijk op papier.

ICE Eindevaluatie Primair onderwijs (IEP)

Sinds 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. Op de Sleutelbloem wordt de IEP toets afgenomen. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden van lezen, taalverzorging en rekenen eind groep 8. De IEP toets wordt in april afgenomen door de leerkrachten van groep 8 op school.

Overstap Service Onderwijs (OSO)

De overstap van het primair onderwijs naar het voorgezet onderwijs is voor de kinderen, ouders en de scholen een belangrijk en bijzonder moment. Basisscholen zijn verplicht voor alle schoolverlaters een onderwijskundig rapport te maken. Het vervolgonderwijs ontvangt deze gegevens in de vorm van een digitaal dossier (OSO). Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt de uitwisseling eenvoudig en veilig. De inhoud van het overstapdossier biedt een landelijke standaard voor het elektronisch uitwisselen van leer- en begeleidingsgegevens tussen scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De Overstapservice Onderwijs (OSO) voldoet aan alle wettelijke eisen rondom privacy.

De ouders zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor keuze van een school voor voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs laat u weten of uw kind wordt ingeschreven. In de meeste gevallen zal dit geen enkel probleem zijn. Wanneer er voor toelating overleg nodig is wordt u altijd op de hoogte gehouden, door ons of door de ontvangende school. Wij brengen u daarvan tijdens het eindgesprek op de hoogte. Uiteindelijk beslist de school voor voortgezet onderwijs of zij uw kind wel of niet aannemen. Als u het niet eens bent met hun beslissing moet u daarom ook bij hen een bezwaar aantekenen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als school geven wij invulling op de begrippen ‘burgerschap en integratie’. Deze begrippen houden het volgende in: Actief burgerschap; de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie; deelname van burgers ongeacht etnische of culturele achtergrond aan de samenleving, in de vorm van participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. De Sleutelbloem realiseert deze doelen door de inzet van de Kanjertraining. De methode Kanjertraining dekt de kerndoelen van burgerschap en integratie.

Kennis nemen van de verschillende achtergronden en culturen van leerlingen:

Binnen het aanbod van het thematisch onderwijs, maken leerlingen tijdens hun schoolloopbaan kennis met verschillende culturen en geloven zoals het Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme. Het aanbod komt uit de Kanjertraining, relevante beeldmaterialen en websites en de methode Blink die op onze school beschikbaar is.

Openheid naar de samenleving:

De leerlingen oriënteren zich in school op de samenleving en ze leren hun eigen mening over maatschappelijke thema's te verwoorden. Tijdens het thematisch werken wordt ingegaan op actuele gebeurtenissen in de eigen omgeving, in Nederland, Europa en in de wereld (Prinsjesdag, recessie, verkiezingen enz.). Daarnaast werken de leerlingen van onderwijsteam 3/4, 5/6 en 7/8 regelmatig aan een actuele tekst die aansluit bij het thema en die de onderwerpen goed laat aansluiten bij de maatschappij. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

rkbs De Sleutelbloem heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven