Kindcentrum De Sleutelbloem

Hoflanderweg 45 1947 ZB Beverwijk

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem

Het team

Toelichting van de school

Hierbij een aanvulling op de vakdocenten op De Sleutelbloem. We hebben vakdocenten die tijdens en na schooltijd op school werken. De vakdocenten sluiten aan bij het thematische onderwijs en stemmen dit af met het onderwijsteam. Na schooltijd kunnen de leerlingen zich inschrijven voor brede schoolactiviteiten. 

We werken met de volgende vakdocenten:

Muziek, Iris Steiner van Centrum voor de Kunsten

Dans, Trudy van Velzen van Centrum voor de Kunsten

Theater, Alisa Opari van Centrum voor de Kunsten

Techniek, Madelon Kievit van Technisch College

Judo, Clark van Veen

Beeldende vorming, Francesca Heijnis

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. In eerste instantie zijn dit de ‘extra handen’ in de school. Helaas lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht in te zetten, het lerarentekort treft ons ook. Als er geen leerkracht beschikbaar is, volgen wij onderstaand stappenplan:

·         De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen;
·         Een leraarondersteuner of onderwijsassistent houdt toezicht, nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen);
·         Een leraar in opleiding (LIO) neemt de groep over, de dag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken.  

Als deze maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan zullen wij de ouders/verzorgers via een spoedbericht op Klasbord informeren dat zij hun kind(eren) een of meerdere dagen niet naar school kunnen brengen. Wij geven meer lessen dan het wettelijke minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat onze leerlingen op jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgen en niet voldoen aan de leerplichtwet. Per schooljaar hebben wij een marge van 20 lesuren.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Sleutelbloem werkt met onderwijsteams. Onderwijsteam 1-2, 2-3-4, 5-6 en 7-8. De leerlingen zijn bij de start van het schooljaar ingedeeld in een mentorgroep. Elke mentorgroep heeft zijn eigen mentor(en). De dag start en eindigt met de eigen mentor(en). Een moment van aandacht, welkom geheten worden, reflecteren en het evalueren van de dag. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en kind.

De leerlingen werken en leren in een onderwijsteam waar leerlingen onderwijs volgen dat past bij het niveau en/of interesse van het kind. Er worden vakgerichte instructies aangeboden op meerdere niveaus. De verwerking vindt plaats op de plekken waar zelfstandig gewerkt kan worden. De inrichting van de werkruimte is leerrijk, opgeruimd en gestructureerd. Het is voor de leerlingen duidelijk waar de ruimte voor wordt gebruikt en wat er van de leerlingen verwacht wordt.

De leerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten en studenten vormen samen het onderwijsteam. Zij geven samen het onderwijs. De voorbereiding, het ontwerpen, het uitvoeren en het evalueren gebeurt met elkaar. Het onderwijsteam monitort de resultaten en de opbrengsten. Zij passen zo nodig het onderwijs aan. Het onderwijsteam komt wekelijks bij elkaar voor overleg. 

Stagiair(e)s

Stichting Fedra vormt samen met andere schoolbesturen in de regio en Pabo Inholland Haarlem het partnerschap Samen Opleiden en Professionaliseren: Opleidingsschool IJmond. Wij hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van studenten; zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Naast hun stagedagen leren en werken de studenten tijdens de praktijkdagen in leerteams op de basisscholen. Een docent van de pabo en een leerkracht van de basisschool  verzorgen samen het programma tijdens de praktijkdagen. Op deze manier kunnen studenten een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen. Dit is de kerngedachte van onze Opleidingsschool: studenten opleiden tot ‘adaptieve professionals, die collectief leren’. Leerkrachten in Opleiding (LIO’s) zijn stagiaires met meer bevoegdheden. Zij mogen zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de groep. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de mbo opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.  

Zij-instromers

Naast studenten hebben wij ook zij-instromers in de school. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij opgeleid tot leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig lesgeven.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling van de onderwijstijd.

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Over de totale schoolloopbaan worden op Fedra scholen 160 lesuren extra gegeven, bovenop het wettelijke minimum. Hiermee wordt een stevige impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op onze school krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les. 

De onderbouw (onderwijsteam 1-2)

Als kinderen op 4-jarige leeftijd bij ons op school beginnen, komen ze in één van de groepen 1-2. Het spreekt voor zich dat de kinderen dan een bepaalde vorm van zelfredzaamheid hebben. Zo gaan we ervan uit dat ze zichzelf kunnen aankleden, dat ze zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen. De kinderen in groep 1-2 zitten in een heterogene klas, dat betekent dat de leeftijden variëren. Zij kunnen elkaar hierdoor goed helpen en van elkaar leren. Dit komt de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling ten goede. Het gehele jaar stromen er nieuwe kinderen in de kleutergroepen in. Om te bepalen of uw kind toe is aan groep 3 wordt gekeken naar de volgende aspecten: hoe ontwikkelt het kind zich op de sociaal-emotionele-, de cognitieve- en motorische ontwikkeling. Gemiddeld kleutert een kind 2-2,5 jaar. De 1 januari grens is niet leidend. De leerkracht volgt de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig. U wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de oudergesprekken. Ook ontvangt uw kind 2 keer per jaar een KIJK!-rapport.

Thematisch werken

In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. Gedurende 6-8 weken wordt er gewerkt aan een thema. Het thema is in alle kleutergroepen gelijk. Hierdoor ontstaat er een verbondenheid tussen de groepen. We houden rekening met verschillende soorten thema’s:

- waarbij onderzoek en ontdekking centraal staat

- waarbij de fantasie gestimuleerd wordt

- waarbij ingegaan wordt op geschiedenis

- waarbij wordt aangesloten op de actualiteit (de wereld)

- waarbij drama en muziek centraal staan

De leerkracht laat het aanbod aansluiten bij het thema. Zo wordt er binnen de vakgebieden (taal, rekenen, motoriek, muziek, drama) thematisch gewerkt. De Sleutelbloem gebruikt voor het kleuteronderwijs geen methode als leidraad. Er worden methodes als bronnenboek gebruikt voor lesideeën. Kleuters leren spelenderwijs. Bij ieder thema staat rollenspel centraal. Rollenspel bevordert de taal-denk-ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen die rollenspel spelen, leren perspectief te nemen, ze leren om zich in te leven in een ander. Hoe complexer het spel, hoe complexer de taal. Tijdens ieder thema staat er een themahoek centraal waar de kinderen zich kunnen uit leven met spel. De themahoek wisselt per thema. Zo kan er een hoek worden omgebouwd als kasteel waarin ridders en prinsessen het leven op het kasteel kunnen naspelen. De huishoek staat het hele jaar centraal. Dit is de basishoek voor rollenspel. De huishoek wisselt niet van hoek. De kleuters kunnen hier het dagelijks leven naspelen. Van koken tot eten, tot verkleden en naar bed gaan. Naast themahoeken kan er ook in andere hoeken en tijdens andere activiteiten rollenspel plaatsvinden zoals aan de verteltafel, bij de poppenkast en ook tijdens het werken met constructiemateriaal.

De kring

Een aantal keer per dag zit de leerkracht met de kinderen in de kring. Dit kan een grote kring zijn (alle leerlingen) of een kleine kring (een groepje leerlingen). Alle kinderen in de kleuterklas werken in de grote en in de kleine kring. In de grote kring biedt de leerkracht klassikale activiteiten aan zoals; een les van de Kanjertraining, een muziekles, het vieren van een verjaardag, de start van de dag om elkaar te begroeten en actuele onderwerpen te bespreken, een kringgesprek over gebeurtenissen van kinderen of om afspraken en regels door te nemen die belangrijk zijn in de groep. Ook kan er in de grote kring een prentenboek worden aangeboden en wordt er gegeten en gedronken rond 10 uur en tijdens de lunch.

In de kleine kring krijgen de kinderen op verschillende niveaus taal- en rekenactiviteiten aangeboden. Ook dit gebeurt spelenderwijs. Er wordt doelgericht gewerkt. De kinderen weten van te voren wat ze gaan leren. Door het aanbod in de kleine kring is er meer aandacht voor de kinderen omdat zij in een kleiner groepje met de activiteit bezig zijn. De kleine kring vindt net zoals de grote kring plaats in het klaslokaal. De overige kinderen spelen en werken zelfstandig verder wanneer de leerkracht met een aantal kinderen in de kleine kring zit. De kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht. De organisatie van de leerkracht is er op gericht dat de kinderen precies weten wat er van hen verwacht wordt tijdens het spelen en werken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De midden- en bovenbouw (onderwijsteam 2-3-4, 5-6 en 7-8)

Leerjaar 3

In de ochtend staan de basisvaardigheden (lezen, rekenen, schrijven) centraal en wordt er met de leerlingen klassikaal, in kleine groepjes, individueel of groepsdoorbrekend gewerkt. We gebruiken de methodes: Veilig Leren Lezen-Kim versie, Wereld in getallen en Pennenstreken voor deze vakken.

In de middag wordt er thematisch gewerkt, expressievakken, verkeer, natuur, geschiedenis zijn opgenomen in verschillende projecten aansluitend bij de methode en belevingswereld van de leerlingen. Hierbij worden verschillende werkvormen toegepast om vooral het samen werken en samen leren te bevorderen. Ook in leerjaar 3 wordt er getoetst om vroegtijdig problemen te kunnen signaleren. Dit vindt plaats naar aanleiding van de aangeboden lesstof na een blok of kern. Daarnaast worden in januari en juni van het betreffende schooljaar de Cito-toetsen afgenomen.

Nederlandse taal

De leerjaren 4 t/m 8 gebruiken voor taalonderwijs de lesmethode Taal op maat. De leerstof van Taal op maat is verdeeld over vier taaldomeinen: Woordenschat, Schrijven, Luisteren en spreken en Kijk op taal (taalbeschouwing).

Vanaf de tweede helft van het schooljaar start leerjaar 3 met spellingsonderwijs. De leerjaren 4 t/m gebruiken voor het spellingsonderwijs de lesmethode Staal. Staal is een methode die spelling en grammatica combineert. 

Lezen

De leerlingen kunnen in de ochtend of middag in de bibliotheek boeken ruilen. Ze kunnen diverse boeken lenen en worden ondersteund bij het kiezen van een goed boek door de onderwijsassistenten. De leerlingen werken gemiddeld 5x in de week aan het verbeteren van het technisch leesproces middels de leesinstructie; het voor-koor-door lezen.

Door gebruik te maken van goede teksten (dit kunnen teksten zijn die passen bij het thematisch werken), willen we de kinderen leren hoe je goed omgaat met een tekst, lees- en leerstrategieën toepast en hoe je informatie moet opzoeken. 2 tot 3 keer in de week wordt dezelfde tekst gebruikt voor verschillende doeleinden: woordenschat, studievaardigheden, leesstrategieën toepassen.

Rekenen

Kinderen leren rekenen met de methode de Wereld in getallen 5. De methode is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. De Wereld in getallen bevat veel oefening en herhaling. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op 3 niveaus.

Schrijven

Nadat de basis is gelegd in leerjaar 3 gaat de middenbouw door met het verfijnen van het handschrift van de leerlingen met de methode Pennenstreken. Wij willen dat zij vlot en duidelijk leesbaar schrijven. Een goede verzorging van het werk is onlosmakelijk verbonden aan het schrijven. Wij hanteren de schrijfmethode tot en met groep 6. Hierna gaan we het handschrift verder trainen door middel van het overschrijven van versjes en teksten. Ook leren de kinderen dan op snelheid leesbaar te schrijven.

Engels

Door tv, internet, social media en reizen naar andere landen, komen leerlingen op steeds jongere leeftijd in contact met anders sprekenden. In het voortgezet onderwijs worden meerdere vreemde talen aangeboden. In het onderwijsteam 5-6 en 7-8 werken de leerlingen met de lesmethode Groove Me. Een muzikale Engelse lesmethode die middels popmuziek de leerlingen kennis laat maken met het vakgebied Engels.

Thematisch Onderwijs

Door thematisch te werken wordt er een relatie gelegd met een onderwerp uit de maatschappij. We werken thematisch om betekenisvol onderwijs aan te bieden en het onderzoekend leren te stimuleren. Alle lessen wereldoriëntatie, techniekonderwijs en cultuureducatie worden verwerkt in een thema. De leerkrachten werken vakoverstijgend, hierdoor is er een betere samenhang tussen de vakgebieden. Dit is een methode die vakoverstijgend en groepsdoorbrekend natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde aanbiedt met behulp van thema’s. Het is een digitale interactieve lesmethode met thema’s die goed aansluiten bij de interesses van de leerlingen.

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Over de totale schoolloopbaan worden op Fedra scholen 160 lesuren extra gegeven, bovenop het wettelijke minimum. Hiermee wordt een stevige impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs gegeven. 

Brede schoolactiviteiten 

Tijdens en na schooltijd worden er verschillende activiteiten aangeboden door vakdocenten. Onder schooltijd kunnen alle kinderen deelnemen aan de activiteiten die gekoppeld zijn aan het thema. Gedurende een periode van 6 tot 8 weken (tussen de vakanties) krijgen de kinderen les van een vakdocent. Vanaf het leerjaar 5 kunnen de kinderen zelf kiezen welke lessen zij volgen. Op maandag en vrijdag worden er lessen dans, techniek, creatief, muziek, judo en theater aangeboden.  

Na schooltijd is het aanbod uitgebreid met activiteiten, zoals: technisch lego, schaken, tennis, Ticken, voetbal techniektraining, natuur, fotografie, vissen, EHBO hacken en robotlogica en studievaardighedenbegeleiding. De verschillende activiteiten worden aangeboden door gecertificeerde vakdocenten/trainers. Bij bepaalde activiteiten is er ook iemand van het team aanwezig. Wanneer een activiteit op een andere locatie dan De Sleutelbloem plaatsvindt, gaan de kinderen altijd begeleid door een personeelslid van de school daarheen. 

Het doel van de brede schoolactiviteiten is om de kinderen kennis te laten maken met de brede ontwikkeling. Niet elk kind komt in zijn/haar thuissituatie in aanraking met bijvoorbeeld sportieve- of culturele activiteiten. Daarnaast bieden de activiteiten kinderen ook mogelijkheden kennis te laten maken met andere activiteiten dan die zij in de thuissituatie beoefenen. De kinderen kunnen zich per activiteit inschrijven voor een blok van 5 lessen. De kinderen blijven tijdens de activiteiten 14.15 uur op de desbetreffende dag op school. De brede schoolactiviteiten starten om 14.30 uur en eindigen om 15.30 uur, waarna de kinderen opgehaald kunnen worden bij de hoofdingang. Wanneer uw kind alleen naar huis mag, dient u dit bij inschrijving door te geven.  

Voor de activiteiten na schooltijd vragen wij een kleine bijdrage voor de 5 lessen. De overige kosten van het huren van een trainer worden door school betaald. Wanneer u als ouder niet in de mogelijkheid bent de kosten zelf te betalen, kunt u hierover contact opnemen met de school. De school werkt namelijk samen met de gemeente Beverwijk, waardoor wij u kunnen inschrijven voor het Jeugdfonds sport- en cultuur. De kosten voor de activiteiten na schooltijd worden dan door het fonds aan de school betaald. 

Elk jaar ontvangt u op de eerste schooldag een informatiebrochure met informatie over de brede schoolactiviteiten na schooltijd. De online inschrijving vindt per blok plaats via onze website.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan van Kindcentrum De Sleutelbloem. U leest hier welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van passend onderwijs op de verschillende scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het ondersteuningsplan 2020-2024 en in de notitie basisondersteuning, beide van het SWV PO IJmond.

In dit profiel wordt de visie van de school op passend onderwijs beschreven. Daarnaast vormt het een schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven.

De school realiseert waar mogelijk thuis nabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen, ook als er extra ondersteuning nodig is. Dat betekent dat er gedacht wordt vanuit mogelijkheden van kinderen en niet vanuit beperkingen (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014).

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag iets leren. Bij de één gaat dat wat makkelijker dan bij de ander. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met leren of die juist erg goed zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra begeleiding. Wie goed kan leren krijgt uitdagende opdrachten.

De leerlingen op De Sleutelbloem worden op diverse gebieden getoetst en geobserveerd. De resultaten en gegevens worden door leerkrachten, de zorgcoördinator en directie gebruikt om te bekijken hoe het leer- en ontwikkelingsproces verloopt. In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe wij de leerlingen volgen en observeren. Ook bespreken wij welke acties ondernomen (kunnen) worden als wij constateren dat de ontwikkeling van een kind vragen oproept.

Het leerlingvolgsysteem

Op onze school vinden we het belangrijk de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en bij te houden. Naast de methode gebonden toetsen wordt door ons gewerkt met Cito-toetsen. Het leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel voor leerkrachten, de zorgcoördinator en de directie om op systematische wijze de voortgang van alle leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs op school te bewaken. Twee keer per jaar, in februari en in juni, neemt de leerkracht de Cito-toetsen af. De resultaten worden besproken met de ouders. Deze gegevens gebruiken de leerkrachten voor het bijstellen van de groepsnotitie.

Voor de leerjaren 1/2 gebruiken we de toetsen van fonemisch- en gecijferd bewustzijn en beginnende geletterdheid. Ook wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden door het volgsysteem ‘KIJK!’. Hiermee zijn we in staat om gedurende een aantal observatiemomenten per jaar de ontwikkeling van het individuele kind vast te stellen en deze af te zetten tegen wat een kind op een bepaalde leeftijd zou moeten kunnen. Dit bepaalt vervolgens weer de aanpak die we bij het individuele kind hanteren.

Extra ondersteuning

Soms verloopt de ontwikkeling van een leerling anders dan verwacht mag worden. De leerkracht signaleert dit bijvoorbeeld door eigen observaties of toetsen. De leerkracht zal de bevindingen delen met de ouders. De leerkracht kan zijn bevindingen rondom een leerling bespreken met de zorgspecialist en/of de zorgcoördinator tijdens een effectieve leerlingbespreking (ELB). ?Per onderwijsteam is er een leerkracht die de taak heeft van zorgspecialist. De zorgspecialist is het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht wat betreft zorg. De zorgspecialist informeert waar nodig de zorgcoördinator tijdens een ELB. In dit overleg bespreken zij samen hoe de leerkracht deze leerling beter kan begeleiden. Als deze hulp geen effect heeft, of er zijn bij de leerkracht nog steeds zorgen, dan kan besloten worden om de leerling te bespreken in het ondersteuningsteam. ?Bij een ondersteuningsteam zijn altijd de zorgspecialist en/of de zorgcoördinator aanwezig. Om een leerling in het ondersteuningsteam te bespreken wordt toestemming aan de ouders gevraagd. 

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is binnen De Sleutelbloem een aparte functie. De zorgcoördinator regelt ?samen met de zorgspecialisten (het zorgteam) zoals het woord het al zegt de zorg binnen de school. De begeleiding van leerlingen is de primaire taak van de leerkracht, die wordt ondersteund door de? zorgspecialisten en de zorgcoördinator. De zorgcoördinator beheert het leerlingvolgsysteem, zorgt dat ingevoerde gegevens met de leerkracht worden besproken (leerling/ en groeps- besprekingen). De zorgcoördinator begeleidt? de zorgspecialisten en de leerkrachten bij het in beeld brengen van leerproblemen en het opstellen van handelingsplannen voor leerlingen, adviseert eventueel over extra, geschikte materialen. In dit plan staat beschreven wat uw kind gaat doen en wie de begeleiding geeft om het probleem op te lossen. Dit plan wordt met u besproken. Sommige didactische- en sociaal emotionele onderzoeken worden door specialisten binnen de school gedaan. Voor andere onderzoeken schakelt ze interne deskundigen (bv. bij een vermoeden van dyslexie) of externe deskundigen in. De zorgcoördinator is binnen de school de specialist op het gebied van leerproblemen. De zorgcoördinator adviseert de leerkrachten en directie over aanpak, oplossingen en beleid. De zorgcoördinator heeft zitting in het ondersteuningsteam en bewaakt de uitvoering van de toegekende arrangementen. Tot slot is de zorgcoördinator degene die de digitale leerling dossiers beheert. Dit dossier van uw kind is in te zien. In dit dossier verzamelen wij acht jaar lang alle relevante gegevens, zodat er op elk moment door iedereen zicht te krijgen is op de ontwikkeling van het kind. 

Zorgteam 

Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden besproken in het ondersteuningsteam van de school. Hierin zitten naast de zorgcoördinator, de ?zorgspecialist, de ouders, de directeur van de school en een deskundige vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en wanneer noodzakelijk ook ?iemand vanuit het Jeugdteam verbonden aan de school. In het Jeugdteam van de school zit het CJG, School Maatschappelijk Werk (SMW), Sociaal Team, Jeugdarts en Verpleegkundige, Passend Onderwijs en Leerplicht. Deze groep buigt zich over de (on)mogelijkheden van de school om het juiste onderwijs en de juiste zorg te bieden. Soms is een onderzoek noodzakelijk om meer zicht te krijgen op dieperliggende oorzaken. Dat onderzoek wordt door? de school ?zelf gedaan of door een externe partij. De uitkomsten van de onderzoeken, de resultaten van de toetsen en de ervaringen van de leerkracht vormen de basis voor het handelingsplan voor het kind. In een enkel geval vormt het de basis voor een verwijzing naar een andere (speciale) school. Het ondersteuningsteam ‘adviseert’ maar beslist niet. De directeur besluit over verlenging van leerjaar en verwijzing (zie ook ‘Het kiezen voor een school’). Na afloop van de periode wordt uitgezocht of het probleem werkelijk opgelost is. Als dat niet het geval is, kan er nog een periode van 6 tot 8 weken worden afgesproken. Als verlenging van het handelingsplan geen zin heeft, wordt uw kind wederom ingebracht in het ondersteuningsteam. Op basis van een ingevuld topdossier en een bespreking waarbij de ouders en evt. andere ondersteuning ook aanwezig zijn,? worden nieuwe vervolgafspraken gemaakt.

Dossier / Parnassys

De school heeft van iedere leerling een dossier in Parnassys (digitale leerlingenadministratie). U heeft recht om het dossier van uw kind in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de directie of de zorgcoördinator.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV; Limmen t/m Velsen). In het SWV werken alle basisscholen samen om alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden; onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. In principe krijgen alle leerlingen onderwijs op reguliere basisscholen. In uitzonderingssituaties is aanvullende of specifieke ondersteuning noodzakelijk. Deze wordt voor een kleine groep leerlingen gegeven op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Binnen het SWV hebben we op twee locaties een integraal kindcentrum (IKC) IJmond: De Zeearend in Beverwijk en De Boekanier in Velsen. Binnen een IKC wordt zowel speciaal basisonderwijs als speciaal onderwijs en hulpverlening georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.passendonderwijsijmond.nl.

Verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs

Iedere school binnen het  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) heeft een ondersteuningsteam. In dit team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht en de zorgcoördinator formuleren de vraag voor de externe deskundigen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de juiste aanpak van leer- of gedragsproblemen. In het ondersteuningsteam worden afspraken gemaakt over extra zorg en begeleiding voor leerlingen. Uit de bespreking van de problematiek in het ondersteuningsteam kan bijvoorbeeld voortkomen dat er (nader) onderzoek gedaan moet worden naar de begeleidingsbehoefte van de leerling en dat vervolgens binnen de basisschool een traject met specialistische hulp gestart moet worden. Soms wordt besloten dat een leerling beter op zijn/haar plek is in het speciaal (basis)onderwijs.  De school gaat in overleg met de medewerkers van het SWV om een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs te starten. Ouders/verzorgers worden hier in een vroeg stadium bij betrokken. Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijsijmond.nl.    

GGD Kennemerland

Onze school werkt samen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)GGD Kennemerland. Aan onze school zijn een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige toegewezen. De JGZ begeleidt de groei en ontwikkeling van schoolgaande kinderen. Hiervoor worden zij op vaste momenten tijdens de basisschoolperiode onderzocht. Er zijn contactmomenten in groep 2 (5-jarigen) en in groep 7. Ouders/verzorgers ontvangen informatie over het bezoek aan de verpleegkundige bij de oproep.   

Advies en consultatie

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen uitgenodigd worden bij een overleg met ouders/verzorgers en school, om zorgen of vragen rondom een kind te bespreken. Ook kan de school een leerling anoniem bespreken, om advies te krijgen over de te nemen stappen, zodat kinderen snel de juiste hulp of begeleiding kunnen krijgen. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.  

In overleg met ouders/verzorgers kan de school kinderen aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Wanneer ouders/verzorgers zonder berichtgeving niet op de afspraak verschijnen, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige de school hierover informeren. Ouders/verzorgers kunnen ook altijd zelf een afspraak maken.  

Contactgegevens
Ouders/verzorgers kunnen met (advies)vragen over gezondheid, opgroeien, opvoeding, en ouderschap bij de GGD Kennemerland Jeugdgezondheidszorg terecht. De JGZ is op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.00-17.00 bereikbaar via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl. Meer informatie over de JGZ is te vinden op de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd

Hulp aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften

Onze school voor primair onderwijs staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met bijvoorbeeld een motorische handicap of slechthorendheid (zie ook hoofdstuk het kiezen voor een school). Tijdens het kennismakingsgesprek met ouders en directie, informeren de ouders de school over hun kind. Als we besluiten tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, worden gehandeld. De evaluatie en de voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar. Het belang van het kind staat hierbij voorop. Bovenstaande houdt tevens in dat we ook kunnen besluiten dit kind niet te plaatsen wanneer we tot de conclusie komen onvoldoende garantie voor een verantwoorde opvang te kunnen bieden. In dat geval nemen we, samen met de ouders, de taak op ons om het kind naar de meest optimale onderwijsplek te leiden.

Begeleiding hoog/meer begaafde leerlingen

Leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op De Sleutelbloem. Ook dit is onderwijs op maat. De Sleutelbloem heeft zich ten doel gesteld zich meer te richten op de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen. Binnen de onderwijsteams wordt er in verschillende niveaus gewerkt. Hierbij hoort ook het niveau dat verdieping en uitdaging biedt, die het meer- en hoogbegaafde kind nodig heeft. In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door. Deze beslissingen worden natuurlijk genomen in samenspraak tussen ouders, leerkracht en zorgteam.

Dyslexie

Binnen onze school is een gespecialiseerde leerkracht aanwezig die zich bezig houdt met ernstige lees- en spellingsproblemen bij leerlingen; de dyslexiespecialist. Aan de hand van een gedetailleerd uitgewerkt stappenplan kunnen de leerkrachten samen met deze specialist en de zorgcoördinator de kinderen met leesproblemen op systematische wijze volgen en begeleiden.

Effectief lees- en spellingsonderwijs, waarbij problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt, kunnen lees- en spellingsproblemen bij een groot deel van de leerlingen voorkomen. Het dyslexieprotocol geeft de medewerkers van onze school en de ouders handvatten om stagnaties in de ontwikkeling van de beginnende- en gevorderde geletterdheid vroegtijdig te signaleren en zoveel mogelijk te verhelpen. Op het entreeformulier wordt aan de ouders van toekomstige leerlingen al naar kenmerken van dyslexie gevraagd in de voorschoolse periode. Uit onderzoek is bekend, hoe eerder leesproblemen kunnen worden opgespoord, hoe groter de kans dat een interventieprogramma succes heeft.

Toch zullen er altijd leerlingen zijn die ondanks goed leesonderwijs met aandacht voor verschillen tussen leerlingen, intensivering met extra instructie- en oefentijd en inzet van specifieke lees- en spellinginterventies, problemen met lezen en spellen blijven houden: dit zijn leerlingen bij wie mogelijk sprake is van dyslexie.

Ongeveer 4% van de leerlingen wordt gezien als dyslectisch. In het geval van dyslexie is een vroegtijdige onderkenning belangrijk. Vanaf groep 3 kan een instap onderzoek plaatsvinden. Het uiteindelijke onderzoek naar dyslexie zal worden afgenomen door een externe partij die door de ouders/verzorgers is uitgekozen. De dyslexiespecialist kan u helpen bij de keuze.

Leerlingen van de basisschool met een dyslexieverklaring komen in aanmerking voor vergoede hulp bij een externe instantie. De dyslexieverklaring zal op De Sleutelbloem voor het gewone werk niet nodig zijn, maar bij de afname van (Cito)toetsen (en in het voortgezet onderwijs) kan de dyslexieverklaring zorgen voor een andere manier van toetsing en/of beoordeling.

Spraak- taalproblemen

De Sleutelbloem werkt samen met ?Auris. Auris is een organisatie die gespecialiseerd is in kinderen met spraak-taal moeilijkheden. Door een ambulante begeleider? en een leerlingbegeleider worden? leerkrachten en kinderen op De Sleutelbloem intensief begeleid. Kinderen die bij de leerkrachten opvallen of waar zorgen over zijn op het gebied van spraak-taal worden met de begeleiders van? Auris en de zorgspecialist en/of zorgcoördinator doorgesproken. ?Kinderen worden in de groep geobserveerd, uit de klas gehaald voor extra oefenen en de leerkrachten krijgen handelingsadviezen. Het uitgangspunt van onze school is dat een kind met spraaktaal moeilijkheden zich binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal moet kunnen ontwikkelen, zowel wat betreft het leren omgaan met de beperking als het ontwikkelen van cognitieve, sociale, emotionele en motorische vaardigheden. Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat leerlingen met spraak-taal problemen goed onderwijs kan krijgen op De Sleutelbloem.

Verzorging en medicijngebruik

Leerkrachten dienen in principe geen medicijnen toe en verrichten geen medische handelingen, anders dan het verlenen van eenvoudige hulp en ondersteuning. Denk hierbij aan een pleister plakken als een kind gevallen is en het smeren van zonnebrandcrème bij een excursie. Als een kind onder schooltijd medicijnen moet gebruiken of medische verzorging nodig heeft, kunnen ouders/verzorgers dit melden bij de directie. Aan de hand van het basisprotocol ‘Medische handelingen op scholen’ wordt een aanpak bepaald. Wanneer op school medicijnen moeten worden verstrekt, geven de ouders/verzorgers hiervoor schriftelijk toestemming. Voor leerlingen met een chronische of mogelijk levensbedreigende aandoening wordt samen met de ouders/verzorgers een individueel protocol opgesteld. In het protocol staat wie een medische handeling kan verrichten, op welke signalen van het kind iedereen alert moet zijn en wat er moet gebeuren in een noodsituatie. De groepsleerkrachten krijgen op basis van het protocol specifieke instructies. De andere leerkrachten worden geïnformeerd.   Leerkrachten helpen leerlingen niet bij toiletbezoek. Wij gaan ervan uit dat ieder kind dat naar school gaat zindelijk is en zelfstandig het toilet kan bezoeken. Er zijn voor kleuters noodsetjes kleding beschikbaar in geval van een ‘ongelukje’.  

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Ieder kind kan een ongeval krijgen of ziek worden, waardoor hij of zij langdurig niet naar school kan komen. De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs aan de zieke leerling. We houden contact met de ouders/verzorgers van een langdurig zieke leerling om de leerling betrokken te laten blijven bij de school, het onderwijsproces en de klasgenoten. Dit geldt ook voor leerlingen met een chronische ziekte, die daardoor regelmatig delen van het programma moeten missen. De leerling houdt hierdoor toekomstperspectief en een sociaal-emotioneel isolement wordt zoveel mogelijk voorkomen. De groepsleerkracht is voor ouders/verzorgers en leerling de contactpersoon. De leerkracht stelt een handelingsplan op, zodat de leerling tijdens zijn/haar afwezigheid zoveel mogelijk onderwijs aangeboden krijgt. Ouders/verzorgers en leerkracht(en) informeren elkaar over het herstel en de uitvoering van het alternatieve onderwijsprogramma. Als het nodig is, kan de school advies vragen aan een onderwijsbegeleidingsdienst of bij een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zetten in op een nog betere samenwerking met het Samenwerkingsverband en zullen regelmatig gebruik maken van externe deskundigen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang

Peuters van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom op de peuteropvang voor minimaal twee en maximaal vijf dagdelen. U kunt uw peuter alleen inschrijven als u in de gemeente Beverwijk woont. 

Op de peuteropvang wordt gewerkt met een VVE-programma (VVE = voor- en vroegschoolse educatie). Dat is Uk & Puk, ontwikkeld voor extra taalstimulatie voor een goede start op de basisschool.

Peuters die extra taalondersteuning nodig hebben kunnen met een doorverwijzing van het consultatiebureau twee extra dagdelen terecht op het peutercentrum. Deze twee dagdelen zijn dan gratis. Het consultatiebureau bepaalt of deze extra ondersteuning nodig is. 

U kunt meer informatie vinden op de website van Peutercentra Beverwijk. 

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang in de veilige en vertrouwde omgeving van school! Hoe fijn is dat? Vanaf het nieuwe schooljaar is je kind van harte welkom bij de BSO Partou Sleutelbloem. Klein en knus met maximaal 22 kinderen en elke dag twee vaste pedagogisch medewerkers. Hieronder vertellen we je graag meer! Je kind heeft alle ruimte bij onze bso. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar, op maandag 24 augustus, vind je onze buitenschoolse opvang in een mooie en gezellige ruimte in de school. Op deze plek komen de kinderen aan het eind van de schooldag naar toe. Als we samen wat gegeten en gedronken hebben is het tijd voor actie! We mogen gebruik maken van het speel/gymlokaal, de theaterruimte en het atelier. Alle ruimte dus om elke dag de meest toffe activiteiten te organiseren.

Natuurlijk gaan we zo vaak mogelijk naar buiten, waar je kind naar hartenlust kan spelen, ravotten, rennen of een balletje trappen op het ruime en uitdagende speelplein rondom de school. Ook opvang op studiedagen en in vakanties. Heeft je kind een dag geen school wegens een studiedag? Ook dan zijn we open voor opvang. Net als in de schoolvakanties. Dan hebben we altijd toffe themaprogramma’s met de leukste activiteiten die aansluiten op de leeftijden, interesses en ontwikkeling van de kinderen. De dagen vliegen voorbij! Onze visie: spelend leren, veiligheid, vertrouwen en kwaliteit staat bij alles wat wij doen voorop. Wij werken met gekwalificeerd personeel, dat vol enthousiasme leuke sport- en spelactiviteiten organiseert. De kinderen leren en ontwikkelen zich spelenderwijs onder de professionele en liefdevolle begeleiding van onze pedagogisch medewerkers.

Terug naar boven