Openbare Basisschool De Zeester

Pieter Cheeuwenlaan 6 1948 DD Beverwijk

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uiteindelijke Citoscore 2015-2016 was 535.9. Hierbij is geen kind uitgesloten. Op De Zeester tellen wij iedereen mee om een eerlijk beeld te kunnen geven van onze scores.

De voorlopige score van 2016-2017 ligt op 536.6 en hier zijn we trots op!

In de 8 jaren op de Zeester hebben we de leerling door observaties, door het afnemen van methodetoetsen en met behulp van het leerlingvolgsysteem gevolgd. Dit om instructie en aanbod goed af te stemmen op de mogelijkheden van de leerling.  Zo zorgen wij ervoor dat elke leerling, ongeacht niveau, met zo veel mogelijk kennis en vaardigheden overstapt naar het Voortgezet Onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar wordt op De Zeester, in alle groepen, de Citotoetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

1. Om te controleren of ons onderwijs ook echt oplevert wat we verwachten (of we de doelen halen).

2. Om ons onderwijs, als dat nodig blijkt, aan te kunnen passen.

De resultaten worden altijd geanalyseerd op school-, groeps- en op leerling niveau. De vragen die wij onszelf in deze analyse stellen zijn:   

       'Wat zien we? / hoe komt dat? / en wat betekent dit voor ons onderwijs?'

Deze manier van werken levert ons goede tussenresultaten op, waarmee we onze doelen ruimschoots bereiken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2019-2020 hebben de kinderen geen eindtoets gemaakt vanwege de situatie rondom Covid-19.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven