Openbare Basisschool het Kompas

Drechtstraat 9 1946 AZ Beverwijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool het Kompas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 hebben 18 leerlingen de eindtoets gemaakt. We hebben op individueel niveau enorme vooruitgang gezien en de leerlingen mogen dan ook trots zijn op het behaalde resultaat. Goede zorg en kinderen helpen op hun eigen niveau is waar wij voor staan.

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten spelen een grote rol in het onderwijsproces. we analyseren de behaalde resultaten. Welke  doelen zijn gehaald? Zien we een vooruitgang bij de groepen en ook de individuele leerlingen ? Wat is er nodig om deze leerling/deze groep/deze leerkracht te ondersteunen?

Naar aanleiding van de gemaakte trendanalyse bespreken we de resultaten en de vervolgstappen met elkaar.

De resultaten leggen we naast de norm van het bestuur (voorheen de inspectienorm) en naast de landelijke norm ( LG). 

Na een grondige analyse van de resultaten wordt per groep een nieuw groepsplan met nieuwe doelen gemaakt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies aan het eind van de schoolloopbaan komt in de regel overeen met de capiciteiten van de leerlingen. De kinderen van onze school doen het relatief goed in het voortgezet onderwijs. Na twee leerjaren in het voortgezet onderwijs presteren onze 'oud' leerlingen op het niveau overeenkomstig het schooladvies. Ze presteren niet of nauwelijks op een lager niveau. Op basis van eigen onderzoek en terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs stelt de school dat onze leerlingen onder andere bovengemiddeld kunnen plannen en organiseren (dalton).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 15 januari 2018 heeft Het Kompas bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Er is gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie heeft aangegeven mooie ontwikkelingen te zien. We hebben het vertrouwen van de onderwijsinspectie gekregen en een compliment ontvangen voor de vernieuwingen die in gang gezet zijn. Leuk ook om te horen dat onze leerlingen aan de inspectie hebben verteld dat zij de nieuwe koers als prettig hebben ervaren. Het hele team heeft hier hard voor gewerkt. We zijn dan ook trots op het resultaat.  

Het team wil,  in samenwerking met de ouders en de leerlingen, verder bouwen aan een fijne goede school, waar onze kinderen met heel veel plezier leren en zich optimaal mogen ontwikkelen. .                         

Terug naar boven