Basisschool Panta Rhei

Pieter Cheeuwenlaan 8 1948 DD Beverwijk

Schoolfoto van Basisschool Panta Rhei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Panta Rhei maken de leerlingen de IEP-eindtoets. 

Om te komen tot een gefundeerd schooladvies voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert Panta Rhei een verwijsprocedure. Het schooladvies komt tot stand op basis van de resultaten op de NIO (intelligentieonderzoek), de resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem, de eindtoets en de observaties van de leerkracht. 

Vensters op het PO toont de eindtoetsgegevens van schooljaar 2018-2019.

Als gevolg van de schoolsluiting i.v.m. COVID 19 heeft de minister besloten dat er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets werd afgenomen in het basisonderwijs. 

In april 2021 hebben de leerlingen van groep 8 weer een eindtoets gemaakt. De groepen scoorden een 82,1. Deze score ligt boevn het landelijke gemiddelde. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar wordt in de groepen 1 en 2 gewerkt met het observatiesysteem van Bosos. Systematisch wordt er gekeken naar de groei van de leerlingen op verschillende gebieden, zoals de taal-, denkontwikkeling, de auditieve ontwikkeling, de motorische en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich ontwikkelen in verhouding tot het landelijk gemiddelde. Dat doen we  in januari en juni. We gebruiken hiervoor toetsen van CITO, waarmee we de ontwikkeling van de leerlingen gedurende een langere periode kunnen volgen.  

In de groepen 3 t/m 8 worden de CITO-toetsen Begrijpend Luisteren, Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen & Wiskunde afgenomen. Ook worden de AVI en DMT (Drie Minuten Toets) voor technisch lezen afgenomen. Op deze manier wordt het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen getoetst. Zo krijgen we een realistisch beeld van de prestaties van de leerling. In de groepen 7 wordt aan het einde van het schooljaar een uitstroomverwachting opgesteld. Deze baseren we op de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS), methodetoetsen van rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast wordt er gekeken naar o.a. werkhouding, inzet, motivatie. In de groepen 8 wordt in het eerste half jaar de NIO afgenomen. Dit is een groepsgewijs intelligentieonderzoek. Uit dit onderzoek, de observaties van leerkrachten èn de resultaten van het  CITO-LVS, volgt een eindadvies. 

De evaluaties per vakgebied en leerjaar vinden tweemaal per jaar plaats. Na het evalueren passen we waar nodig eventueel ons onderwijsaanbod aan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2016 heeft de Inspectie onze school bezocht in het kader van een verificatieonderzoek. Tijdens dit bezoek heeft de inspectie gekeken naar de indicatoren onderwijsproces (aanbod), schoolklimaat en veiligheid. De inspectie heeft deze punten als volgt beoordeeld:  “Het aanbod is als goed beoordeeld vanwege het feit dat het aanbod breed is en passend is bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie. De school werkt volgens het concept van ontwikkelingsgericht onderwijs. In de ochtend bieden de leraren rekenen, spelling en (begrijpend) lezen aan; waarbij voor rekenen, spelling en begrijpend lezen methodisch gewerkt wordt. In de middag werken de leerlingen aan thema’s. Per leerjaar plannen de leraren vijf thema’s. Vooraf bepalen de leraren de doelen en de leerinhoud die met name tijdens de startactiviteiten wordt aangeboden. Hierna kijken zij welke leerlingen herhaling behoeven en tevens formuleren de leerlingen een onderzoeksvraag en voeren vervolgens een onderzoek uit. Elk thema sluiten de leerlingen af met een eindfase die telkens verschillend van vorm is. Bij het plannen van de leerinhoud gebruiken de leraren verschillende leerlijnen en websites waarop doelen staan beschreven. Voor taal heeft de school zelf de leerlijnen uitgewerkt. Het domein schrijven is inmiddels compleet uitgewerkt. Dit zal voor de andere domeinen ook te zijner tijd gebeuren. In de klassen viel te zien dat de leeromgeving er zeer aantrekkelijk uitziet en het leren ondersteunt. De ouders en de kinderen ervaren de school als veilig. Indien zich incidenten voordoen, lossen de leraren deze, volgens de leerlingen, snel op. Hoe de school dit doet staat beschreven in diverse protocollen en het sociale veiligheidsplan. Ook in de klassen is het pedagogisch klimaat prettig. De leraren tonen voorbeeldgedrag en de leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Doordat zij vaak met elkaar samenwerken aan opdrachten creëren de leraren diverse oefensituaties. De school voldoet echter nog niet aan de wettelijke eis die het jaarlijks monitoren van de veiligheid van de leerlingen verplicht stelt (artikel 4c, eerste lid onder b, WPO). De school kenmerkt zich door een inhoudelijk sterk en ambitieus directieteam dat samen met de enthousiaste teamleden gedreven is om goed onderwijs neer te zetten. Er is sprake van een gedeelde visie, heldere ambities en doelen, waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt. Bovendien heeft iedereen hierin een eigen taak. Zo kent de school veel specialisten en zijn alle teamleden verdeeld in kernteams die samen verbeteractiviteiten ontwikkelen aan de hand van de doelen uit het school- en jaarplan.” (www.onderwijsinspectie.nl)  

Naar aanleiding van het inspectiebezoek hebben wij de monitor Sociale Veiligheid van de Kanjertraining ingevoerd, waardoor wij ook voldoen aan de wettelijke eis. 

Terug naar boven