Basisschool Panta Rhei

Pieter Cheeuwenlaan 8 1948 DD Beverwijk

Schoolfoto van Basisschool Panta Rhei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Panta Rhei maken de leerlingen de IEP-eindtoets. 

Om te komen tot een gefundeerd schooladvies voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert Panta Rhei een verwijsprocedure. Het schooladvies komt tot stand op basis van de resultaten op de NIO (intelligentieonderzoek), de resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem, de eindtoets en de observaties van de leerkracht. 

In april 2023 hebben de leerlingen van groep 8 weer een eindtoets gemaakt. Scholen op de kaart (www.scholenopdekaart.nl) toont de eindtoetsgegevens van schooljaar 2022-2023.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar wordt in de groepen 1 en 2 gewerkt met het observatiesysteem van Bosos. Systematisch wordt er gekeken naar de groei van de leerlingen op verschillende gebieden, zoals de taal-, denkontwikkeling, de auditieve ontwikkeling, de motorische en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Op Panta Rhei werken we vanaf schooljaar 2023-2024 met het leerlingvolgsysteem van IEP.  IEP is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een prestatiegerichte aanpak. Een digitaal volgsysteem waarin we leerlingen uiteraard volgen op taal en rekenen via de referentieniveaus (bovenbouw) en leerlijnen (onderbouw). Maar waarin we ook meetinstrumenten aanbieden voor hart én handen. Denk aan de leeraanpak, de mate van nieuwsgierigheid of het vermogen om samen te werken. In de groepen 7 wordt aan het einde van het schooljaar een uitstroomverwachting opgesteld. Deze baseren we op de gegevens van het leerlingvolgsysteem, methodetoetsen van rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast wordt gekeken naar o.a. werkhouding, inzet, motivatie. In de groepen 8 wordt in het eerste half jaar de NIO afgenomen. Dit is een groepsgewijs intelligentieonderzoek. Uit dit onderzoek, de observaties van leerkrachten èn de resultaten van het leerlingvolgsysteem, volgt een eindadvies. 

De evaluaties per vakgebied en leerjaar vinden tweemaal per jaar plaats. Na het evalueren passen we waar nodig ons onderwijsaanbod aan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het team van Panta Rhei vindt het belangrijk dat leerlingen sociale vaardigheden leren waarmee zij in allerlei situaties op een goede manier met anderen omgaan. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, feedback geven en ontvangen en verantwoordelijkheid nemen. 

Wij werken met de Kanjertraining om op school een goed en veilig sociaal klimaat te creëren. De kanjerlessen gaan uit van vertrouwen en zijn toekomst-, en oplossingsgericht. De volgende afspraken staan centraal:

  • We helpen elkaar.
  • We vertrouwen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht uit.
  • Niemand blijft zielig. 

Meer informatie vindt u op de website van de Kanjertraining (www.kanjertraining.nl). 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2016 heeft de Inspectie onze school bezocht in het kader van een verificatieonderzoek. Tijdens dit bezoek heeft de inspectie gekeken naar de indicatoren onderwijsproces (aanbod), schoolklimaat en veiligheid. De inspectie heeft deze punten als volgt beoordeeld:  “Het aanbod is als goed beoordeeld vanwege het feit dat het aanbod breed is en passend is bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie. De school werkt volgens het concept van ontwikkelingsgericht onderwijs. In de ochtend bieden de leraren rekenen, spelling en (begrijpend) lezen aan; waarbij voor rekenen, spelling en begrijpend lezen methodisch gewerkt wordt. In de middag werken de leerlingen aan thema’s. Per leerjaar plannen de leraren vijf thema’s. Vooraf bepalen de leraren de doelen en de leerinhoud die met name tijdens de startactiviteiten wordt aangeboden. Hierna kijken zij welke leerlingen herhaling behoeven en tevens formuleren de leerlingen een onderzoeksvraag en voeren vervolgens een onderzoek uit. Elk thema sluiten de leerlingen af met een eindfase die telkens verschillend van vorm is. Bij het plannen van de leerinhoud gebruiken de leraren verschillende leerlijnen en websites waarop doelen staan beschreven. Voor taal heeft de school zelf de leerlijnen uitgewerkt. Het domein schrijven is inmiddels compleet uitgewerkt. Dit zal voor de andere domeinen ook te zijner tijd gebeuren. In de klassen viel te zien dat de leeromgeving er zeer aantrekkelijk uitziet en het leren ondersteunt. De ouders en de kinderen ervaren de school als veilig. Indien zich incidenten voordoen, lossen de leraren deze, volgens de leerlingen, snel op. Hoe de school dit doet staat beschreven in diverse protocollen en het sociale veiligheidsplan. Ook in de klassen is het pedagogisch klimaat prettig. De leraren tonen voorbeeldgedrag en de leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Doordat zij vaak met elkaar samenwerken aan opdrachten creëren de leraren diverse oefensituaties. De school voldoet echter nog niet aan de wettelijke eis die het jaarlijks monitoren van de veiligheid van de leerlingen verplicht stelt (artikel 4c, eerste lid onder b, WPO). De school kenmerkt zich door een inhoudelijk sterk en ambitieus directieteam dat samen met de enthousiaste teamleden gedreven is om goed onderwijs neer te zetten. Er is sprake van een gedeelde visie, heldere ambities en doelen, waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt. Bovendien heeft iedereen hierin een eigen taak. Zo kent de school veel specialisten en zijn alle teamleden verdeeld in kernteams die samen verbeteractiviteiten ontwikkelen aan de hand van de doelen uit het school- en jaarplan.” (www.onderwijsinspectie.nl)  

Naar aanleiding van het inspectiebezoek hebben wij de monitor Sociale Veiligheid van de Kanjertraining ingevoerd, waardoor wij ook voldoen aan de wettelijke eis. 

Terug naar boven