Basisschool Panta Rhei

Pieter Cheeuwenlaan 8 1948 DD Beverwijk

Schoolfoto van Basisschool Panta Rhei

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Op Panta Rhei maken de leerlingen de IEP-eindtoets. 

Om te komen tot een gefundeerd schooladvies voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert Panta Rhei een verwijsprocedure. Het schooladvies komt tot stand op basis van de resultaten op de NIO (intelligentieonderzoek), de resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem, de eindtoets en de observaties van de leerkracht. 

Vensters op het PO toont de eindtoetsgegevens van schooljaar 2017-2018. In april 2019 hebben de leerlingen van groep 8 weer een eindtoets gemaakt. De groepen scoorden 82,3. Deze score is wederom boven het landelijk gemiddelde. De cijfers staan gepubliceerd op ons schoolvenster.

Als gevolg van de schoolsluiting i.v.m. COVID 19 heeft de minister besloten dat er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets werd afgenomen in het basisonderwijs. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar wordt in de groepen 1 en 2 gewerkt met het observatiesysteem van Bosos. Systematisch wordt er gekeken naar de groei van de leerlingen op verschillende gebieden, zoals de taal-, denkontwikkeling, de auditieve ontwikkeling, de motorische en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich ontwikkelen in verhouding tot het landelijk gemiddelde. Dat doen we  in januari en juni. We gebruiken hiervoor toetsen van CITO, waarmee we de ontwikkeling van de leerlingen gedurende een langere periode kunnen volgen.  

In de groepen 3 t/m 8 worden de CITO-toetsen Begrijpend Luisteren, Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen & Wiskunde afgenomen. Ook worden de AVI en DMT (Drie Minuten Toets) voor technisch lezen afgenomen. Op deze manier wordt het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen getoetst. Zo krijgen we een realistisch beeld van de prestaties van de leerling. In de groepen 7 wordt aan het einde van het schooljaar een uitstroomverwachting opgesteld. Deze baseren we op de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS), methodetoetsen van rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast wordt er gekeken naar o.a. werkhouding, inzet, motivatie. In de groepen 8 wordt in het eerste half jaar de NIO afgenomen. Dit is een groepsgewijs intelligentieonderzoek. Uit dit onderzoek, de observaties van leerkrachten èn de resultaten van het  CITO-LVS, volgt een eindadvies. 

De evaluaties per vakgebied en leerjaar vinden tweemaal per jaar plaats. Na het evalueren passen we waar nodig eventueel ons onderwijsaanbod aan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven