Basisschool Panta Rhei

Pieter Cheeuwenlaan 8 1948 DD Beverwijk

Schoolfoto van Basisschool Panta Rhei

Het team

Toelichting van de school

Op Panta Rhei werken ca. 50 leerkrachten, directie, twee zorgcoördinatoren, vijf onderwijsassistentes, twee secretaresses en één conciërge. Verschillende leerkrachten van het team hebben een specialisme.

Stagiair(e)s
Stichting Fedra vormt samen met andere schoolbesturen in de regio en Pabo Inholland Haarlem het partnerschap Samen Opleiden en Professionaliseren: Opleidingsschool IJmond. Wij hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van studenten; zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Naast hun stagedagen leren en werken de studenten tijdens de praktijkdagen in leerteams op de basisscholen. Een docent van de pabo en een leerkracht van de basisschool  verzorgen samen het programma tijdens de praktijkdagen. Op deze manier kunnen studenten een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen. Dit is de kerngedachte van onze Opleidingsschool: studenten opleiden tot ‘adaptieve professionals, die collectief leren’. Leerkrachten in Opleiding (LIO’s) zijn stagiaires met meer bevoegdheden. Zij mogen zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de groep. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de mbo opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.  

Zij-instromers
Naast studenten hebben wij ook zij-instromers in de school. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij opgeleid tot leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig lesgeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. In de meeste gevallen zijn dit leerkrachten die al bij ons op school werken, soms is het iemand ‘van buiten’. Helaas lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht te vinden, het lerarentekort treft ook ons. Indien er geen leerkracht beschikbaar is, nemen we één van de onderstaande maatregelen: 

  • De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen;
  • Een onderwijsassistent houdt toezicht nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen);
  • Een student of leraar in opleiding neemt de groep over. De lesdag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken.

Als bovenstaande maatregelen ook niet (meer) mogelijk zijn, dan moeten wij u helaas laten weten dat uw kind één of meerdere dagen niet naar school kan komen. Uw kind ontvangt dan een thuiswerkprogramma.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Panta Rhei is een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs, kortweg OGO genoemd. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs staat de brede ontwikkeling van leerlingen centraal. Het onderwijs wordt vormgeven aan de hand van betekenisvolle thema's die zes tot acht weken duren.

Het onderwijs wordt verzorgd door een team van enthousiaste leerkrachten. Het team wordt aangestuurd door de directie. De directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen, ouders en personeel. Samen met de zorgcoördinatoren vormen de directeuren het pedagogisch team. Het pedagogisch team bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op Panta Rhei. De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor zorgstructuur op Panta Rhei. Op Panta Rhei werken twee zorgcoördinatoren die leerkrachten ondersteunen en coachen bij het geven van onderwijs aan onze leerlingen. 


Binnen ons team heeft een aantal leerkrachten zich gespecialiseerd. Deze leerkrachten hebben naast hun lesgevende taken ook specialistische taken. De specialisten richten zich op het ontwikkelingsgericht onderwijs, rekenonderwijs, taalonderwijs, kanjertraining, duurzaam verbeteren en cultuur. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen voor alle groepen één keer per week een les bewegingsonderwijs.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De tabel is een richtlijn en geeft globaal de tijdsverdeling over de verschillende ontwikkelingsgebieden aan. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tabel is een richtlijn en geeft globaal de tijdsverdeling over de vakken aan. 

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Fedra geven 7520 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 940 uur les gegeven.  Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op onze school krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het is onze missie om alle leerlingen een optimale ontplooiing en brede ontwikkeling te bieden. Dit biedt ons de uitdaging om steeds opnieuw te zoeken naar mogelijkheden hiervoor. Op Panta Rhei gaan wij uit van verschillen tussen leerlingen. Alle leerlingen hebben hun eigen mogelijkheden. Er zijn verschillen in cognitieve bagage, opgedane ervaringen en sociale vaardigheden. De leerkrachten van Panta Rhei stemmen hun onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Soms verloopt de ontwikkeling van een leerling niet zoals verwacht. De leerkracht signaleert dit door observaties of toetsen. De leerkracht deelt de bevindingen met de ouders. De leerkracht bespreekt met de zorgcoördinator hoe de leerkracht deze leerling kan begeleiden. Als de extra ondersteuning onvoldoende resultaat heeft of als er zorgen blijven bestaan, kan besloten worden om de leerling te bespreken in het ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam bespreken ouders, leerkracht, zorgcoördinator, consulent passend onderwijs en de directie nogmaals de zorg m.b.t. de ontwikkeling van de leerling en de mogelijkheden om tegemoet te komen aan specifieke onderwijsbehoeften. De adviezen worden beschreven in een TOP-dossier en met de ouders besproken. Om een leerling in het ondersteuningsteam te bespreken wordt toestemming aan de ouders gevraagd.

In het schoolondersteuningsprofiel, Perspectief op school (POS), is beschreven hoe wij leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte begeleiden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte hebben deze extra ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronische ziekte of een leer-, of ontwikkelingsstoornis. Het ondersteuningsplan  vindt u op onze website.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV; Limmen t/m Velsen). In het SWV werken alle basisscholen samen om alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden; onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. In principe krijgen alle leerlingen onderwijs op reguliere basisscholen. In uitzonderingssituaties is aanvullende of specifieke ondersteuning noodzakelijk. Deze wordt voor een kleine groep leerlingen gegeven op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Binnen het SWV hebben we op twee locaties een integraal kindcentrum (IKC) IJmond: De Zeearend in Beverwijk en De Boekanier in Velsen. Binnen een IKC wordt zowel speciaal basisonderwijs als speciaal onderwijs en hulpverlening georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website van het SWV.  

Verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs
Iedere school binnen het  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) heeft een ondersteuningsteam. In dit team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht en de zorgcoördinator formuleren de vraag voor de externe deskundigen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de juiste aanpak van leer- of gedragsproblemen. In het ondersteuningsteam worden afspraken gemaakt over extra zorg en begeleiding voor leerlingen. Uit de bespreking van de problematiek in het ondersteuningsteam kan bijvoorbeeld voortkomen dat er (nader) onderzoek gedaan moet worden naar de begeleidingsbehoefte van de leerling en dat vervolgens binnen de basisschool een traject met specialistische hulp gestart moet worden. Soms wordt besloten dat een leerling beter op zijn/haar plek is in het speciaal (basis)onderwijs.  De school gaat in overleg met de medewerkers van het SWV om een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs te starten. Ouders/verzorgers worden hier in een vroeg stadium bij betrokken. Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijsijmond.nl.        

GGD Kennemerland
Onze school werkt samen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school zijn een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige toegewezen. De JGZ begeleidt de groei en ontwikkeling van schoolgaande kinderen. Hiervoor worden zij op vaste momenten tijdens de basisschoolperiode onderzocht. Er zijn contactmomenten in groep 2 (5-jarigen) en in groep 7. Ouders/verzorgers ontvangen informatie over het bezoek aan de verpleegkundige bij de oproep.   

Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen uitgenodigd worden bij een overleg met ouders/verzorgers en school, om zorgen of vragen rondom een kind te bespreken. Ook kan de school een leerling anoniem bespreken, om advies te krijgen over de te nemen stappen, zodat kinderen snel de juiste hulp of begeleiding kunnen krijgen. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim. In overleg met ouders/verzorgers kan de school kinderen aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Wanneer ouders/verzorgers zonder berichtgeving niet op de afspraak verschijnen, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige de school hierover informeren. Ouders/verzorgers kunnen ook altijd zelf een afspraak maken.  

ContactgegevensOuders/verzorgers kunnen met (advies)vragen over gezondheid, opgroeien, opvoeding, en ouderschap bij de GGD Kennemerland Jeugdgezondheidszorg terecht. De JGZ is op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.00-17.00 bereikbaar via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl. Meer informatie over de JGZ is te vinden op de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd   

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor het passend aanbod voor leerlingen die cognitieve uitdaging nodig hebben, zoeken we meer verbinding met het thema in de eigen groep. Daarnaast is onze ambitie  gericht op het verder ontwikkelen van het aanbod voor leerlingen die praktisch leren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het gebouw waarin onze school is gehuisvest, is ook peuteropvang De Spetters van Stichting Welschap gevestigd. Peuteropvang De Spetters heeft drie groepen. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen twee tot vier dagdelen gebruik maken van deze voorziening. De peuters van De Spetters worden bij een aantal festiviteiten op Panta Rhei uitgenodigd. 

Indien kinderen van De Spetters op Panta Rhei worden aangemeld, vindt er met toestemming van ouders een overdracht plaats om de overstap soepel te laten verlopen. 

Terug naar boven