Basisschool Panta Rhei

Pieter Cheeuwenlaan 8 1948 DD Beverwijk

Schoolfoto van Basisschool Panta Rhei

Het team

Toelichting van de school

Op Panta Rhei werken 50 leerkrachten, twee directeuren, drie zorgcoördinatoren, vier onderwijsassistentes, één secretaresse en één conciërge. In het team hebben verschillende leerkrachten een specialisme.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn soms gedurende het schooljaar afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. In de meeste gevallen zijn dit leerkrachten die al bij ons op school werken, soms is het iemand ‘van buiten’. Helaas lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht te vinden, het lerarentekort treft ook ons. Wij spannen ons in om goede vervanging te vinden. Indien er geen leerkracht beschikbaar is, nemen we één van de onderstaande maatregelen: 

  • De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen;
  • Een onderwijsassistent houdt toezicht nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen);
  • Een student of leraar in opleiding neemt de groep over. De lesdag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken.

Als bovenstaande maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan informeren wij u dat u uw kind een of meerdere dagen niet naar school kunt brengen. 

Wij geven meer lessen dan het wettelijke minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat uw kind op jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Panta Rhei is een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs, kortweg OGO genoemd. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs staat de brede ontwikkeling van leerlingen centraal. Het onderwijs wordt vormgeven aan de hand van betekenisvolle thema's die zes tot acht weken duren.

Het onderwijs wordt verzorgd door een team van enthousiaste leerkrachten. Het team wordt aangestuurd door twee directeuren, Francis van Dijk (onderbouw) en Natasja Peters (bovenbouw). Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen, ouders en personeel. Samen met de zorgcoördinatoren vormen de directeuren het pedagogisch team. Het pedagogisch team bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op Panta Rhei. De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor zorgstructuur op Panta Rhei. Op Panta Rhei werken drie zorgcoördinatoren die leerkrachten ondersteunen en coachen bij het geven van onderwijs aan onze leerlingen. 

Binnen ons team heeft een aantal leerkrachten zich gespecialiseerd. Deze leerkrachten hebben naast hun lesgevende taken ook specialistische taken. De specialisten richten zich op het ontwikkelingsgericht onderwijs, rekenonderwijs, taalonderwijs, kanjertraining, duurzaam verbeteren en cultuur. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen voor alle groepen één keer per week een les bewegingsonderwijs.

Opleidingsschool
Stichting Fedra heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pabo Inholland om jaarlijks 100 studenten op te leiden en te begeleiden. Wij hebben daarom regelmatig pabo-studenten in de school die hun stages bij ons lopen. Wij hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van de studenten. Zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Daarvoor nemen zij (delen van) lessen over van de groepsleerkracht en doen zij (observatie)opdrachten in de groep. Leerkrachten in Opleiding (LIO) mogen zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de klas. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de mbo opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De tabel is een richtlijn en geeft globaal de tijdsverdeling over de verschillende ontwikkelingsgebieden aan. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tabel is een richtlijn en geeft globaal de tijdsverdeling over de vakken aan. 

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school gedurende acht schooljaren minimaal 7520 uren les moet geven. Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les in acht schooljaren. In elk schooljaar wordt 960 uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het is onze missie om alle leerlingen een optimale ontplooiing en brede ontwikkeling te bieden. Dit biedt ons de uitdaging om steeds opnieuw te zoeken naar mogelijkheden hiervoor. Op Panta Rhei gaan wij uit van verschillen tussen leerlingen. Alle leerlingen hebben hun eigen mogelijkheden. Er zijn verschillen in cognitieve bagage, opgedane ervaringen en sociale vaardigheden. De leerkrachten van Panta Rhei stemmen hun onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Soms verloopt de ontwikkeling van een leerling niet zoals verwacht. De leerkracht signaleert dit door observaties of toetsen. De leerkracht deelt de bevindingen met de ouders. De leerkracht kan een zorgleerling bespreken met de zorgcoördinator. In dit overleg bespreken zij samen hoe de leerkracht deze leerling beter kan begeleiden. Als deze hulp onvoldoende resultaat heeft of als er zorgen blijven bestaan, kan besloten worden om de leerling te bespreken in het ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam bespreken ouders, leerkracht, zorgcoördinator, consulent passend onderwijs en de directie nogmaals de zorg m.b.t. de ontwikkeling van de leerling en de mogelijkheden om tegemoet te komen aan specifieke onderwijsbehoeften. De adviezen worden beschreven in een TOP-dossier en met de ouders besproken. Om een leerling in het ondersteuningsteam te bespreken wordt toestemming aan de ouders gevraagd.

In het schoolondersteuningsprofiel perspectief op school (POS) is beschreven hoe wij leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte begeleiden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte hebben deze extra ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronische ziekte of een leer-, of ontwikkelingsstoornis. Het ondersteuningsplan  vindt u op onze website.

Wij hebben goed contact met specialisten van het samenwerkingsverband Passend onderwijs IJmond.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het gebouw waarin onze school is gehuisvest, is ook peuteropvang De Spetters van Stichting Welschap gevestigd. Peuteropvang De Spetters heeft drie groepen. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen twee tot vier dagdelen gebruik maken van deze voorziening. De peuters van De Spetters worden bij een aantal festiviteiten op Panta Rhei uitgenodigd. 

Indien kinderen van De Spetters op Panta Rhei worden aangemeld, vindt er met toestemming van ouders een overdracht plaats om de overstap soepel te laten verlopen. 

Terug naar boven