Rooms Katholieke Basisschool de Wilgeroos

Wilgenhoflaan 2 1944 TD Beverwijk

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Wilgeroos

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om te komen tot een gefundeerde verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert de Wilgeroos, evenals de tien andere scholen van Stichting Fedra, in groep 8 een andere toetsingsprocedure. We werken daarbij samen met het Kennemer College in Beverwijk en het Clusius College in Castricum. Een onafhankelijk bureau neemt twee toetsen bij de leerlingen af: de NIO (een intelligentietest) en de LMT (de Leer Motivatie Test). Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde. We gebruiken hiervoor de toetsen van het CITO LOVS ( Leerling en Onderwijs Volg Systeem). Met dit systeem kunnen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode volgen en toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het CITO LOVS ook om in groep 8 het advies te onderbouwen voor het voortgezet onderwijs.

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de school. Jaarlijks bespreekt de inspectie met het bestuur van Stichting Fedra (waar de school onder valt) de kwaliteit van de scholen. Er wordt gekeken of de opbrengsten voldoende zijn en of de school voldoende werkt aan haar schoolontwikkeling. Daarnaast beoordeelt de inspectie of de eindopbrengsten van de school voldoende zijn. Daarvoor kijkt zij naar de resultaten van de afgenomen eindtoets in groep 8. Voor de Wilgeroos is dat sinds schooljaar 2015-2016 de IEP-toets (Ice Eindevaluatie Primair onderwijs). Deze toets wordt jaarlijks afgenomen in de maand april.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Een belangrijk onderdeel hiervan is het gebruik van de resultaten van zowel toetsen die horen bij de lessen uit de methodes (methodegebonden toetsen), als die van onafhankelijke toetsen zoals CITO, NIO en (incidenteel) het drempelonderzoek. De resultaten uit deze toetsen verzamelen we in ons leerlingvolgsysteem. Zo volgen we, gedurende de hele basisschoolperiode, de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling op de voet.  

De resultaten van de toetsen worden besproken door directie, leerkrachten en de zorgcoördinator. De grafieken worden gevoegd bij het rapport en bij de oudergesprekken worden de resultaten van ieder kind besproken. De resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem worden ook op groeps- en schoolniveau geanalyseerd.  

De leerkrachten verwerken de gegevens vanuit de toetsen en observaties in een didactisch groepsoverzicht. In een didactisch groepsoverzicht (DGO) worden de ondersteuningsbehoeften van alle kinderen per vak in kaart gebracht. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het schooladvies voor het vervolgonderwijs, nodigen wij zowel de ouders als het betreffende kind uit om met elkaar het schooladvies te bespreken. Onze ervaring is dat een zorgvuldige procedure tot een goed advies leidt. Met het Voortgezet onderwijs worden alle individuele leerlingen persoonlijk doorgesproken. Dit noemen wij een warme overdracht. In de praktijk blijkt dat de adviezen zorgvuldig onderbouwd zijn en ook na een aantal jaar blijkt dat de kinderen op het juiste niveau zijn aangemeld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 7 juli 2016 heeft de inspectie onze school bezocht. Het basisarrangement is door de inspectie toegekend. De resultaten staan in het rapport. Vanaf 2016 heeft de inspectie, op basis van de uitstroom van de leerlingen, het basisarrangement aan De Wilgeroos toegekend. 

Terug naar boven