Katholieke Basisschool De Anjelier

Anjelierenlaan 6 1943 DA Beverwijk

  • Ruimte om samen te spelen
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets.

De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari deze doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. 

Om te komen tot een gefundeerd advies bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert de Anjelier, evenals de elf andere basisscholen van onze Stichting Fedra, in groep 8 een andere toetsingsprocedure. We werken daarbij samen met het Castor College, Dali College, Skills, Forta in Beverwijk, het Vellesan collge en het Technisch College in IJmuiden, het Felisenum in Driehuis en Vonk College in Castricum. Een onafhankelijk bureau neemt een toets bij de kinderen af: de NIO (een intelligentietest. Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde en hoe zij groeien ten opzichte van zichzelf in eerdere metingen. We gebruiken hiervoor toetsen van IEP LVS (Leerling Volg Systeem). Met dit systeem kunnen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode volgen en toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het IEP LVS ook om in groep 8 het advies te onderbouwen voor een school voor Voortgezet Onderwijs. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de scholen. Jaarlijks voert de inspectie ‘een primaire detectie’ uit. Zij kijkt of de tussenopbrengsten van het IEP LVS voldoende zijn. Onze school scoort op deze onderdelen ruim boven de inspectienorm. Daarnaast beoordeelt de inspectie of de eindopbrengsten van de school voldoende zijn. Onze school verantwoordt de eindopbrengsten van de resultaten van de school met de IEP (doorstroom) eindtoets. De resultaten van deze IEP eindtoets lagen ruim boven de inspectienormen en scoren goed ten opzichte van het gemiddelde schoolresultaat. Op grond van deze resultaten heeft de Anjelier een basisarrangement van de inspectie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gebruikt om  het onderwijs af te stemmen op de leerbehoefte van de leerlingen. Twee keer per jaar worden de resultaten van de IEP toetsen gebruikt voor een analyse en aanpassing van het leeraanbod. Twee keer per jaar maken de leerlingen de LVS toetsen van IEP. We bekijken dan ook ieder jaar twee keer de behaalde resultaten heel kritisch voor de gehele school, per groep en per individuele leerling. Indien de resultaten dit aangeven passen we ons onderwijsaanbod aan op het desbetreffende leeronderdeel. Voor het schooljaar 2023-2024 houdt dit in dat we het leeronderdeel “begrijpend lezen en rekenen 1S doelen” als speerpunten gaan aanpakken. Naast de inspectienorm hanteren wij een eigen Anjeliernorm per groep. Deze normen liggen boven de normen van inspectie. De groepen behaalden ook deze eigen streefnormen. Ondanks dat de resultaten goed zijn, blijven wij kritisch kijken naar de trends die ons opvallen. Het aanbod van de kinderen die boven het gemiddelde presteren is voor ons een aandachtspunt. Naast de differentiatie in de methode, bieden wij steeds meer aan om de doorgroei van deze kinderen te begeleiden. Verder is er in de opbrengstgesprekken aandacht geweest voor woordenschatonderwijs. Pre-teaching (voorinstructie) en het zelfstandig leren hanteren van hulpbronnen is in de meeste groepsplannen opgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen uit groep 8 stromen uit naar verschillende scholen van voortgezet onderwijs in Kennemerland ( van Castricum t/m Haarlem). De meest recente gegevens kunt u vinden in hoofdstuk 9 van onze schoolgids: "Resultaten van het onderwijs". Hier staan de uitstroomgegevens van de jaren 2017 t/m 2021. Deze schoolgids is te vinden op de website van De Anjelier: http://www.anjelier.nl.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het team van de Anjelier wil dat de kinderen zicht thuis voelen. Dit proberen we te bereiken met een goede sfeer, waar persoonlijke aandacht voor elkaar is. De school moet een plek zijn waar kinderen met plezier komen. Dit pedagogische klimaat verschaft de duidelijkheid en veiligheid van waaruit de kinderen tot leren komen.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wij vertrouwen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • We helpen elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Anjelier heeft in het laatste inspectiebezoek een zeer positief oordeel gekregen. Het niveau van de tussen- en eindopbrengsten ligt op het niveau dat van de school, op basis van leerling-kenmerken, verwacht mag worden. De school heeft een basisarrangement, wat wil zeggen dat de inspectie geen reden ziet om extra toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven