Katholieke Basisschool De Anjelier

Anjelierenlaan 6 1943 DA Beverwijk

  • Ruimte om samen te spelen
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit heeft ook onze score beïnvloed. Het gemiddelde van drie jaar eindtoetsen wordt hier weergegeven. Jaargroep 2019-2020 was een iets minder jaar qua uitstroom. Jaargroep 2020-2021 op de Anjelier kenmerkte zich juist door een hoge uitstroom. In dit jaar is door Corona geen eindtoets afgenomen en dus niet meegenomen in de totale berekening. Hierdoor is het streefniveau weliswaar ruim boven de signaleringswaarde maar landelijk minder hoog ten opzichte van vergelijkbare scholen met dezelfde weging. Dit geeft jammer genoeg  een vertekend beeld van de afgelopen jaren. De uitstroom van schooljaar 2021-2022 was weer hoog en zal dan ook het percentage van het  streefniveau verhogen. Dit is nu nog niet meegenomen in het resultaat.

Om te komen tot een gefundeerd advies bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert de Anjelier, evenals de elf andere basisscholen van onze Stichting Fedra, in groep 8 een andere toetsingsprocedure. We werken daarbij samen met het Kennemer College in Beverwijk en het Clusius College in Castricum. Een onafhankelijk bureau neemt drie toetsen bij de kinderen af: de NIO (een intelligentietest), de LMT (de Leer Motivatie Test) en ‘drempeltoetsen’ (begrijpend lezen, lezen, spelling en rekenen). Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde. We gebruiken hiervoor toetsen van het CITO LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem). Met dit systeem kunnen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode volgen en toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het CITO LOVS ook om in groep 8 het advies te onderbouwen voor een school voor Voortgezet Onderwijs. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de scholen. Jaarlijks voert de inspectie ‘een primaire detectie’ uit. Zij kijkt of de tussenopbrengsten van het CITO LOVS voldoende zijn. Onze school scoort op deze onderdelen ruim boven de inspectienorm. Daarnaast beoordeelt de inspectie of de eindopbrengsten van de school voldoende zijn. Onze school verantwoordt de eindopbrengsten van de resultaten van de school met de IEP eindtoets. De resultaten van deze IEP eindtoets lagen ruim boven het landelijk gemiddelde schoolresultaat. Op grond van deze resultaten heeft de Anjelier een basisarrangement van de inspectie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gebruikt om  het onderwijs af te stemmen op de leerbehoefte van de leerlingen. Tweejaarlijks worden de resultaten van de CITO toetsen gebruikt voor een analyse en aanpassing van het leeraanbod.  Twee keer per jaar maken de leerlingen de LOVS toetsen van Cito. We bekijken jaarlijks de behaalde resultaten heel kritisch voor de gehele school, per groep en per individuele leerling. Indien de resultaten dit aangeven passen we ons onderwijsaanbod aan op het desbetreffende leeronderdeel. Voor het schooljaar 2021-2022 houdt dit in dat we het leeronderdeel “begrijpend lezen” als speerpunt gaan aanpakken. Naast de inspectienorm hanteren wij een eigen Anjeliernorm per groep. Deze normen liggen boven de normen van inspectie. De groepen behaalden ook deze eigen streefnormen. Ondanks dat de resultaten goed zijn, blijven wij kritisch kijken naar de trends die ons opvallen. Het aanbod van de kinderen die boven het gemiddelde presteren is voor ons een aandachtspunt. Naast de differentiatie in de methode, bieden wij steeds meer aan om de doorgroei van deze kinderen te begeleiden. Verder is er in de opbrengstgesprekken aandacht geweest voor woordenschatonderwijs. Pre-teaching (voorinstructie) en het zelfstandig leren hanteren van hulpbronnen is in de meeste groepsplannen opgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen uit groep 8 stromen uit naar verschillende scholen van voortgezet onderwijs in Kennemerland ( van Castricum t/m Haarlem). De meest recente gegevens kunt u vinden in hoofdstuk 9 van onze schoolgids: "Resultaten van het onderwijs". Hier staan de uitstroomgegevens van de jaren 2015 t/m 2019. Deze schoolgids is te vinden op de website van De Anjelier: http://www.anjelier.nl.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het team van de Anjelier wil dat de kinderen zicht thuis voelen. Dit proberen we te bereiken met een goede sfeer, waar persoonlijke aandacht voor elkaar is. De school moet een plek zijn waar kinderen met plezier komen. Dit pedagogische klimaat verschaft de duidelijkheid en veiligheid van waaruit de kinderen tot leren komen.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wij vertrouwen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Wij helpen elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Anjelier heeft in het laatste inspectiebezoek een zeer positief oordeel gekregen. Het niveau van de tussen- en eindopbrengsten ligt op het niveau dat van de school, op basis van leerling-kenmerken, verwacht mag worden. De school heeft een basisarrangement, wat wil zeggen dat de inspectie geen reden ziet om extra toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven