Katholieke Basisschool De Anjelier

Anjelierenlaan 6 1943 DA Beverwijk

  • Ruimte om samen te spelen
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier

Het team

Toelichting van de school

De Anjelier heeft een enthousiast team en is een goede mix  van jong en (iets) oud (er.) Zo leren we veel van en met elkaar. Het is ook best bijzonder dat we als basisschool een relatief groot aantal mannelijke collega's ( 24,3%) hebben. De directeur vormt samen met de adjunct-directeur de directie van de school. Naast de groepsleerkrachten zijn er ook vakleerkrachten, een zorgcoördinator, onderwijsassistenten, een leerkachtondersteuner, een secretaresse en een conciërge werkzaam. 

Stagiaires

Stichting Fedra heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pabo Inholland om jaarlijks ± 100 studenten op te leiden en te begeleiden. Wij hebben daarom regelmatig studenten in de school die hun stages bij ons lopen. Wij hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van de studenten. Zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Leerkrachten in Opleiding (LIO) mogen zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de klas. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerlingen goed te begeleiden.

Zij-instromers

Wij hebben ook zij-instromers in de school. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij voorbereid op een baan als leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig voor de klas staan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. In eerste instantie zijn dit de 'extra handen' in de school; iedere school heeft extra personeel om in vervanging te voorzien. Helaas lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht in te zetten, het lerarentekort treft ons ook. Als er geen leerkracht beschikbaar is, volgen wij onderstaand stappenplan:

- De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen;
- Een leraarondersteuner of onderwijsassistent houdt toezicht, nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen);
- Een leraar in opleiding (LIO) neemt de groep over, de dag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken.

Als deze maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan zullen wij u informeren dat u uw kind een of meerdere dagen niet naar school kunt brengen. Wij geven meer lessen dan het wettelijke minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat onze leerlingen op jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgen en niet voldoen aan de leerplichtwet. Per schooljaar hebben we een marge van 20 lesuren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de leerstofjaarklassen wordt in de groepen regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt, met als gevolg: meer tijd voor individuele benadering,  efficiënte instructie, meer tijd voor verbreding en verdieping en sociale acceptatie binnen de parallelgroepen.

Wij werken met gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van bewegingsonderwijs, muziek, gedrag, dyslexie/ taal/lezen, rekenen en  cultuur.

Stagiair(e)s

Stichting Fedra vormt samen met andere schoolbesturen in de regio en Pabo Inholland Haarlem het partnerschap Samen Opleiden en Professionaliseren: Opleidingsschool IJmond. Wij hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van studenten; zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Naast hun stagedagen leren en werken de studenten tijdens de praktijkdagen in leerteams op de basisscholen. Een docent van de pabo en een leerkracht van de basisschool  verzorgen samen het programma tijdens de praktijkdagen. Op deze manier kunnen studenten een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen. Dit is de kerngedachte van onze Opleidingsschool: studenten opleiden tot ‘adaptieve professionals, die collectief leren’.

Leerkrachten in Opleiding (LIO’s) zijn stagiaires met meer bevoegdheden. Zij mogen zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de groep. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de mbo opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.

Zij-instromers

Naast studenten hebben wij ook zij-instromers in de school. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij opgeleid tot leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig lesgeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Over de totale schoolloopbaan worden op Fedra scholen 160 lesuren extra gegeven, bovenop het wettelijke minimum. Hiermee wordt een stevige impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs gegeven.

Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op onze school krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les. Op onze school krijgen de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5:15 uur les en op woensdag 4:00 uur. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Anjelier biedt  ondersteuning zoals beschreven in  het ondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons professionele team is erop gericht om leerlingen goed onderwijs te geven op hun niveau. Door middel van trainingen probeert de school het team zo optimaal mogelijk hierbij te ondersteunen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met peuterspeelzaal: Roetsjj!. PSZ Roetsjj! is gevestigd in een mooi ruim lokaal in onze school. Daarnaast is Buitenschoolse opvang De Anjelier ( Voor- en naschoolse opvang) in ons gebouw gehuisvest. 

Terug naar boven