Katholieke Basisschool De Anjelier

Anjelierenlaan 6 1943 DA Beverwijk

  • Ruimte om samen te spelen
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier

Het team

Toelichting van de school

De Anjelier heeft een enthousiast team en is een goede mix  van jong en (iets) oud (er.) Zo leren we veel van en met elkaar. Het is ook best bijzonder dat we als basisschool een relatief groot aantal mannelijke collega's ( 24,3%) hebben. De directeur vormt samen met de adjunct-directeur de directie van de school. Naast de groepsleerkrachten zijn er ook vakleerkrachten, een zorgcoördinator, onderwijsassistenten, een leerkachtondersteuner, een secretaresse en een conciërge werkzaam. 

Stagiaires

Stichting Fedra heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pabo Inholland om jaarlijks ± 100 studenten op te leiden en te begeleiden. Wij hebben daarom regelmatig studenten in de school die hun stages bij ons lopen. Wij hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van de studenten. Zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Leerkrachten in Opleiding (LIO) mogen zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de klas. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerlingen goed te begeleiden.

Zij-instromers

Wij hebben ook zij-instromers in de school. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij voorbereid op een baan als leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig voor de klas staan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. Iedere school heeft extra personeel om in vervanging te voorzien. Desondanks lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht in te zetten, het lerarentekort treft ons ook. Als er geen leerkracht beschikbaar is, volgen wij onderstaand stappenplan:

- De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen;
- Een leraarondersteuner of onderwijsassistent houdt toezicht, nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen);
- Een leraar in opleiding (LIO) neemt de groep over, de dag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken.

Als deze maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan zullen wij u informeren dat u uw kind een of meerdere dagen niet naar school kunt brengen. Wij geven per jaar 20 lesuren meer dan het wettelijke minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat uw kind op jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgt en niet voldoet aan de leerplichtwet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de leerstofjaarklassen wordt in de groepen regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt, met als gevolg: meer tijd voor individuele benadering,  efficiënte instructie, meer tijd voor verbreding en verdieping en sociale acceptatie binnen de parallelgroepen.

Wij werken met gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van bewegingsonderwijs, muziek, gedrag, dyslexie/ taal/lezen, rekenen en  cultuur.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Over de totale schoolloopbaan worden op Fedra scholen 160 lesuren extra gegeven, bovenop het wettelijke minimum. Hiermee wordt een stevige impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs gegeven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Anjelier biedt  ondersteuning zoals beschreven in  het ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met peuterspeelzaal: Roetsjj!. PSZ Roetsjj! is gevestigd in een mooi ruim lokaal in onze school. 

Terug naar boven