Katholieke Basisschool De Anjelier

Anjelierenlaan 6 1943 DA Beverwijk

  • Ruimte om samen te spelen
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie: Wij, het team van de Anjelier, willen goed onderwijs geven. Goed onderwijs op de Anjelier is: Veilig, uitdagend onderwijs op eigen niveau.  Kinderen komen naar school om op een plezierige manier te leren.  Daarom is onze school er. Wij willen dat ieder kind zich in een veilige, inspirerende omgeving ontwikkelt. Naar onze school komen kinderen met plezier en zij voelen zich daar veilig en thuis. 

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de werkwijze en de resultaten van onze school KBS De Anjelier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Voor meer informatie over de school verwijzen we u graag naar onze website http://www.anjelier.nl  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijk
  • Respectvol
  • Betrokken
  • Samen
  • Persoonlijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Katholieke basisschool de Anjelier is een basisschool met ongeveer 400 leerlingen, die zijn verdeeld over 17 groepen. De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn verdeeld over 5 klassen: 1/ 2a, 1/ 2b, 1/ 2c, 1/ 2d en 1/ 2e. De groepen 3 t/m 8 worden verdeeld in parallelgroepen 3a / 3 b t/m 8a en 8b. Zo kunnen wij groepen samenstellen van ongeveer 25 leerlingen die homogeen zijn ingedeeld. De school is gelegen aan de westrand van de gemeente Beverwijk, in een rustig en groen stadsgedeelte. De school staat tussen de Bomenbuurt, de Plantage, het Vondelkwartier en Westertuinen- Warande. Op het ruime terrein aan de Anjelierenlaan bevinden zich twee gebouwen. In het hoofdgebouw zijn twee kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8 gehuisvest. In dit hoofdgebouw zijn verder de personeelsruimte, de directiekamer, een zorgruimte een speellokaal en peuterspeelzaal Roetsjj te vinden. Drie lokalen zijn combilokalen. Hier is de voor- naschoolse opvang (NSO) gehuisvest. Eén dag in de week wordt deze ruimte door de Day a Weekschool gebruikt, voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. In het bijgebouw, de voormalige kleuterschool, zijn twee kleutergroepen gehuisvest. Naast een apart kleuterschoolplein zijn er twee schoolpleinen voor de groepen 3 t/m 8. We hebben veel ruimte waar we optimaal van gebruikmaken. Een deel van het gebouw is verouderd. In het Integraal huisvestingsplan van de gemeente Beverwijk is gedeeltelijke vernieuwing van het gebouw gepland. Onderhoud en aanpassingen in het gebouw leiden af van de kerntaak onderwijs, daarom worden die zaken zo veel mogelijk bovenschools geregeld. De populatie van de school bestaat voornamelijk uit gezinnen met een Nederlandse achtergrond. Een klein percentage (10%) van de gezinnen heeft een migratieachtergrond (o.a. Polen, Italië, Turkije, China, Spanje). Bij sommige van deze leerlingen wordt thuis een andere taal gesproken dan de Nederlandse. De achtergrond van alle ouders is divers en is een afspiegeling van de buurt waar de school staat. Veel ouders zijn MBO- HBO- of academisch opgeleid. Er zijn arbeidersgezinnen en ook veel zelfstandige ondernemers.  In veel gezinnen werken beide ouders. Steeds meer kinderen maken gebruik van de buitenschoolse opvang. De school biedt in samenwerking met de NSO arrangementen op maat.  


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Anjelier werkt nauw samen met Welschap kinderopvang. Wij bieden binnen ons schoolgebouw drie prachtige ruime lokalen voor de BSO en een mooi schoolplein met veel speelmogelijkheden. Kinderen kunnen hier ontspannen na schooltijd. Er worden ook afwisselende activiteiten georganiseerd onder deskundige begeleiding. Een kleine groep kinderen maakt gebruik van de naschoolse opvang van Buitenschoolse opvang "Kolderzolder".  Zij worden door deze BSO vervoerd naar hun locatie aan het Moensplein 15 in Beverwijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersonen

Niet elk probleem is per definitie een klacht. Ouders kunnen ook behoefte voelen een probleem voor te leggen en advies te ontvangen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon adviseert over de stappen die ouders kunnen nemen om het probleem of de klacht op te lossen en ondersteunt ouders tijdens het proces. We kennen bij onze stichting een aantal niveaus.

Vertrouwenspersoon intern

De interne vertrouwenspersoon is een persoon bij wie ouders met vertrouwelijke zaken en problemen met betrekking tot de school terecht kunnen, als zij deze (nog) niet kunnen of willen aankaarten bij de leerkracht of directie of als zij er samen met de school niet uitkomen. De vertrouwenspersoon geeft ondersteuning en begeleiding aan de persoon met een probleem of klacht. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. De interne vertrouwenspersonen van Fedra zijn te bereiken via de mail:

Geerke Rigtering: geerke.rigtering@fedra.nl

Alfred Wagenaar: alfred.wagenaar@fedra.nl

Vertrouwenspersoon extern

De GGD Midden-Kennemerland afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt ondersteuning als er op school sprake is van seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit betreft niet alleen ervaringen van leerlingen, maar ook ervaringen van leerkrachten en andere personeelsleden van de school. Deze externe vertrouwenspersoon, een jeugdarts (niet van de eigen school), begeleidt en ondersteunt slachtoffers. Het is de taak van de vertrouwenspersoon om door bemiddeling een oplossing voor een klacht te bereiken. De vertrouwenspersoon van de GGD werkt volgens vastgestelde procedures. De externe contactpersoon is bereikbaar via telefoonnummer 0900 0400682.

Contactpersoon

Soms is een stap naar de vertrouwenspersoon nog niet nodig, maar is advies wel gewenst. Ouders kunnen zich dan wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is Désirée Molenaars.  Zij  is te bereiken op telefoonnummer:0251-228765 of via de mail: d.molenaars.@fedra.nl. Zij kent de school goed en kan ouders adviseren bij het intern oplossen van een probleem, of hen doorverwijzen naar derden of een vertrouwenspersoon als dat nodig is.

Vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

- seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven);

- psychisch en fysiek geweld;

- discriminatie, radicalisering en extremisme.

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Meldingen worden geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Bij een vermoeden van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) geldt in een aantal gevallen de meld- en aangifteplicht. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (8.00-17.00 uur) bereikbaar op telefoonnummer: 0900 1113111.

Schoolverzekering en aansprakelijkheid

Stichting Fedra heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. Alle leerlingen van onze school zijn gedurende alle schoolactiviteiten en gedurende 15 minuten voor en na schooltijd verzekerd.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn - personeelsleden en stagiaires, de leden van de ouderraad en de medezeggenschapsraad en alle andere personen die voor de school werkzaamheden verrichten (vrijwilligers en begeleidende ouders) - dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstanden, zijn hier van belang:

Ten eerste is de school c.q. Stichting Fedra niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen - of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders - zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Ouders kunnen de directie en Stichting Fedra niet aansprakelijk stellen voor verdwenen eigendommen van leerlingen. Wij adviseren om kinderen geen waardevolle voorwerpen mee naar school te laten nemen.

Officiële waarschuwing, time-out, schorsing en verwijdering

Een disciplinaire maatregel is een besluit van de directie of van het bestuur van Fedra. Het besluit wordt genomen als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waardoor de veiligheid van andere leerlingen of het kind zelf in het gedrang komt of door de school niet langer meer gewaarborgd kan worden, of de dagelijkse gang van zaken in de klas ernstig verstoord wordt. Gedrag van ouders/verzorgers kan ook een aanleiding zijn om over te gaan tot verwijdering van een leerling.

Wij kennen drie soorten maatregelen die oplopen in zwaarte:

1. Time out (de leerling wordt voor maximaal een dag de toegang tot de school ontzegd);

2. Schorsing (geen toegang tot de school 2-5 schooldagen);

3. Verwijdering (uitschrijving van de school)

In alle drie de stappen is het bestuur van Stichting Fedra nadrukkelijk betrokken. Bij het opleggen van een time-out wordt het bestuur geïnformeerd. Bij een schorsing moet het bestuur instemmen met het directiebesluit. Een besluit tot verwijdering van de school wordt door het bestuur genomen. Bij verwijdering van een leerling heeft de school de inspanningsverplichting om een andere school te vinden die de leerling wil inschrijven. Het gaat voor deze schoolgids te ver om de procedure die in voorkomende gevallen gevolgd wordt op te nemen. Het protocol ‘Schorsing en verwijdering’, waarin de procedure volledig omschreven staat, is te vinden op de website van de school.

Terug naar boven