Kindcentrum De Sparkel

Laan van Blois 193 1943 MH Beverwijk

  • In de schooltuin zelf zaaien en oogsten!
  • Nog meer willen weten!
  • Het kinderboek staat centraal!
  • Een conflict leer je uitpraten!
  • Zingen en muziek maken doe je samen!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken planmatig en doelgericht om de leerontwikkeling van uw kind te stimuleren en te volgen. In het ondersteuningsprofiel kunt u uitgebreid lezen hoe wij dat doen. Het ondersteuningsprofiel kunt u lezen op de website en is ter inzage beschikbaar op school.

- Twee keer per jaar nemen wij voor de vakgebieden woordenschat, rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen CITO toetsen af. Deze toetsen staan los van de methode. De resultaten van de toetsen worden vergeleken met de gemiddelde resultaten van kinderen van dezelfde leeftijd in het gehele land. De kinderen doen vanaf groep 3 tot halverwege groep 8 mee met deze CITO toetsen. In groep 8 wordt er afgesloten met de landelijke Centrale Eindtoets van CITO.

- Vanaf groep 3 worden ook steeds na een lesstofblok methodetoetsen afgenomen.

- In groep 1-2 volgen we de ontwikkeling van kinderen volgens de ontwikkelingslijnen van het observatiesysteem Konnect. We volgen zowel de leervaardigheden die nodig zijn om goed te  kunnen starten in groep 3, als de sociaal-emotionele ontwikkeling. In november en mei worden de observaties geregistreerd in Konnect, zodat er vastgesteld kan worden of een kind extra ondersteuning nodig heeft.

- De resultaten van CITO toetsen, methodetoetsen en observatiemomenten uit Konnect worden per groep door de groepsleerkracht geanalyseerd en halfjaarlijks besproken met de intern begeleider en de schoolleider in een groepsbespreking.

- Per kind wordt een leerlingkaart bijgehouden waarop voor elk vakgebied per blok het onderwijsaanbod in doelen en instructieniveau staat beschreven. De leerlingkaart wordt elke 6-8 weken bijgesteld en twee keer per jaar met de intern begeleider geëvalueerd. Er wordt dan besproken of de gestelde doelen behaald zijn en of er aanpassingen nodig zijn.

Een goede begeleiding naar het voortgezet onderwijs is essentieel. De leerkrachten in de bovenbouw onderhouden goed contact met de scholen voor voorgezet onderwijs. Wanneer een kind de school verlaat, vindt er een 'warme' overdracht plaats. In het nieuwe schooljaar is er nog een keer contact en vindt er terugkoppeling plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om te komen tot een gefundeerd schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs is een zorgvuldige route per leerling doorlopen. In de groepen 4 en 6 neemt de school de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test). Deze test is de enige werkwijze waarmee het leervermogen van het kind vanaf groep 4 gemeten kan worden op een betrouwbare en efficiënte manier. Vanaf groep 5 zien de ouders in welke richting per vakgebied het kind zich ontwikkelt op basis van de leerprestaties in de groep en op basis van de CITO toetsen 2x per jaar. 

De NIO (Nederlandse intelligentietest voor Onderwijsniveau toets) wordt eind groep 7 afgenomen, zodat direct ingezet kan worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen in groep 8. Na de uitslag van de NIO volgt een voorlopig eindadvies. Het eindadvies wordt in januari besproken als alle toets- en testgegevens zijn verzameld en de gesprekken tussen leerkracht-ouders-kind zijn gevoerd.  Het eindadvies is leidend.

In groep 8 doen de leerlingen mee aan de centrale CITO eindtoets. Als de leerlingen opvallend hoger scoren dan hun eindadvies laat zien, is na overleg met de betrokkenen het mogelijk om het eindadvies bij te stellen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven