Kindcentrum De Sparkel

Laan van Blois 193 1943 MH Beverwijk

 • In de schooltuin zelf zaaien en oogsten!
 • Nog meer willen weten!
 • Het kinderboek staat centraal!
 • Een conflict leer je uitpraten!
 • Zingen en muziek maken doe je samen!

Het team

Toelichting van de school

Er is een vakdocent gym aanwezig. Op de dinsdag wordt er gymnastiek gegeven in de gymzaal aan de Plantage. De vakdocent gym geeft les aan de groepen 3 t/m 8. 

De kleutergroepen, de POV en het KDV maken gebruik van onze inpandige speelzaal en krijgen daar les van hun eigen leerkracht. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de vervangingspool van OPO IJmond. Mocht deze pool niemand ter beschikking hebben, dan wordt de duo leerkracht of een andere parttime gevraagd om de afwezige leerkracht te vervangen. Als dit niet lukt dan worden de kinderen met passend werk (het noodpakket) verdeeld over de andere klassen en/of opgevangen in de aula. Voor de huidige kleine kleutergroepen geldt dat deze worden samengevoegd en indien mogelijk zal de onderwijsassistent ondersteuning bieden. 

De school doet er alles aan om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle scholen van de stichting OPO IJmond begeleiden stagiaires van voornamelijk de PABO INHolland en de IPABO Alkmaar. Daarnaast zijn er ook onderwijsassistent-stagiaires in onze school vanuit het MBO. De leerkrachten begeleiden hun eigen stagiaires en de stichting heeft twee schoolopleiders in dienst die de PABO-stagiaires beoordelen.


Een vader met "groene vingers" leidt kinderen van de groepen 4 en 5 op tot jonge tuinders in onze schooltuin bij lokale volkstuinvereniging.

Een leerkracht organiseert diverse sportactiviteiten in een schooljaar.

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht.

Een groepsleerkracht organiseert door de school bekostigde cultuuractiviteiten zoals excursies, erfgoedlessen door medewerkers van Museum Kennemerland.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school volgt een continurooster. Alle uren van 08:30 tot 14:15 tellen we als onderwijstijd behalve het half uur grote pauze. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag spelen alle kinderen verdeeld over 2 shifts 15 min. buiten tussen 12.00-13.00 uur. De pauzeopvang tussen de middag wordt verzorgd door Welschap.  

Wij vinden het belangrijk om schoolbreed dezelfde aanpak te hebben in:

 • De vreedzame school
 • Leesonderwijs, taalonderwijs, woordenschatonderwijs en spellingonderwijs
 • Rekenonderwijs
 • Wereldoriëntatie
 • Startgesprekken met ouders en kind
 • Huiswerk

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van Passend Onderwijs op de verschillende scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het ondersteuningsplan van de school en in de notitie basisondersteuning, beide van het SWV PO IJmond.

De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en educatieve partner. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind en naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks aangepast op 1 november.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school


Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. In het schoolgebouw is Welschak Kinderopvang gehuisvest, zij verzorgen het Kinderdagverblijf en de BSO. Er wordt met het peutercentrum en de kleuterafdeling van de school samengewerkt. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan les thema's en activiteiten.   

In de kleutergroepen wordt gewerkt met het programma Schatkist. 
Middels drie poppen worden de thema’s geïntroduceerd bij de kinderen, waarna de thema’s worden uitgewerkt met platenboeken, verhalen, themahoeken, cijfer- en lettermuur en ontwikkelingsmateriaal. Er wordt met verschillende spelvormen gewerkt. In de betreffende thema’s worden woorden aan de kinderen aangeboden, zodat hun woordenschat op een leuke manier wordt uitgebreid. Bij sommige kinderen zien we beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid.
Het aanbod aan kleuters die extra taalstimulering nodig hebben bestaat uit: 
* Programma Bouw op de laptop
* Individuele begeleiding vanuit de VAT methode: volgen, aanpassen, toevoegen
* Woordenschataanbod vanuit Schatkist in de kleine kring ( maximaal 3 leerlingen)
* Extra instructie aan leerlingen met een taalachterstand


Terug naar boven