Openbare Basisschool de Sterrekijker

Van der Hoopstraat 54 1945 TT Beverwijk

  • Lezen is een feest, dan heb je wel leuke boeken nodig.
  • Groep 4 heeft een thema gekozen voor dit jaar.
  • Een boekje mee naar huis? Dat mag. Kinderen en ouders mogen een boek lenen uit ons boekenhotel.
  • Duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn belangrijk. Daarom hebben we 7 gouden regels voor kinderen, ouders, leerkrachten en directeur.
  • Wat wil jij laten worden? Het thema van de Kinderboekenweek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool de Sterrekijker verantwoordt zich over de eindopbrengsten met de IEP eindtoets. De afgelopen jaren heeft de school voldoende opbrengsten behaald. In schooljaar 2019/2020 zijn er geen eindtoetsen afgenomen i.v.m. het coronavirus. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken planmatig en doelgericht om de leerontwikkeling van uw kind te stimuleren en te volgen. In het POS (perspectief op school) kunt u uitgebreid lezen hoe wij dat doen. Het POS kunt u lezen op de website en is ter inzage beschikbaar op school.

  • Twee keer per jaar nemen wij voor de vakgebieden woordenschat, rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen CITO toetsen af. Deze toetsen staan los van de methode. De resultaten van de toetsen worden vergeleken met de gemiddelde resultaten van kinderen van dezelfde leeftijd in het gehele land. De kinderen doen vanaf groep 3 tot halverwege groep 8 mee met deze CITO toetsen. In groep 8 wordt  er afgesloten met de landelijke eindtoets, de IEP-toets.
  • Vanaf groep 3 worden ook steeds na een lesstofblok methodetoetsen afgenomen.
  • In groep 1-2 gaan we op zoek naar een goed kind volgsysteem voor kleuters. We volgen zowel de leervaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen starten in groep 3, als de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • De resultaten van CITO toetsen, methodetoetsen en observatiemomenten worden per groep door de groepsleerkracht geanalyseerd en halfjaarlijks besproken met de IB’er in een groepsbespreking.
  • Per kind wordt een leerlingkaart bijgehouden in ons systeem Parnassys. Voor elk vakgebied zijn er doelen en het instructieniveau staat in deze kaart beschreven. De leerlingkaart wordt elke 6-8 weken bijgesteld en twee keer per jaar met de intern begeleider geëvalueerd. Er wordt dan besproken of de  gestelde doelen behaald zijn en of er aanpassingen nodig zijn.

Een goede begeleiding naar het voortgezet onderwijs is essentieel. De leerkrachten in de bovenbouw onderhouden goed contact met de scholen voor voorgezet onderwijs. Wanneer een kind de school verlaat, vindt er een 'warme' overdracht plaats. In het nieuwe schooljaar is er nog een keer contact en vindt er een terugkoppeling plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om te komen tot een gefundeerd schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs is een zorgvuldige route per leerling doorlopen. Vanaf groep 3 zien de ouders in welke richting per vakgebied het kind zich ontwikkelt op basis van de leerprestaties in de groep en op basis van de CITO toetsen 2x per jaar. 

De NIO (Nederlandse intelligentietest voor Onderwijsniveau toets) wordt eind groep 7 afgenomen,  zodat direct ingezet kan worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen in groep 8. Na de uitslag van de NIO volgt een voorlopig eindadvies. Het eindadvies is bekend na januari 2022 als alle toets- en testgegevens zijn verzameld en de gesprekken tussen leerkracht-ouders-kind zijn gevoerd.  Het eindadvies is leidend.

In 2022 doen de kinderen in groep 8 mee aan een landelijke eindtoets. Als de leerlingen opvallend hoger scoren dan hun eindadvies laat zien, is na overleg met de betrokkenen het mogelijk om het eindadvies bij te stellen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2017 is de inspectie bij ons op bezoek geweest voor een kwaliteitsonderzoek, omdat wij het traject "de Excellente School" wilden volgen. Alvorens we het traject verder in mochten gaan, moest de school eerst de waardering "Goed" behalen en dat is gelukt. Vervolgens mochten we op voor de Excellente School en in januari 2018 hebben wij het predicaat "Excellente School" voor 2018, 2019 en 2020 ontvangen

Terug naar boven