Openbare Basisschool de Sterrekijker

Van der Hoopstraat 54 1945 TT Beverwijk

 • Lezen is een feest, dan heb je wel leuke boeken nodig.
 • Groep 4 heeft een thema gekozen voor dit jaar.
 • Een boekje mee naar huis? Dat mag. Kinderen en ouders mogen een boek lenen uit ons boekenhotel.
 • Duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn belangrijk. Daarom hebben we 7 gouden regels voor kinderen, ouders, leerkrachten en directeur.
 • Wat wil jij laten worden? Het thema van de Kinderboekenweek.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de vervangingspool van OPO IJmond. Mocht deze niemand ter beschikking hebben, dan wordt de duo leerkracht, een andere leerkracht of onderwijsassistent gevraagd om de afwezige leerkracht te vervangen. Als dit niet lukt dan worden de kinderen de eerste dag met passend werk (het noodpakket) verdeeld over de andere klassen. Dit is niet haalbaar voor groep 1/2, een kleuter kan niet meedraaien in groep 4 t/m 8. Vandaar dat bij kleuters altijd de vraag wordt gesteld of u uw kind die dag zelf kan opvangen. De school doet er alles aan om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd. Helaas zien wij door schaarste op de arbeidsmarkt dat dit steeds meer noodzakelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen in de onderbouw hebben hun eigen speellokaal. Zij spelen en bewegen onder toezicht van de leerkracht.

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben les van de vakleerkracht in een sporthal in de buurt van de school. De kinderen van de groepen 3 t/m 7 gaan onder leiding van een leerkracht naar de gymzaal. De groep 8 gaat onder leiding van de leerkracht op de fiets naar de gymzaal.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De belangrijkste taak van scholen is goed onderwijs geven. Dat kan alleen als er voldoende onderwijstijd is en we die tijd goed gebruiken. Wij vinden het belangrijk veel tijd te besteden aan de basisvaardigheden taal, technisch- en begrijpend lezen en rekenen. Taal krijgt extra aandacht bij ons op school. 

De kleuters leren op De Sterrekijker spelenderwijs en in een leerrijke omgeving. Een spelende kleuter doet samen met andere kinderen ervaring en kennis op van de wereld, waardoor het zich cognitief en sociaal emotioneel optimaal kan ontwikkelen.

De school volgt een continurooster. Onze lessen beginnen om 08:30 tot 14:30. Op woensdag geven wij les tot 12.15 uur

Alles tellen we als onderwijstijd behalve het half uur grote pauze.

Wij vinden het belangrijk om schoolbreed dezelfde aanpak te hebben in:

 • Leesonderwijs (Estafette, Veilig leren lezen)
 • Taalonderwijs (Schatkist, Veilig leren lezen, Staal, Logo3000 t/m groep 3)
 • Woordenschatonderwijs (Staal)
 • Spellingonderwijs (Staal), 
 • Rekenonderwijs (Getal en ruimte junior),
 • Wereldoriëntatie (Natuniek, Wijzer door de tijd en Blauwe planeet)
 • Schrijfonderwijs (Pennenstreken t/m groep 6. Groep 7 en 8 stelopdrachten vanuit Staal)
 • Engels onderwijs groep 5 t/m 8 (Take it easy) 
 • Startgesprekken met ouders en kind
 • Huiswerk
 • Weektaak

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van Passend Onderwijs op de verschillende scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het ondersteuningsplan van de school en in de notitie basisondersteuning, beide van het SWV PO IJmond.

De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en educatieve partner. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind en naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval wordt samen met de ouders gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks aangepast op 1 november.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven