Basisschool De Hoeven

Akkersleep 1-3 6641 WR Beuningen

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Adviezen voor doorstroom naar VO

Kinderen op De Hoeven krijgen zowel in begin als halverwege groep 7 een voorlopig advies. In groep 8 ontvangen zij in december nogmaals een voorlopig advies. In februari van dat schooljaar wordt dit voorlopig advies omgezet naar een definitief advies. Dat is vaak hetzelfde, behalve als vooraf is afgesproken als er nog bijstelling mogelijk is op basis van de Midden 8 CITO. In april/mei maken de kinderen de eindtoets. Deze score is in principe niet meer van invloed op het eindadvies. We stellen bij naar boven (hoger advies na heroverweging) als de eindtoets hoger is gemaakt en kinderen op basis daarvan een hoger advies mogen krijgen.

Het advies voor de doorstroom naar het VO is bij ons geen momentopname
Het advies is een voortvloeisel uit de ontwikkeling van de hele schooltijd. Ook de observaties van de leerkracht, methodetoetsen, opdrachten tijdens de lessen en werkhouding is hierbij van belang. Met onze schoolweging en ons spreidingsgetal zijn wij een voorbeeld van een school, die voldoet aan de gemiddelden in Nederland. Veel van onze kinderen stromen door naar HAVO en VMBO-TL.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij sluiten zo goed als mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Hiervoor werken we in drie aanpakken: uitdaging, basis en ondersteuning. Deze aanpakken hebben met de instructiebehoefte van kinderen te maken en met hun vaardigheidsgroei en ontwikkeling.

Welbevinden van de kinderen, met plezier naar school gaan en gezien worden vinden wij belangrijke uitgangspunten. Om dit te realiseren werken we met de Kanjertraining vanuit de vijf Kanjerafspraken: 

We vertrouwen elkaar

We helpen elkaar

We werken samen

We hebben plezier

We doen mee.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vijf Kanjerafspraken
  • Prestatie volgt uit plezier
  • Je thuis voelen; gezien worden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven