Basisschool De Hoeven

Akkersleep 1-3 6641 WR Beuningen

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting Groeisaam PO heeft een eigen vervangingspool en daarnaast is Groeisaam ook aangesloten bij een regionale vervangingspool via IPPON.
Ook besteden we een gedeelte van ons formatiebudget aan ambulante leerkrachten (die staan op bepaalde dagen niet vast voor een groep). Deze leerkrachten vanuit ons eigen team kunnen vervangen bij uitval of ziekte. Is er niemand afwezig dan worden ze extra ingezet ter ondersteuning van de groepen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Keuze voor de inzet van extra leerkrachten in plaats van vakleerkrachten
Vanuit het werkdrukbudget en de extra beschikbare gelden kiest het team voor de inzet van meer leerkrachten, het formeren van relatief kleinere groepen en het werken met extra ondersteuning in de groep. We zijn ervan overtuigd dat dit de ontwikkeling van de kinderen beter ten goede komt dan te werken met vakleerkrachten voor verschillende vakken. 

Vakleerkrachten bij projecten
Doordat wij in onze gemeente een cultuurschool met A-status zijn hebben we veel ondersteuning van externe partijen vanuit het Cultuur Knooppunt. In groep 4 en 5 wordt er bijvoorbeeld extra muziekles gegeven. Alle groepen hebben drie gastcollege's of optredens per schooljaar. Ook komt Mad Science promotielessen geven over wetenschap en techniek. 

Deelname aan TechniekLab Beuningen
De bovenbouw maakt enkele keren per jaar gebruik van het TechniekLab in Beuningen. Dit is gevestigd in ons kindcentrum De Hoeven. Deze lessen zijn een waardevolle aanvulling op de lessen in de klas, de projecten waar de kinderen aan werken en de inzet van de TechniekTorens. Binnen onze stichting werken we met een netwerk van Techniek Coördinatoren voor de ontwikkeling van ons techniekonderwijs.

Gymlessen door vakleerkrachten en de BuurtSportCoaches van de gemeente Beuningen
In Beuningen heeft de gemeente geld ter beschikking om vakleerkrachten voor gym in te zetten. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen ongeveer anderhalf uur gymles per week, naast de bewegingslessen en het buitenspelen. Een deel van deze lessen worden verzorgd door de BuurtSportCoaches.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De Onderbouw op KBS De Hoeven

De kinderen in de kleutergroepen leren in een combinatiegroep 1-2. Zij gaan van maandag tot en met donderdag naar school. Vanaf groep 3 gaan de kinderen bij ons vijf dagen per week naar school. Zo bieden wij ruim voldoende onderwijstijd in de onderbouw, boven de wettelijke eis van 3570 uur in de onderbouw. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen van De Hoeven moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Onze school voldoet aan de wettelijke eisen voor onderwijstijd. In acht jaar tijd krijgen alle leerlingen minimaal 7520 uur les.

De lestijden zijn per 1-8-2023:                
Maandag 8.20-14.00 uur
Dinsdag 8.20-14.00 uur
Woensdag 8.20-14.00 uur
Donderdag 8.20-14.00 uur
Vrijdag 8.20-14.00 uur (groep 1/2 vrij)        

Groep 1/2 gaat van maandag tot donderdag naar school en zijn op vrijdag vrij.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Hoeven werken we in drie aanpakken, passend bij de onderwijsbehoeften van kinderen en opbrengstgericht passend onderwijs:

1) Ondersteuning

2) Basis

3) Uitdaging

We kijken naar de onderwijsstrategieën, waarbij we allereerst de leerlijn volgen en de leerdoelen per vakgebied aanbieden conform het jaarklassensysteem. Waar nodig gaan we versnellen of vertragen, met de intentie om kinderen in een groep hoger of lager te plaatsen. Waar nodig laten we kinderen ook verrijken of verbreden dan wel intensiveren in de leerstof. We werken hierbij met de methode als leidraad aan de hand van de EDI lesfasen en technieken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven