Basisschool De Hoeven

Akkersleep 1-3 6641 WR Beuningen

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven

Het team

Toelichting van de school

Een enthousiast en professioneel team
Het team van De Hoeven voelt zich zelf ook erg thuis op De Hoeven. We werken in een hecht team van gemiddeld 27 collega's. Samen staan wij voor goed en plezierig onderwijs voor onze leerlingen. Een deel van het team werkt al sinds hun eerste stage en werkervaring op onze school. Anderen zijn later in hun loopbaan overgestapt naar De Hoeven of hebben al eerder gewerkt op andere scholen binnen onze stichting.  De leeftijdsopbouw en het ervaringsniveau is divers en we hebben daarmee een goede teamopbouw. Wisseling in ons team gaat met name door natuurlijk verloop. We werken ook mee aan de talentontwikkeling van onze potentiële collega's en zult u bij ons in elke groep stagiaires tegen kunnen komen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Laag ziekteverzuim op De Hoeven
Wij werken in een professioneel en enthousiast team. Gelukkig is ons ziekteverzuim laag. We kennen nog maar beperkt tekort aan leerkrachten op onze school. Elke dag is er in ieder geval een extra leerkracht beschikbaar om inval te verzorgen in geval van ziekte of verlof.  De vacatures van de afgelopen jaren kregen we in samenwerking met de andere scholen van de stichting en ons bestuurskantoor goed gevuld. We voelen ons zelf ook goed thuis op De Hoeven!

Voor vervangingen maken we gebruik van onze eigen invalpool en van IPPON
Doordat we met een pool van extra collega´s samenwerken hebben we meestal wel een invaller beschikbaar, als de extra leerkracht al is ingezet. Andere maatregelen, die we treffen om de kinderen wel les te kunnen blijven geven bij afwezigheid, zijn:
- De kinderen verdelen over de andere groepen.
- De kinderen op een andere manier laten samenwerken (tutorlezen, spelcircuits, etc.).
- Werken met projecten en hulpouders in de groep.
- Kleutergroepen combineren: De ouders van vierjarige kleuters vragen hen een dagje extra thuis te houden.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Keuze voor de inzet van extra leerkrachten in plaats van vakleerkrachten
Vanuit het werkdrukbudget en de extra beschikbare gelden kiest het team voor de inzet van meer leerkrachten, het formeren van relatief kleinere groepen en het werken met extra ondersteuning in de groep. We zijn ervan overtuigd dat dit de ontwikkeling van de kinderen beter ten goede komt dan te werken met vakleerkrachten voor verschillende vakken. 

Vakleerkrachten bij projecten
Doordat wij in onze gemeente een cultuurschool met A-status zijn hebben we veel ondersteuning van externe partijen vanuit het Cultuur Knooppunt. In groep 4 en 5 wordt er bijvoorbeeld extra muziekles gegeven. Alle groepen hebben drie gastcollege's of optredens per schooljaar. Ook komt Mad Science promotielessen geven over wetenschap en techniek. 

Deelname aan TechniekLab Beuningen
De bovenbouw maakt enkele keren per jaar gebruik van het TechniekLab in Beuningen. Dit is gevestigd in ons kindcentrum De Hoeven. Deze lessen zijn een waardevolle aanvulling op de lessen in de klas, de projecten waar de kinderen aan werken en de inzet van de TechniekTorens. Binnen onze stichting werken we met een netwerk van Techniek Coördinatoren voor de ontwikkeling van ons techniekonderwijs.

Gymlessen door vakleerkrachten en de BuurtSportCoaches van de gemeente Beuningen
In Beuningen heeft de gemeente geld ter beschikking om vakleerkrachten voor gym in te zetten. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen ongeveer anderhalf uur gymles per week, naast de bewegingslessen en het buitenspelen. Een deel van deze lessen worden verzorgd door de BuurtSportCoaches.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De Onderbouw op KBS De Hoeven

De kinderen in de kleutergroepen leren in een combinatiegroep 1-2. Zij gaan van maandag tot en met donderdag naar school. Vanaf groep 3 gaan de kinderen bij ons vijf dagen per week naar school. Zo bieden wij ruim voldoende onderwijstijd in de onderbouw, boven de wettelijke eis van 3570 uur in de onderbouw. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Modern klassikaal onderwijs

Wij geven modern klassikaal onderwijs waarbij we klassikaal werken aan opbrengstgericht passend onderwijs. We hanteren hierbij de schooltijden van een traditioneel rooster. Onze partner KION in Kindcentrum De Hoeven verzorgt de voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang. Bovendien zijn er op gezette tijden extra buitenschoolse activiteiten verzorgd door bijvoorbeeld, WereldKinderen Taalonderwijs, Mad Science en Coder Dojo.

Kindcentrum De Hoeven is op weekdagen geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Hoeven werken we in drie aanpakken, passend bij de onderwijsbehoeften van kinderen en opbrengstgericht passend onderwijs:

1) Ondersteuning

2) Basis

3) Uitdaging

We kijken naar de onderwijsstrategieën, waarbij we allereerst de leerlijn volgen en de leerdoelen per vakgebied aanbieden conform het jaarklassensysteem. Waar nodig gaan we versnellen of vertragen, met de intentie om kinderen in een groep hoger of lager te plaatsen. Waar nodig laten we kinderen ook verrijken of verbreden dan wel intensiveren in de leerstof. We werken hierbij met de methode als leidraad aan de hand van de EDI lesfasen en technieken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Intensieve samenwerking met KION in ons Kindcentrum De Hoeven
Al van oudsher kennen we in ons pand een peutergroep, en buitenschoolse opvang voor kinderen. Tot 2018 werden deze faciliteiten aangeboden door verschillende organisaties. vanaf 2018 heeft KION deze activiteiten overgenomen en zijn we op De Hoeven verder gegaan als Kindcentrum. Doordat de kinderen van de peutergroep doorstromen naar onze kleutergroepen is er sprake van een warme overdracht. Er is afstemming en uitwisseling, meekijken en observeren is mogelijk en de overdracht gaat niet alleen op papier maar ook persoonlijk. In geval van ondersteuning of juist ontwikkelvoorsprong kunnen kinderen flexibel in de peutergroep en kleutergroep actief zijn.

Terug naar boven