Kindcentrum Antonius

Vlinderhei 14 5685 GZ Best

  • Samen met onze kernpartner Partou
  • Kinderen maken een puzzel van de klas
  • Samen bakken, meten, wegen, delen
  • Kinderen brengen hun klas in beeld
  • In leerjaar 1 t/m 8 stellen kinderen gezamenlijke

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Acties en volgorde bij uitval van een leerkracht

1.       De leerkracht meldt zich telefonisch ziek bij de directeur
2.       De directeur vraagt welke leerkracht een dag (of meer) extra zou kunnen werken en vraagt die leerkracht dit die dag(en) te doen. 3.       De directeur vraagt welke leerkracht met een speciale taak kan worden ingezet om de groep over te nemen. We denken hierbij aan:                 i. Ambulante leerkrachten met een speciale taak               
               ii. Leerkracht van de Avonturiers               
              iii. Bouwcoördinatoren of Interne begeleider.
4.       De directeur beslist welke leerkracht (met een speciale taak) wordt ingezet om de groep over te nemen.  

Bovenstaande met een maximum van de helft van de beschikbare werktijdfactor voor deze taak per kalenderweek, voor maximaal vier maal op jaarbasis. Indien de stappen 2 tot en met 4 geen oplossing bieden worden de volgende stappen gezet:

5.            De directeur vraagt welke ondersteuner een dag (of meer) extra kan werken en vraagt die ondersteuner dit die dag(en) te doen.
6.            De directeur vraagt welke ondersteuner kan worden ingezet om de groep over te nemen.
7.            De directeur beslist welke ondersteuner wordt ingezet om de groep over te nemen.  

Indien de stappen 2 tot en met 7 geen oplossing bieden worden de volgende stappen gezet:
8.            Elk teamlid benadert een bevoegd leerkracht uit het school specifieke informele netwerk.
9.            De directeur onderzoekt of er een stagiair(e) is die onderwijsinhoudelijke taken kan verrichten onder toezicht van een leerkracht.                     Indien dit het geval is zal deze worden ingezet.
10.          De directeur benadert ouders en/of gepensioneerde onderwijsbevoegden die zich voor noodgevallen hebben aangemeld.
11.          De directeur beslist dat de kinderen uit de groep van de afwezige leerkracht worden verdeeld over de overige groepen. Dit voor
               maximaal twee dagen. Alle leerkrachten hebben hiervoor een opdeellijst gemaakt. Als een groep een volledige dag is opgedeeld,
               worden de ouders van deze groep dezelfde dag uiterlijk om 16:00 uur hierover geïnformeerd.
12.           Indien de derde dag nog steeds geen vervanging beschikbaar is zal een andere groep worden opgedeeld. Op deze manier zorgen
                wij ervoor dat er niet één groep onevenredig veel belast wordt.  

Indien de stappen 2 tot en met 13 geen uitkomst bieden zal de directeur:

13.          Contact opnemen met ZZP leerkrachten, Qrabbl of een uitzendbureau om te onderzoeken of daar leerkrachten beschikbaar zijn.  

Indien de stappen 2 tot en met 13 geen uitkomst bieden zal de directeur:
14.          Bijzondere verloven intrekken die gegeven zijn in verband met het volgen van workshops, trainingen, tweedaagsen etc. Studies                       waarvoor een lerarenbeurs is toegekend of een 80% aanwezigheid is vereist zijn hiervan uitgezonderd. De medewerker met een
               ingetrokken bijzonder verlof wordt ingezet om de groep over te nemen.  

Als bovenstaand stappenplan geen mogelijkheden (meer) biedt (na ongeveer een week), zullen we:

15.          Een onbevoegde kracht inzetten met een VOG-verklaring. Deze onbevoegde kracht kan activiteiten begeleiden in de onderdelen:
               muziek, drama, handenarbeid, kunst en wereldoriëntatie. Ook kan hij/zij het zelfstandig werken begeleiden. De leerkracht van
               hetzelfde leerjaar draagt zorg voor de instructie van taal, spelling, begrijpend lezen en/of rekenen.  

Indien alle stappen geen mogelijkheden bieden, krijgen de ouders het bericht dat er betreffende groep geen onderwijs gegeven zal worden en de kinderen dus niet naar school kunnen komen. Er zal steeds een andere groep voor één dag geen onderwijs krijgen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven