Kindcentrum Platijn

Maatstok 1 5684 KE Best

Schoolfoto van Kindcentrum Platijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen jaar had groep 8 slechts 6 leerlingen. De inspectie geeft aan dat bij een aantal van minder dan 10 leerlingen een gemiddelde weinig waarde heeft. Daar komt nog bij dat het kijken naar een gemiddelde cito-score een aardig vertekend beeld kan geven. Als een school erin slaagt om een leerling met behoud van een goed zelfbeeld de school te laten afmaken en uit te stromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs, dan heeft de school prima aan haar taak voldaan. Een mogelijk lage score drukt, zeker bij een klein aantal leerlingen, behoorlijk op het gemiddelde.

Dit laatste was het geval bij de eindtoets van 2013. De leerling met de laagste score is geplaatst in een VMBO B/K groep en behaalde een gemiddelde score van ruim 7 in de eerste periode van de brugklas. De hoogst scorende leerling behaalde overigens de maximale cito-score van 550. Een gemiddelde zegt dus weinig....

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zoals al gemeld bij cito score:

Belangrijk is dat een kind haar/zijn capaciteiten ten volle benut. Alle leerlingen, ook zij die niet de hoogste cito score behalen, zijn welkom op De Schakel. Van belang is dat zij zich ontwikkelen tot volwassenen die zich waardevol voelen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven