Immanuel

Van Lumeystraat 1 5684 CH Best

Op ons schoolplein hebben we een speelheuvel en een klimrek

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Immanuël verzorgt een christelijk onderwijs en opvang. 
In ons Ontwikkelingsgerichte Onderwijs (OGO) willen we rekening houden met de unieke eigenschappen van elk kind. We leren kinderen hun sterke kanten benutten en op andere gebieden zich verder te ontwikkelen. Vanuit onze christelijke waarden en normen vinden we het heel belangrijk dat de kinderen op een goede manier en respectvol met elkaar omgaan. Dit is bepalend voor de sfeer in ons kindcentrum. Bezoekers van ons kindcentrum vinden de rust in de school en de manier waarop de kinderen elkaar aanvaarden opvallend.

Elke dag is er een vast moment waarop de leerkracht uit de Bijbel vertelt en daarover doorpraat met de kinderen. Ook het doorpraten erover en het gesprek over onze christelijke waarden en normen vormen een belangrijk onderdeel van ons omgaan met elkaar. 

Op onze school werken we in units, unit 1 zijn de kleuters, unit 2 groep 3-5 en unit 3 groep 6-8. In elke unit zijn twee stamgroepen. Dat zijn heterogene groepen, waarmee de dag gestart wordt, kringgesprekken gehouden, gegeten en de dag afgesloten. Tijdens de werkmomenten, blokuren, krijgen de kinderen instructie op niveau en is er tijd voor zelfstandig werken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Overtuiging
  • Ontwikkelen
  • Ontdekken
  • Openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een positief christelijke school. Onze leerkrachten zijn overtuigd christen en willen God eren en liefhebben en dat doorgeven aan de kinderen. Samen met de ouders willen we de kinderen leren en voorleven in het volgen van Christus: God houdt van jou; Je bent zijn kind. Samen geven we vorm aan de waarden en normen die bij een christelijk leven passen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven