Theresiaschool

Braakven 19 5258 AG Berlicum

  • Dit beeld staat voor ons logo:
De geborgenheid die wij als school willen bieden en daarnaast de liefde voor de natuur
  • Optocht met de leerlingen door de wijk met carnaval
  • Aan onze speelplaats zit aansluitend een prachtig park,de kinderen mogen daar tijdens de pauzes spelen.
  • Onze kinderen gebruiken zowel park en speelplaats voor hun spel.
Ook  Kinderopvang 't Berenhuis maakt gebruik van deze mogelijkheid.
  • Op onze 1e etage hebben we een groot balkon in gebruik genomen als openluchtlokaal.

In het kort

Toelichting van de school

"Leren voor het leven ! "

Basisonderwijs betekent voor ons: Kinderen op weg helpen naar volwassenheid, zodat ze kunnen uitgroeien tot volwaardige mensen die durven staan voor normen en waarden. Mensen die plezier hebben in het leren, respect hebben voor de omgeving en die zich kunnen blijven verwonderen. We willen de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd opleiden tot creatieve en kritisch denkende mensen. Zelfvertrouwen is hiervoor de basis. De cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen stellen we voorop wetende dat hiervoor een gezond pedagogisch klimaat aanwezig moet zijn waarin we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk willen stimuleren. Structuur, rust en regelmaat zijn hierin centrale thema’s. Wij staan open voor alle leerlingen waarbij we rekening houden met de mogelijkheden van en binnen onze school.We werken met het instructiemodel BHV ,binnen de groep wordt er op drie niveaus gewerkt. De zorg op onze school wordt gecoördineerd door twee interne begeleiders. Uit vernieuwingstendensen in het onderwijs maken we keuzes die bij ons passen, rekening houdend met onze eigen mogelijkheden en die van onze leerlingen. Een goed contact met ouders en schoolgerelateerde instanties zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, Fontys PABO ’s Hertogenbosch, centrum voor jeugd en gezin, gemeente, scholen voor voortgezet onderwijs hebben we hoog in ons vaandel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
485
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven