basisschool Geert Holle

Kerkebuurt 156 1647 MD Berkhout

  • Wij leren van en met elkaar
  • In de pauze spelen we graag buiten.
  • Fijne motoriek oefenen op een creatieve manier. Wat een concentratie!
  • toekomstgericht onderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De meest recente resultaten worden toegevoegd wanneer deze beschikbaar zijn.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

We monitoren de tussenresultaten op diverse manieren:

  • Methodegebonden toetsen
  • Registreren van behaalde leerdoelen
  • Observaties van de leerkracht
  • Methode onafhankelijke toetsen: CITO

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

We stellen per jaar een toetskalender vast waarin de Cito toetsen worden gebruikt om de tussenresultaten te meten. 

Analyse Cito Toetsen

Bij het analyseren van de resultaten van deze toetsen wordt de gemiddelde vaardigheidsscore per groep bekeken (jan/febr en juni/juli). We constateren of we de groepsnorm halen en analyseren verder op leerlingniveau door de vaardigheidsgroei per leerling, per toets te bekijken. Vanaf eind groep 6 analyseren we ook op de behaalde referentieniveaus. We vergelijken de vaardigheidsscores voor rekenen en begrijpend lezen van de leerlingen met de vaardigheidsscores die overeenkomen met de referentieniveaus 2F en 1S. We evalueren of de behaalde referentieniveaus passen bij de verwachte ontwikkeling van de leerling. 

Voor meer informatie over referentieniveaus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen

De intern begeleider en de leerkrachten analyseren de Cito Toetsen op kind- groeps- en schoolniveau, deze analyses worden besproken tijdens een teambijeenkomst. De analyses en evaluaties worden gebruikt om het onderwijsaanbod te bepalen en af te stemmen op de onderwijsbehoeften van elk kind. Dit wordt besproken tijdens een leergesprek tussen leerling en leerkracht, waarbij gesproken wordt over de vaardigheidsgroei en de (nog niet) behaalde doelen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van de leerresultaten, motivatie en werkhouding van de leerling. Hiervoor wordt eindgroep 7 een oriënterend advies gegeven. Rond september wordt er mogelijk een NIO toets afgenomen, dit is een extra toets ter onderbouwing van het schooladvies. Rond november wordt er een voorlopig schooladvies afgegeven en in februari een definitief schooladvies. Half maart moeten alle leerlingen zich ingeschreven hebben voor een voortgezet onderwijsschool. In april nemen alle groep 8 leerlingen deel aan de verplichte eindtoets. Bij een hogere score op de eindtoets dan het gegeven schooladvies moeten wij het advies heroverwegen. Dit kan betekenen dat het schooladvies inderdaad opgehoogd wordt, het kan ook betekenen dat we bij het gestelde advies blijven. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven