basisschool Geert Holle

Kerkebuurt 156 1647 MD Berkhout

  • Hier gymmen de kinderen van de groepen 1-2.
  • Buiten spelen.
  • Ruime klaslokalen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In alle groepen komt het voor dat er een andere leerkracht komt in verband met ziekte, verlof of scholing. Bij afwezigheid van de leerkracht wordt een invaller gevraagd. Aangezien het aantal beschikbare invallers zeer gering is, is dit niet altijd mogelijk. Indien wij geen invaller voor de groep kunnen vinden, nemen we de volgende maatregelen in de aangegeven volgorde:

- We kijken of een aanwezige leerkracht die op dat moment vrij is van lesgevende taken ingezet kan worden voor de groep.

- We kijken of de groep opgedeeld kan worden over andere groepen.

- We sturen de groep naar huis. Het naar huis sturen doen we slechts in het uiterste geval en het liefst als de beslissing een dag van tevoren genomen kan worden, zodat iedereen hiervan tijdig op de hoogte is.

Als deze maatregel op de dag zelf genomen moet worden, wordt eerst contact met de ouders opgenomen om na te gaan of er thuisopvang voor het kind is. In alle gevallen geldt dat, als het kind thuis niet opgevangen kan worden, het kind op school bij een andere leerkracht/ andere groep kan blijven. Een groep wordt maximaal twee opeenvolgende dagen naar huis gestuurd. Als de leerkracht daarna nog steeds afwezig is, terwijl er geen invaller beschikbaar is, worden wisselend andere groepen naar huis gestuurd. De leerkracht van de naar huis gestuurde groep kan dan lesgeven in de groep, waarvan de leerkracht afwezig is.

Er is een Allure protocol 'geen leerkracht voor de klas', waarin deze afspraken beschreven staan. Dit protocol is op te vragen bij de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Samenstelling van het team

Wij hebben een enthousiast, betrokken en ontwikkelingsgericht team. Hoewel de directeur vanzelfsprekend eindverantwoordelijk is voor de school, kennen de leerkrachten een grote mate van autonomie. Deze is voorwaardelijk om als onderwijsprofessional te kunnen functioneren. De inbreng van en in het team en gezamenlijk werken aan goed onderwijs vinden wij zeer belangrijk. Binnen de school kennen we verschillende  functies. De leerkrachten in deze functies hebben een eigen specialisme binnen het team. De Intern Begeleider (IB-er) is belast met de coördinatie van de leerlingenzorg. Gezamenlijk doen wij in diverse samenstellingen voorstellen rond de ontwikkeling van de school op basis van onze gezamenlijke koers.

De samenstelling van de groepen

Ons uitgangspunt bij de formatie is dat we de groepen zo evenwichtig en zorgvuldig mogelijk verdelen. We kijken per jaar naar de samenstelling hiervan.

Vergroten betrokkenheid

Wij betrekken de leerlingen bij hun leerproces door in rondes en met een werkagenda te werken. Dit betekent dat ze regelmatig in kleine instructiegroepen werken en zicht hebben op hun eigen leerproces. We maken dit leerproces zichtbaar door middel van de doelenbladen in hun portfolio.

Aanmelding van leerlingen

Vanaf vierjarige leeftijd mogen kinderen naar de basisschool. Vanaf vijf jaar zijn ze verplicht om naar school te gaan. U kunt uw kind via een aanmeldformulier inschrijven. Wanneer u hiervan een bevestiging ontvangt, is uw kind ingeschreven. U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie en daarna volgt een intakegesprek met de leerkracht van groep 1/2. Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u van ons een uitnodiging om uw kind te laten wennen in de nieuwe groep. Zes weken voor de zomervakantie plaatsen wij, in het belang van uw kind en de toekomstige klasgenootjes, geen leerlingen meer.

Met ouders van kinderen die tijdens het schooljaar in hogere groepen instromen, maken wij andere afspraken. De specifieke procedure zal tijdens het kennismakingsgesprek worden uitgelegd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Door uitnodigende situaties en activiteiten aan te bieden bouwen we aan de ontwikkeling van de leerling, want kleuters leren tijdens hun spel. Het spel in de klas en op de gang vindt het meest plaats in ‘hoeken’. De leerkracht heeft hier een stimulerende taak door het aanbieden van gevarieerd materiaal en boeiende instructies. In deze hoeken wordt niet alleen de focus op samenwerken gelegd, maar juist ook op samen leren, op het leren lezen en het leren rekenen. We werken vanuit doelen, geven instructie op maat en werken met betekenisvolle thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken met een continurooster tot 14.15 uur. De kinderen lunchen tussen de middag op school. De onderbouwgroepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

Per jaar roosteren wij tussen de 907 uur (onderbouw) en de 979 uur (bovenbouw) in. Op basis van acht jaar voldoen wij aan de norm van de overheid a 7520 uur. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Onze school valt voor passend onderwijs binnen het gebied van het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om die passende plek voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Op de Geert Holle proberen we leerlingen zo lang mogelijk te begeleiden en binnen de school te houden. Wanneer blijkt dat het onderwijsaanbod niet aansluit bij de onderwijsbehoeftes van een leerling, wordt dit in het ondersteuningsteam besproken. Waar mogelijk kijken we of we als school ons aanbod passender kunnen maken. Wanneer blijkt dat het voor de leerling zelf sociaal emotionele problemen oplevert, kunnen we overgaan op verwijzing naar een andere vorm van onderwijs. Het kan ook zo zijn dat het passende aanbod op school niet te realiseren is, dan zullen we op zoek gaan naar de juiste onderwijsplek voor deze leerling.

School maatschappelijk werk

Het school maatschappelijk werk (SMW) is voor alle leerlingen en hun ouders van de basisscholen in de gemeente Koggenland. Ze gaan samen met u na, hoe u het beste geholpen kan worden. Ze bemiddelen als dat nodig is of verwijzen naar de juiste instantie. Soms blijkt één keer praten al voldoende, maar ook kan een aantal gesprekken met kind en / of ouders noodzakelijk zijn. Als dat nodig is en u dat wenst, kunt u ook met uw partner komen of met uw hele gezin. Eén ding staat voorop: de school maatschappelijk werker werkt samen met u aan de oplossing van uw problemen. 

De schoolmaatschappelijk werker is verbonden aan het ondersteuningsteam van de basisschool. Zo zijn de lijntjes met ouders, intern begeleiders, leerkrachten en  kinderen kort. Zij heeft daarin meestal een adviserende rol voor de leerlingen van de basisschool.

Als de intern begeleider en/of de leerkrachten problemen signaleren met kinderen m.b.t. de thuissituatie, gedrag van een kind, financiële  - en echtscheidingsproblemen kunnen zij in overleg met de ouders de hulp inschakelen van schoolmaatschappelijk werk.

Ook kunnen ouders zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker (zie het mailadres hieronder).

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Nancy Visser. Zij is bereikbaar via:  n.visser@koggenland.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven