basisschool Geert Holle

Kerkebuurt 156 1647 MD Berkhout

  • Wij leren van en met elkaar
  • In de pauze spelen we graag buiten.
  • Fijne motoriek oefenen op een creatieve manier. Wat een concentratie!
  • toekomstgericht onderwijs

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben een enthousiast, betrokken en ontwikkelingsgericht team. Hoewel de directeur eindverantwoordelijk is voor de school, kennen de leerkrachten een grote mate van autonomie. De inbreng van en in het team en gezamenlijk werken aan goed onderwijs vinden wij zeer belangrijk. Binnen de school kennen we verschillende taken en functies. De leerkrachten hebben soms een eigen specialisme binnen het team. De intern begeleider (IB-er) coördineert de leerlingenzorg. Onze school is een lerende organisatie; het team leert van en met elkaar. Dit doen wij bijvoorbeeld in ons leerteam.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht afwezig is. We volgen dan de volgende stappen:

1. Vervanger aanvragen.

2. Indien er geen vervanger beschikbaar is:

  • de eerste dag verdelen we de leerlingen over andere groepen.
  • Vanaf de tweede dag sturen we de groep naar huis.

3. Een groep wordt maximaal twee aaneengesloten dagen naar huis gestuurd.

4. Wanneer er dan nog steeds geen invaller beschikbaar is, zullen afwisselend andere groepen naar huis worden gestuurd.

Er is een Allure protocol 'geen leerkracht voor de klas', waarin deze afspraken beschreven staan. Dit protocol is op te vragen bij de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De samenstelling van de groepen

Ons uitgangspunt bij de formatie is dat we de groepen zo evenwichtig en zorgvuldig mogelijk verdelen. We kijken per jaar naar de samenstelling hiervan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Door uitnodigende situaties en activiteiten aan te bieden bouwen we aan de ontwikkeling van de leerling, want kleuters leren tijdens hun spel. Het spel in de klas en op de gang vindt het meest plaats in ‘hoeken’. De leerkracht heeft hier een stimulerende taak door het aanbieden van gevarieerd materiaal en boeiende instructies. In deze hoeken wordt niet alleen de focus op samenwerken gelegd, maar juist ook op samen leren, op het leren lezen en het leren rekenen. We werken vanuit doelen, geven instructie op maat en werken met betekenisvolle thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken met een continurooster tot 14.15 uur. De kinderen lunchen tussen de middag op school. De onderbouwgroepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

Per jaar roosteren wij tussen de 907 uur (onderbouw) en de 979 uur (bovenbouw) in. Op basis van acht jaar voldoen wij aan de norm van de overheid a 7520 uur. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Onze school valt voor passend onderwijs binnen het gebied van het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om die passende plek voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Op de Geert Holle proberen we leerlingen zo lang mogelijk te begeleiden en binnen de school te houden. Wanneer blijkt dat het onderwijsaanbod niet aansluit bij de onderwijsbehoeftes van een leerling, wordt dit in het ondersteuningsteam besproken. Waar mogelijk kijken we of we als school ons aanbod passender kunnen maken. Wanneer blijkt dat het voor de leerling zelf sociaal emotionele problemen oplevert, kunnen we overgaan op verwijzing naar een andere vorm van onderwijs. Het kan ook zo zijn dat het passende aanbod op school niet te realiseren is, dan zullen we op zoek gaan naar de juiste onderwijsplek voor deze leerling.

School maatschappelijk werk

Het school maatschappelijk werk (SMW) is voor alle leerlingen en hun ouders van de basisscholen in de gemeente Koggenland. Ze gaan samen met u na, hoe u het beste geholpen kan worden. Ze bemiddelen als dat nodig is of verwijzen naar de juiste instantie. Soms blijkt één keer praten al voldoende, maar ook kan een aantal gesprekken met kind en / of ouders noodzakelijk zijn. Als dat nodig is en u dat wenst, kunt u ook met uw partner komen of met uw hele gezin. Eén ding staat voorop: de school maatschappelijk werker werkt samen met u aan de oplossing van uw problemen. 

De schoolmaatschappelijk werker is verbonden aan het ondersteuningsteam van de basisschool. Zo zijn de lijntjes met ouders, intern begeleiders, leerkrachten en  kinderen kort. Zij heeft daarin meestal een adviserende rol voor de leerlingen van de basisschool.

Als de intern begeleider en/of de leerkrachten problemen signaleren met kinderen m.b.t. de thuissituatie, gedrag van een kind, financiële  - en echtscheidingsproblemen kunnen zij in overleg met de ouders de hulp inschakelen van schoolmaatschappelijk werk.

Ook kunnen ouders zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker (zie het mailadres hieronder).

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Nancy Visser. Zij is bereikbaar via:  n.visser@koggenland.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op ons schoolplein bevindt zich een bijgebouw met de peuterspeelzaal van Skik/SKH, 'De Berk'. (tevens een BSO, buiten schoolde opvang). Op 'de Berk' is een programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) / peuteropvang.

Terug naar boven