obs De Polsstok

Prins Bernhardstraat 40 2825 BE Berkenwoude

Schoolfoto van obs De Polsstok

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Polsstok is het gewoon dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat bij ze past. Dat betekent dat we vrijwel alle kinderen tot en met groep 8 bij ons houden. Kinderen met didactische achterstanden worden extra gemonitord aan de hand van hun ontwikkelingsprognose en leerrendement. Op De Polsstok hebben we te maken met een zodanig leerlingenaantal dat het niet valide is om conclusies te trekken op basis van groepsscores. Wij kijken dan ook naar de ontwikkeling van individuele leerlingen. De eindscore van 2019 is bepaald door 6 kinderen. Onderwijsinspectie gaat uit van minimaal 8 kinderen voor een enigszins representatieve score.

Als gevolg van de coronacrisis is er in 2020 geen eindtoets afgenomen. Als je kijkt naar de referentieniveaus dan is het volgende zichtbaar in 2020.

percentage 1f: 97% (signaleringswaarde: 85 %)

percentage 1s/2f: 45,5% (signaleringswaarde: 47,3%)

Ook in deze geldt dat door het geringe aantal leerlingen (5) de impact van een individueel kind groot is op het groepspercentage.

In 2021 hadden we geen groep 8.

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen wij bij de leerlingen van groep 3 t/m 8 Cito-toetsen af. Deze toetsen worden geanalyseerd op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Ook de onderwijsbehoeften worden in beeld gebracht, dit gebeurd door observaties, gesprekken met leerlingen en ouders.  Met alle gegevens stellen wij nieuwe doelen en leerstof op voor de komende periode. Dagelijks wordt gekeken of de aangeboden leerstof voldoende beheerst wordt en wordt hierop geanticipeerd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 waren er geen groep 8 leerlingen op De Polsstok.

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder jaar nemen wij de veiligheidsmonitor af. Eén van deze lijsten geeft de sociale vaardigheden weer. Ruim 80 % van onze leerlingen geven aan zich hierin competent te voelen. Zij weten hoe zij contacten kunnen aangaan en onderhouden. Ze nemen initiatief en luisteren naar een ander. Binnen De Polsstok is het pedagogisch klimaat zeer plezierig. Leerlingen mogen zijn wie ze zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Leerlingen zijn veilig
  • Leerlingen hebben contacten
  • Leerlingen kennen zichzelf

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven