obs De Polsstok

Prins Bernhardstraat 40 2825 BE Berkenwoude

Schoolfoto van obs De Polsstok

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt een invalkracht geregeld. Vaak nemen collega's het van elkaar over om zo de continuïteit en de kwaliteit van het lesgeven te waarborgen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten  

Leerkrachten maken het verschil. Leerkrachten die pedagogisch en didactisch vaardig zijn, halen méér uit de leerlingen. Hun leerlingen halen betere resultaten en hebben meer plezier in de lessen. Er worden hoge eisen gesteld aan de didactische en pedagogische vaardigheden van onze leerkrachten. 

Coördinator leerlingenzorg (CLZ) 

De coördinator leerlingenzorg is belast met de zorg voor de continuïteit van de leerlingzorg. Naast het intensieve contact met de groepsleerkrachten en de directie onderhoudt de coördinator leerlingenzorg ook contact met diverse bij de zorg betrokken externe instanties.  

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)-coördinator  

Deze leerkracht houdt zich door het uitwerken en ondersteunen van het computergebruik specifiek bezig met de kwaliteit van het ICT-onderwijs binnen De Polsstok. De ICT-coördinator onderhoudt de website van de school.

Locatieleider 

De leiding van de school wordt gevormd door de directeur en de locatieleider. De dagelijkse, organisatorische leiding op de school is in handen van de locatieleider. Voor u als ouder is de locatieleider van de school het aanspreekpunt binnen de schoolleiding. Hij verzorgt de intake van nieuwe leerlingen en behandelt de verlofaanvragen. 

Directeur 

De directeur is eindverantwoordelijke voor de totale schoolorganisatie en richt zich o.a. op het personeelsbeleid, de financiële beleidsvoering en het leiden van het proces van onderwijskundige en organisatorische beleidsvorming. Namens De Polsstok neemt hij deel aan het managementteamoverleg, waarin alle directeuren van de scholen van de Stichting Onderwijs Primair zitting hebben.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een passend onderwijsaanbod kan de school bieden aan leerlingen met leerproblemen.

De grenzen zijn bereikt zodra een leerling een achterstand heeft op cognitief gebied van 2 jaar of meer. Het team ziet geen mogelijkheden om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een verstandelijke beperking die niet of in zeer beperkte mate leerbaar zijn.

Voldoende mogelijkheden ziet de school om (met hulp/externe expertise) een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden aan leerlingen

  • met dyslexie;
  • die een taal-leesprobleem hebben;
  • met hoogbegaafdheid. 

Voor leerlingen met onrust en concentratieproblemen zal de school in de meeste gevallen een aanpak hebben of kunnen ontwikkelen met ondersteuning door externe deskundigen. In een aantal gevallen, als de problemen ernstig zijn of er sprake is van een meervoudige problematiek, zal dat niet gaan.

Het team heeft ervaring in het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met ADHD en PDD-nos. Bij hoogbegaafdheid in combinatie met gedragsproblemen is het voor het team een uitdaging om - met hulp - een passend onderwijsaanbod te kunnen verzorgen.

Het team kan géén passend onderwijs bieden aan leerlingen met een reactieve hechtingsstoornis en/of ernstige angstproblematiek. Ook kunnen we niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen die één-op-één zorg nodig hebben. 

Tegelijkertijd is de school in ontwikkeling en zal dat in de toekomst blijven. De ambities van de school betreffende passend onderwijs liggen vooral op het gebied van:

  • Lezen/taal en dyslexie
  • Hoogbegaafdheid en meerbegaafdheid
  • Sociaal-emotioneel functioneren

Er zijn de komende jaren voldoende middelen en mogelijkheden tot scholing voor het team en individuele medewerkers.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de geringe schoolgrootte kunnen wij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die passen bij een kleine schoolsetting en vastlopen op grotere scholen een passende plek bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op dit moment zijn er geen leerlingen met een VVE-indicatie. 

Op De Polsstok krijgen de kleuters een beredeneerd aanbod door middel van Onderbouwd. De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie aangeboden. Elk kind kan in Onderbouwd werken en leren op het niveau waar het kind op dat moment aan toe is. Omdat de ontwikkeling van kleuters sprongsgewijs verloopt is het gebruik ideaal en tijdbesparend: je werkt er met individuele handelingsplannen, plannen op groepsniveau, groepsoverzichten en opbrengsten. Door dagelijkse een paar kinderen te observeren en de ontwikkeling van deze kinderen vast te leggen ontstaat er een volgmodel. Het vastleggen is eenvoudig doordat alle educatieve ontwikkelingsmaterialen gecodeerd zijn met kleuren en afbeeldingen van de handpoppen. Zo wordt het mogelijk de kleuters voor langere tijd eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Het kind leert het verschil kennen tussen spelend leren en lerend spelen.

Terug naar boven