Basisschool St Caecilia

Schoolmeesterstraat 2 5056 KK Berkel-Enschot

  • Schoolfoto van Basisschool St Caecilia
  • Schoolfoto van Basisschool St Caecilia
  • Voorbeeld van de vele excursies en uitstapjes uit het (cultuur)programma van de school.
  • Vanf de Enschotsebaan is het Kindcentrum goed te zien, met de school op de voorgrond.
  • Hier ziet u de hoofdingang en de trap die leidt naar de  bovenbouw van de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten voldoen in onze ogen aan de eisen die ouders mogen stellen. We presteren vrijwel altijd hoger dan vergelijkbare scholen. Vanzelfsprekend vormen de resultaten een uitdaging om de opbrengsten te optimaliseren. De school kent een opbrengst gerichte cultuur waarbij het individuele kind centraal staat. Vanuit de analyse van de opbrengsten zijn de laatste jaren verbeteringen aangebracht en is het onderwijsprogramma aangepast. De opbrengsten hiervan zijn zichtbaar in ons leerlingvolgsysteem. Uit de terugkoppeling vanuit het Voortgezet Onderwijs blijkt dat kinderen doorgaans succesvol zijn in het vervolgonderwijs. Hieraan hechten we als team ook grote waarde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school gebruikt het Cito leerling onderwijs en volgsysteem, het observatie instrument Looqin voor de kleuters en SCOL voor de bovenbouw. De resultaten daarvan worden in groeps- en leerlingenbesprekingen besproken met de groepsleerkrachten. N.a.v. deze analyses worden afspraken gemaakt . Op schoolniveau wordt een analyse gemaakt die als managementrapportage wordt aangeboden aan het College van Bestuur.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al enkele jaren presteren de leerlingen  ruim boven de referentiescore van de school.  Dit wil zeggen dat het onderwijs ruimschoots voldoet aan de verwachtingen.  Wat ons trots maakt is dat de leerlingen niet alleen optimaal uitstromen maar dat blijkt dat ze na enkele jaren ook succesvol zijn op dat niveau in het Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het is al weer wat jaren geleden dat de inspectie een inspectiebezoek gebracht heeft aan de school. De inspectie had destijds veel waardering voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Uiteraard ook enkele aandachtspunten en uitdagingen. Dat past bij een inspirerend inspectiebezoek. De school is immers altijd  bezig het onderwijs te verbeteren en te optimaliseren.
Sinds het inspectiebezoek zijn er ook twee themabezoeken geweest. Een inspectiebezoek inzake schoolverzuim en een onderzoek naar het Curriculum van de school.  Ook bij deze bezoeken spraken de inspecteurs hun lof uit voor de inspanningen en keuzes van het team.

Terug naar boven