Basisschool St Caecilia

Schoolmeesterstraat 2 5056 KK Berkel-Enschot

  • Schoolfoto van Basisschool St Caecilia
  • Schoolfoto van Basisschool St Caecilia
  • Voorbeeld van de vele excursies en uitstapjes uit het (cultuur)programma van de school.
  • Vanf de Enschotsebaan is het Kindcentrum goed te zien, met de school op de voorgrond.
  • Hier ziet u de hoofdingang en de trap die leidt naar de  bovenbouw van de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten voldoen in onze ogen aan de eisen die ouders mogen stellen. We presteren vrijwel altijd hoger dan vergelijkbare scholen. Vanzelfsprekend vormen de resultaten een uitdaging om de opbrengsten te optimaliseren. De school kent een opbrengst gerichte cultuur waarbij het individuele kind centraal staat. Vanuit de analyse van de opbrengsten zijn de laatste jaren verbeteringen aangebracht en is het onderwijsprogramma aangepast. De opbrengsten hiervan zijn zichtbaar in ons leerlingvolgsysteem. Uit de terugkoppeling vanuit het Voortgezet Onderwijs blijkt dat kinderen doorgaans succesvol zijn in het vervolgonderwijs. Hieraan hechten we als team ook grote waarde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school gebruikt het Cito leerling onderwijs en volgsysteem, het observatie instrument Looqin voor de kleuters en SCOL voor de bovenbouw. De resultaten daarvan worden in groeps- en leerlingenbesprekingen besproken met de groepsleerkrachten. N.a.v. deze analyses worden afspraken gemaakt . Op schoolniveau wordt een analyse gemaakt die als managementrapportage wordt aangeboden aan het College van Bestuur.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al enkele jaren presteren de leerlingen  ruim boven de referentiescore van de school.  Dit wil zeggen dat het onderwijs ruimschoots voldoet aan de verwachtingen.  Wat ons trots maakt is dat de leerlingen niet alleen optimaal uitstromen maar dat blijkt dat ze na enkele jaren ook succesvol zijn op dat niveau in het Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het is al weer wat jaren geleden dat de inspectie een inspectiebezoek gebracht heeft aan de school. De inspectie had destijds veel waardering voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Uiteraard ook enkele aandachtspunten en uitdagingen. Dat past bij een inspirerend inspectiebezoek. De school is immers altijd  bezig het onderwijs te verbeteren en te optimaliseren.
Sinds het inspectiebezoek zijn er ook twee themabezoeken geweest. Een inspectiebezoek inzake schoolverzuim en een onderzoek naar het Curriculum van de school.  Ook bij deze bezoeken spraken de inspecteurs hun lof uit voor de inspanningen en keuzes van het team.

Terug naar boven