Basisschool St Caecilia

Schoolmeesterstraat 2 5056 KK Berkel-Enschot

 • Schoolfoto van Basisschool St Caecilia
 • Schoolfoto van Basisschool St Caecilia
 • Voorbeeld van de vele excursies en uitstapjes uit het (cultuur)programma van de school.
 • Vanf de Enschotsebaan is het Kindcentrum goed te zien, met de school op de voorgrond.
 • Hier ziet u de hoofdingang en de trap die leidt naar de bovenbouw van de school.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het SchoolVenster van Basisschool St. Caecillia.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool St.Caecillia. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Neem gerust ook eens een kijkje op onze website www.bs-caecilia.nl

Team St.Caecillia

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Een goede, fijne school
 • Veilig en vriendelijk klimaat
 • Rust, structuur en ruimte
 • Aandacht pers. ontwikkeling
 • Aandacht voor samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal

De schoolgroeit gestaag. Na een lichte stijging tot 2017 lijkt de groei toe te nemen vanaf 2017. De school telt bij de start van het schooljaar 2019-2020 19 groepen.  In het voorjaar 2020 zal het gebouw waarschijnlijk worden uitgebreid met 3 lokalen.

Conform het beleid van Tangent, het schoolbestuur waaronder onze school valt, is een toelatingsbeleid ontwikkeld. In het kader van de zorg voor leerlingen hebben alle Tangentscholen beleid vastgesteld. Door vaststelling van dit beleid kunnen we inhoud geven aan passende zorg en zijn de afspraken omtrent de maximale capaciteit van de gebouwen vastgelegd.
Conform de afspraken is het toelatingsbeleid van St. Caecilia gebaseerd op de Tangentafspraken. In het beleid zijn de schoolspecifieke kenmerken opgenomen. De medezeggenschapsraad van de school heeft ingestemd met het beleid. Voor nieuwe ouders is het van belang kennis te nemen van dit beleid of zich tijdig door de directie van de school te laten informeren hieromtrent.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
534
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven