Basisschool Berkeloo

Hazelaarlaan 32 -34 5056 XN Berkel-Enschot

Schoolfoto van Basisschool Berkeloo

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs

De eindtoets

De eindtoets geeft het eindresultaat van de standaardscore in een cijfer weer.

De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs

Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. Of een bepaalde brugklasvorm voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. Met "onderwijs op maat" proberen wij het beste uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en op die school goed kan meekomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Acht jaar basisschool Berkeloo en de zorg voor het kind

Gedurende de periode dat uw kind op Berkeloo zit, wordt het geobserveerd en consequent gevolgd. Wij gebruiken hiervoor o.a. methode onafhankelijke toetsen (vooral Cito-toetsen). Zo kunnen wij onze inspanningen vergelijken met de resultaten van andere scholen. Wij willen aan de hand van de toetsen systematisch vastleggen wat kinderen in een bepaalde periode bijgeleerd hebben en kijken of de ontwikkeling volgens verwachting verloopt. Aan de hand van de toetsuitslagen kunnen we ook achterhalen welke kinderen extra gerichte hulp nodig hebben. In het kort willen wij u een indruk geven op welke gebieden de leerlingen gevolgd worden door toetsen en testen.

Vanaf groep 3 worden de volgende activiteiten getoetst: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en wiskunde. Voor alle toetsen geldt dat we niet alleen registreren. We analyseren om te bepalen waar precies de problemen zich voordoen. Daarna kunnen we hulp bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies

De Eindtoets wordt afgenomen in groep 8 en is een hulpmiddel om de ouders te adviseren over het vervolgonderwijs. Deze toets kan ook gebruikt worden om de resultaten van de school met landelijke en regionale uitslagen te vergelijken. Bij deze vergelijking scoort onze school boven het gemiddelde van scholen in een vergelijkbare situatie. Basisschool Berkeloo neemt de eindtoets Route 8 af bij de groep 8 leerlingen 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Oordeel Inspectie over basisschool Berkeloo

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot is voldoende.Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven