Basisschool Berkeloo

Hazelaarlaan 32 -34 5056 XN Berkel-Enschot

Schoolfoto van Basisschool Berkeloo

In het kort

Toelichting van de school

Geachte "bezoeker". Welkom op de startpagina van basisschool Berkeloo.

Via deze weg, willen we u een korte impressie geven van (het onderwijs op) basisschool Berkeloo.

Berkeloo is in 1996 ontstaan door een fusie van drie basisscholen in Berkel-Enschot. In ons nieuwe logo herkent u de Berk en het "samen verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs". Dat is de missie van onze school.

Onderwijs en zorg aan de leerlingen.

Op basisschool Berkeloo werken we volgens het concept van adaptief onderwijs. Dit betekent dat we voor elk kind een zo passend mogelijk onderwijsaanbod in rekenen, taal, maar ook in zaak- en creatieve vakken verzorgen. We leggen de “lat hoog”. We werken opbrengstgericht en stimuleren de kinderen tot goede resultaten. De afgelopen jaren leveren de kinderen van Berkeloo zelfs prestaties die hoger zijn dan hetgeen we van ze mogen verwachten. Daar zijn we trots op en we willen dit natuurlijk handhaven, zonder afbreuk te doen aan sfeer, gezelligheid en welbevinden in de klas. Ook realiseren we ons ook dat er individuele verschillen tussen kinderen bestaan. De differentiatie die nodig is om recht te doen aan deze individuele verschillen, realiseren we vanaf het begin tijdens de instructie én de verwerking van de opdrachten. Het komt natuurlijk voor dat extra hulp (zorg)noodzakelijk is. In principe vindt de zorg plaats in de eigen klas. Er is extra hulp voor kinderen die moeite hebben met leren, maar ook voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Kortom: we streven er naar kinderen onderwijs op maat aan te bieden. De ontwikkelingen van elk kind worden zorgvuldig gevolgd en geregistreerd. Zo houden we niet alleen zicht op de resultaten van uw kind,maar ook op die van de school en kunnen we onszelf ook verbeteren.

Coöperatief leren

Een belangrijke pijler in het onderwijs op Basisschool Berkeloo is het werken aan de hand van Cooperatief Leren. Dat is een manier van leren die velerlei werkvormen hanteert om kinderen via samenwerken en door het geven van eigen verantwoordelijkheid tot leren te stimuleren. Als positief uitvloeisel van Coöperatief Leren constateren wij niet alleen dat ons onderwijs uitdagender en interessanter is geworden. Er is daarnaast ook een waarneembare verbetering van sociale vaardigheden, van de sfeer in school én verbetering van de resultaten vast te stellen.

We hopen dat u een goede impressie van Berkeloo heeft gekregen. Voor nog meer informatie verwijzen we naar de website van de school: www.berkeloo.nl of kijkt u eens op onze facebookpagina. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de directie van de school voor meer informatie of een rondleiding door het gebouw. (013-5113344)

We ontmoeten u graag.

Namens het schoolteam,

Raymond de Haan

directeur basisschool Berkeloo

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Verbinding
  • Inspiratie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
430
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn op basisschool Berkeloo druk bezig met het up to date maken van diverse stukken.

In maart vindt dat in alle bouwen plaats en worden diverse protocollen etc. besproken, aangescherpt en daarna bewaard in de logboeken in iedere groep zodat gemaakte afspraken/ vervolgstappen  voor iedereen duidelijk zijn.

Afname leerling enquête heeft in maart plaats gevonden.  Daarna volgt evaluatie etc. (Zie bijlage: leerling tevredenheid 2016-2017!)

Afname leerling enquête vind in maart 2018 plaats, persoonlijke toegangscodes zijn gedownload en verspreid.

Eind maart bekijken en eventueel acties ondernemen naar aanleiding van resultaten.

Terug naar boven