De Poolster

Esdoornlaan 13 2651 RC Berkel en Rodenrijs

Schoolfoto van De Poolster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de schoolgids treft u een overzicht van de CITO eindresultaten van de afgelopen jaren. Tevens is daar een toelichting geschreven.

De resultaten zijn al jaren stabiel en liggen op of boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden door de leerkracht en de intern begeleiders van de school geanalyseerd. Dit is tevens een moment dat de groepsplannen bijgesteld worden. Veelal volgen er dan gesprekken met ouders en leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies komt in groep 8 op de volgende wijze tot stand:

De leerkracht van de groepen 6, 7 en 8 geven onafhankelijk van elkaar een advies voor het Voortgezet Onderwijs (VO). De adviezen worden naast elkaar gelegd en besproken. Aan het gesprek nemen deel: de betrokken leerkrachten en de intern begeleiders. In de beoordeling worden o.a. de volgende aspecten meegewogen: de cognitieve ontwikkeling aan de hand van het leerlingvolgsysteem van de afgelopen 8 jaar, de getoonde inzet, het doorzettingsvermogen (hoe wordt o.a. omgegaan met tegenslag), motivatie, getoonde discipline, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. We realiseren ons heel goed dat het een weergave is van wat het kind de afgelopen jaren heeft laten zien. In de beslissing over het advies heeft uiteindelijk de leerkracht van groep 8 het laatste woord, omdat deze het meest recente beeld heeft van het kind. Verder wordt uiteraard ook naar de mening en de wil van het kind gevraagd. Immers het kind is degene die het allemaal moet gaan waarmaken. Het advies wordt onderbouwd aan de ouders verteld.

De advisering vindt plaats voorafgaand aan de CITO-eindtoets die in april afgenomen wordt. De CITO toets is naast het advies het tweede gegeven dat het kind heeft om zich aan te melden bij het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Zie hiervoor onze website: www.depoolster.nl

In de schoolgids, het school-  en het jaarplan leest u onze uitgangspunten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid & Welbevinden
  • Zorg voor elkaar
  • Sterk met elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school hanteert een goed werkend leerlingvolgsysteem. Bij de kleuters is dit Inzichtelijk en vanaf groep 3 t/m 8 CITO Leerling in Beeld. Op sociaal emotioneel gebied wordt gebruik gemaakt van Viseon, Sometics en het eigen ontwikkelde kindrapport. De inspectie was positief over de sfeer en het sociaal welbevinden van kinderen en dat de school de kinderen zeer nauwgezet volgt in hun sociaal emotionele ontwikkeling. 

Terug naar boven