De Poolster

Esdoornlaan 13 2651 RC Berkel en Rodenrijs

Schoolfoto van De Poolster

Het team

Toelichting van de school

Naast het onderwijzend personeel is een viertal vrijwilligers structureel inzetbaar.

Het betreft een vrijwilliger die het gebouw onderhoudt. De overige drie (waaronder twee met onderwijsbevoegdheid) verlenen ondersteuning aan kinderen met een speciale hulpvraag. Dit betreft kinderen met een ontwikkelingsachterstand, maar ook kinderen met een voorsprong. We zijn de vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten worden zoveel mogelijk intern vervangen. Dit betekent dat parttimers extra werken of dat collega's die een overheadrol hebben, invallen in de groep. Dit betreft uiteraard alleen het kortdurend verlof. Voordeel: de kinderen kennen de invaller en er is goede continuïteit van het schoolprogramma.

Voor langdurig verlof wordt een externe leerkracht gezocht. Denk hierbij aan verlof voor zwangerschap.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

zie de schoolgids

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Zie voor onderwijstijden de schoolgids.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Uitgangspunt van de school is Handelingsgericht werken. Dit betekent dat we zoveel als mogelijk willen aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen. Hiertoe zetten we extra in op kinderen die extra begeleiding behoeven omdat deze kinderen extra hulp nodig hebben om de leerstof te begrijpen (inzet RT). Er zijn ook kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Daarvoor wordt extra hulp geboden in het zogenaamde Groeilab en krijgt een klein groepje leerlingen Spaans aangeboden.

Daarnaast zet het team hoog in op welbevinden van kinderen. Dit betekent dat er veel aandacht is voor sociale omgang en de ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen. We zijn continu op zoek naar de balans tussen het cognitieve aanbod en het sociaal emotionele. We doen dit zoveel mogelijk vanuit de gedachtegang van de positieve ontwikkelingspsychologie.

Voor verdere info: zie de schoolgids.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Expertise vergroten en borgen binnen de L11-werkgroepen en professionalisering, zie jaarplan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is een uitwisseling van gegevens tussen de kinderdagverblijven en onze school.

Terug naar boven