De Parel

Westersingel 2 2651 CP Berkel en Rodenrijs

  • Schoolfoto van De Parel
  • Schoolfoto van De Parel
  • Schoolfoto van De Parel
  • Schoolfoto van De Parel
  • Schoolfoto van De Parel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school spant zich er voor in om de leerlingen te begeleiden bij een brede ontwikkeling die past bij hun mogelijkhede. Dit omvat zowel het cogntief-mentale deel als het sociaal-emotionele deel van hun ontwikkeling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten en andere toetsen
Door het jaar heen maken de leerlingen regelmatig toetsen die horen bij de methode die gebruikt wordt. Ook de resultaten op Snappet, de tablets die groep 4 tot en met 8 gebruikt, geven aan wat de leerlingen wel en nog niet beheersen.
In januari en juni nemen we toetsen af die los staan van de methode en de tablets die we gebruiken. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 maken deze toetsen die bekend staan als Cito-toetsen. Groep 8 is hierop een uitzondering. Zij maken in juni geen Cito-toetsen meer. We nemen toetsen af op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde.

Wat doen we met de resultaten van de tussentoetsen
We nemen de resultaten van de individuele leerlingen op in het leerling dossier, zodat ze ook voor ouders te zien zijn. Ook worden ze opgenomen in het rapport dat in februari en juni gemaakt wordt.
De resultaten van de toetsen gebruiken we om ons onderwijs te evalueren. We stellen onszelf de vraag of de leerlingen geleerd hebben wat wij hen hebben willen leren op een bepaald vakgebied in de afgelopen periode en hoe het komt dat dit wel of niet gelukt is. We kijken zowel naar het resultaat van de hele groep als het resultaat van specifieke leerlingen. De informatie uit deze evaluatie helpt ons om het onderwijs in de komende periode beter af te stemmen op het niveau en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
De leerkracht bespreekt met de intern begeleider ook de resultaten van de groep en de uitkomsten van de evaluatie aan de hand van de resultaten. In overleg worden ook afspraken gemaakt over het onderwijs in de nieuwe periode, om er voor te zorgen dat dit zo passend mogelijk is. 
Hoewel er bij de kleuters geen Cito-toetsen worden afgenomen, weten de leerkrachten door observatie aan de hand van leerlijnen hoe de individuele leerlingen en de groep zich ontwikkelt. De periodes van evaluatie en bijstellen van de plannen geldt ook voor de leerkrachten van de onderbouw.
Teambreed worden evaluaties en ontwikkelpunten gedeeld. De reden hiervoor is dat we samen school zijn en samen verantwoordelijk willen zijn voor alle leerlingen. Door het professionele gesprek te voeren over ons onderwijs, over onze succes en over wat moeizaam verloopt, kunnen we ook met en van elkaar leren. 

Ambitie van de school 
Als school hebben we de ambitie uitgesproken om voor alle vakken gemiddeld een niveauwaarde van 4,2 te gaan scoren. Dit is een hoge ambitie. Wij zijn echter van mening dat het zeer wel mogelijk moet zijn om deze scores te gaan behalen gezien onze populatie. Hierbij maken wij wel de kanttekening dat niet elke individuele leerling en elke groep deze ambitie kan en hoeft te behalen, maar als school streven we hier zeker naar. We vinden het belangrijk dat een leerling ten opzichte van zichzelf groeit, los van de niveauwaarde die de leerling behaalt. De resultaten zijn geanalyseerd en op grond van deze informatie wordt het aanbod voor volgend schooljaar mede bepaald. Dit betekent bijvoorbeeld dat er op het gebied van spelling door sommige groepen extra instructie en oefening gegeven kan worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies. Dit advies wordt zowel gebaseerd op de resultaten van de entreetoets die in april van dat jaar is afgenomen, als op de resultaten en de inzet en werkhouding van de afgelopen jaren. Met de leerling wordt besproken wat er in groep 8 nodig is om het gewenste vervolgonderwijs te kunnen gaan volgen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Koningin Beatrix School wil kwalitatief goed onderwijs bieden, gebaseerd op een christelijke levensovertuiging. Op periodieke momenten wordt het onderwijs geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De teamleden streven er naar om kinderen tot maximale ontplooiing te brengen. Professioneel handelen en vakmanschap zijn hierbij belangrijke thema's. Daarnaast vinden wij samenwerken met de ouders belangrijk. Gezamenlijk streven wij naar een optimaal ontwikkelingsverloop. De Koningin Beatrixschool heeft het vertrouwen van de onderwijsinspectie ontvangen tav de beoogde onderwijskwaliteit. De school werkt, samen met scholengroep LEV-WN, continu aan verbeteren van het onderwijs.


Terug naar boven