De Parel

Westersingel 2 2651 CP Berkel en Rodenrijs

 • Schoolfoto van De Parel
 • Schoolfoto van De Parel
 • Schoolfoto van De Parel
 • Schoolfoto van De Parel
 • Schoolfoto van De Parel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Meestal wordt een een collega die met verlof is intern vervangen. Soms komt iemand van de vereniging van een andere locatie tijdelijk bij ons werken of er wordt een vacature geplaatst.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze school werken we met kleutergroepen waarin vier- en vijfjarige kleuters samen een groep vormen. 
Groep 3 is een enkele groep.
Groep 4 en 5 krijgen vier dagdelen apart les en worden 5 dagdelen gecombineerd.
De leerlingen van groep 6 tot en met 8 zijn verdeeld over 3 kringen. De leerlingen beginnen elke morgen in hun eigen kring. Ook sluiten ze de dag af in deze kring. Vervolgens werken de leerlingen in de ochtend aan rekenen, taal, lezen, spelling en schrijven. Ze krijgen instructie of gaan zelfstandig aan het werk. Dit kan in het eigen lokaal zijn, maar ook in de centrale hal of in een ander lokaal, dat is afhankelijk van waar de leerling mee aan de slag gaat.  In de middag is er ruimte voor wereldoriëntatie en creative vakken. Ook bij deze vakken wordt er zowel groepsgebonden als groepsdoorbrekend gewerkt. 
Elk schooljaar hebben we enkele projecten. Tijdens deze projecten, die in de middagen plaatsvinden, worden er groepen gevormd waarin leerlingen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters werken we ontwikkelingsgericht. Het onderwijs wordt thematisch aangeboden. De leerlingen stellen hun eigen leervragen over het thema en gaan samen met de leerkracht op zoek naar de antwoorden op de leervragen. Ook werken de leerlingen actief mee aan het ontwerpen en inrichten van een hoek die bij het thema past. Door de dag heen zijn er verschillende activiteiten die meerdere ontwikkelingsgebieden betreffen. Het aangeven van hoeveel uur er aan een vak besteed wordt, komt niet overeen met deze manier van werken. 
In het onderwijs dat gegeven wordt, richten de leerkrachten zich op het behalen van doelen in de ontwikkeling van de onderstaande gebieden:

 1. sociaal emotioneel
 2. spel
 3. grove motoriek
 4. fijne motoriek
 5. taal
 6. rekenen

Daarnaast wordt er elke dag bijbelonderwijs gegeven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Door bovenstaand schema lijkt het of er alleen aparte vakken gegeven worden. Dat is niet het geval. Er is overlap tussen de verschillende vakken. Bij wereldoriëntatie komt ook begrijpend lezen aan de orde. Bij de lessen voor sociaal-emotionele ontwikkeling wordt ook gebruik gemaakt van drama. Bij levensbeschouwing kan ook lezen, taal en kunstzinnige en creatieve vorming aandacht krijgen. Burgerschap komt ook tijdens levensbeschouwing en wereldoriëntatie aan de orde, enzovoort.
Dit jaar is de lunchtijd in groep 5 tot en met 8 ook onderwijstijd.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan kinderen van ouders die bewust kiezen voor onderwijs met de Bijbel als basis. Omdat wij alle leerlingen zien als Gods geliefde kinderen, willen we hen onderwijs geven dat tegemoet komt aan hun behoeften en hen uitdaagt om met plezier te spelen en te leren.
Bij de kleuters werken we ontwikkelingsgericht. Door deze manier van onderwijs sluiten we nauw aan bij het ontwikkelingsniveau en de denkwereld van de kinderen.
In groep 3 werken we vanuit de leesmethode thematisch en in hoeken samen met groep 1 en 2.
Vanaf groep 4 werken de leerlingen adaptief met een persoonlijke weektaak en met tablets. 
Extra uitdaging en ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de eigen unit en door de eigen leerkracht gegeven. We werken daarvoor met de taxonomie van Bloom. Daarnaast werken we voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben ook met een peergroep waarin bepaalde kinderen aan de hand van diverse onderwerpen geleerd wordt te leren leren. In voorkomende gevallen worden externen ingeschakeld.
De school is rolstoeltoegankelijk en er is een invalidetoilet. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Omdat onze leerlingen uit een breed voedingsgebied komen, is er geen samenwerking met een specifieke peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Wel ontvangt school overdracht van verschillende voorschoolse voorzieningen. Als het voor de ontwikkeling van het kind van belang is, vindt er een warme overdracht plaats. 

Terug naar boven