Basisschool De Klipper

Oudelandselaan 141 2652 ER Berkel en Rodenrijs

Schoolfoto van Basisschool De Klipper

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door Covid-19 is in schooljaar 2019-2020 geen afname geweest van de IEP-toets.

De laatste afname in schooljaar 2018-2019 laat een positief beeld zijn van de opbrengsten IEP-toets ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de tussentijdse resultaten bespreken we met het hele team de toets resultaten per leerling, op groepsniveau en op schoolniveau.
Wij hebben een schoolstandaard (streefniveau) bepaald, waar we onze opbrengsten aan toetsen.

Het team loopt samen met de intern-begeleiders een traject voor planmatig werken waarbij de leerlingenzorg doorgelicht wordt. Het doel van dit traject is de leerlingenzorg te optimaliseren en te verbeteren in het belang van de leerlingen op De Klipper.

Door deze werkwijze krijgt een leerkracht meer grip op het onderwijs en kan beter inspelen op ontwikkeling in de groep.

Naast bovenstaand, schoolbreed plan van aanpak, zijn de individuele plannen vooral erop gericht om individuele leerlingen te laten groeien in hun ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Klipper is een Daltonschool.

We werken volgens de Daltonprincipes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, effectiviteit en reflectie.

Dit geldt niet alleen voor cognitieve gebieden maar ook voor het sociale gedeelte.
Kinderen leren door voorbeeldgedrag, de dagelijkse omgang met elkaar, de sfeer op school en de schoolafspraken wat gewenst gedrag is en hoe ze zich hier naar moeten gedragen.
Op De Klipper vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig, geaccepteerd en zelfverzekerd voelen want alleen dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste onderzoek van de onderwijsinspectie heeft plaats gevonden in november 2014. Het basisarrangement van de Klipper is verlengd.

De onderwijsinspectie voert ongeveer eens in de vier jaar een onderzoek uit op de basisscholen. Daarbij wordt de beslissing genomen of de school het basisarrangement behoudt. Als dit zo is dan betekent dat dat de school voldoende of goed scoort op de verschillende indicatoren en dat de school op een zorgvuldige en wel doordachte wijze werkt aan het realiseren van onderwijs en aan het ontwikkelen van beleid. Er is vanuit de onderwijsinspectie vertrouwen in de zorgvuldige voortzetting van deze ontwikkelingen en er is geen sprake van intensivering van het toezicht.  

Terug naar boven