Basisschool De Klipper

Oudelandselaan 141 2652 ER Berkel en Rodenrijs

Schoolfoto van Basisschool De Klipper

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of calamiteit zal er eerst gekeken worden naar een oplossing binnen het team van De Klipper.

Als dit niet mogelijk is zal er gezocht worden naar een invaller van buiten de school.

Als bovenstaande mogelijkheden niet leiden tot een oplossing zal de groep verdeeld worden. In het uiterste geval zal een groep naar huis gestuurd worden, u wordt hier als ouder tijdig over geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team is divers en iedereen op onze school kiest bewust voor het werken vanuit de Daltonkernwaarden. Iedereen deelt de betrokkenheid voor de kinderen en goed onderwijs. Wij zien als voorwaarde voor goed onderwijs een goede samenwerking met ouders en een plek waar kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In deze samenwerking zijn openheid en een luisterend oor belangrijk.

Op de Klipper krijgen alle kinderen Engels op school vanaf groep 1. Bij de jongere kinderen ligt de aandacht vooral op het spelenderwijs kennis maken met en vertrouwd raken met de Engelse taal. 

Dit schooljaar starten we met een vakdocent voor muziek. Hij zal voor de groepen 4 t/m 6 de muziekles verzorgen en daarnaast via een naschools aanbod ook gitaarles voor de groepen 7 en 8 aanbieden.

Daarnaast werken wij ook met specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid, gedrag, taal/lezen en rekenen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij bieden onze kleuters in de groepen 1-2 een spelend leren traject aan. Dit betekent dat onze jongste leerlingen zoveel mogelijk taal-, reken-, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden ontwikkelen door te spelen in de diverse hoeken.

De leerkrachten betrekken de leerlingen bij wat ze binnen een thema willen leren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de themahoeken. Zo krijgen de leerlingen spelenderwijs allerhande (Dalton) vaardigheden mee die weer verwacht worden van onze leerlingen in de hogere groepen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Met instemming van de medezeggenschapsraad wordt er elk jaar een jaarplanning opgesteld. Hierin zijn voor ouders in een oogopslag de vakanties, roostervrije dagen en activiteiten te zien.

Met het opstellen van de jaarplanning wordt rekening gehouden met de minimale uren die een leerling in acht jaar onderwijs moet hebben gevolgd. Voor meer informatie klik hier

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Klipper vinden we het belangrijk dat kinderen de zorg en de aandacht krijgen die zij nodig hebben. Dit geldt voor de kinderen die het basisonderwijs soepel doorlopen en tevens voor de kinderen bij wie de dingen anders gaan dan verwacht. Dit kan te maken hebben met leren, met hun welbevinden, hun contacten met anderen. Het kan gaan om kinderen die juist meer aankunnen dan het regulier programma of om kinderen die moeite hebben om dat niveau te behalen of vast te houden. Ook zijn er wel kinderen op school waar iets specifiekers aan de hand is ; dyslexie, dyscalculie, adhd in verschillende verschijningsvormen, lichtere stoornissen in het autistisch spectrum, kinderen met auditieve of visuele beperkingen, hoogbegaafdheid, en zo nog enkele vormen hierin. Bij de overwegingen zijn de uitgangspunten dat het goed gaat met het welbevinden van een kind, dat we als school geheel of gedeeltelijk kunnen bieden wat een kind nodig heeft, dat er vooruitgang geboekt wordt en dat we het evenwicht van aandacht en ondersteuning kunnen blijven bieden aan alle kinderen in de groepen op school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzalen in deze gemeente verzorgen een overdracht van relevante informatie over de kinderen naar de basisscholen.

Terug naar boven