CBS Prins Johan Friso

Oudelandselaan 147 2652 ER Berkel en Rodenrijs

  • Schoolfoto van CBS Prins Johan Friso
  • Schoolfoto van CBS Prins Johan Friso
  • Schoolfoto van CBS Prins Johan Friso
  • Schoolfoto van CBS Prins Johan Friso
  • Schoolfoto van CBS Prins Johan Friso

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

CBS Prins Johan Friso heeft als motto "Het kind in de schijnwerper!". De school heeft al jaren de bereidheid om kinderen thuisnabij-onderwijs te bieden, eigenlijk de voorloper van Passend Onderwijs. Hierdoor lopen de onderwijsbehoeftes zeer uiteen. Sommige kinderen hebben binnen de instructie een stapje meer of juist een stapje minder nodig, anderen vragen praktische hulp en aanpassingen. Ons onderwijs is er op gericht om uit het kind te halen wat er in zit, bij alle kinderen. Hierdoor lopen resultaten per leerjaar erg uiteen en zien we bij de eindresultaten scores van 550 tot 512.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs volgen we de ontwikkelingen van de kinderen via ons leerlingvolgsysteem. Dit is gebaseerd op de tussentijdse toetsen van CITO, methodegebonden toetsen en observaties van de groepsleerkrachten. Als het advies voor de leerlingen gegeven moet worden gaan de directie, intern begeleiders en groepsleerkrachten van de afgelopen jaren in overleg. Gezamenlijk komen wij tot een advies voor het vervolgonderwijs. Dit wordt besproken met ouders en kinderen. De CITO-eindtoets gebruiken wij als aanvulling op dit advies.

In de jaren na het verlaten van de basisschool monitoren en evalueren wij de resultaten van onze oud-leerlingen. Tevens zijn er trerugkoppelingsgesprekken met de VO-scholen. Uit deze evaluatie en gesprekken komt naar voren dat onze adviezen doorgaans goed gegeven zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven