Basisschool Groenehoek

Stampioendreef 7 2661 SR Bergschenhoek

 • Vanaf groep 4 krijgt iedere leerling een tablet. We starten met het vak rekenen op de tablet.
 • Vanaf groep 1 leren onze leerlingen werken aan de hand van een taak. Ieder leerjaar krijgt de taak meer inhoud, dit wordt opgebouwd.
 • Samen spelen, samen werken, samen leren. Samen is heel belangrijk op de Groenehoek. Wij zijn een Kanjerschool en gaan goed met elkaar om.
 • Leren door spelen. In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Er is ruime aandacht voor hoekenspel, buitenspelen en gymnastiek.
 • Ons schoolplein aan de locatie Groeneweg is afgelopen schooljaar volledig onder handen genomen,

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS Groenehoek is een vaste hechte groep mensen die met enorm veel passie en enthousiasme hun werk uitvoeren. Er is een mooie combinatie van leerkrachten met ruime praktijkervaring en jongere collega's met de nieuwste kennis en inzichten. De gemiddelde leeftijd van ons personeel ligt tussen de 25 en de 45 jaar. Alle leerkrachten hebben minimaal een HBO-diploma als leerkracht, maar veel collega's hebben zich daarnaast gespecialiseerd in een bepaald vakgebied en hiervoor een aanvullende HBO+ opleiding, master-opleiding of universitaire opleiding gedaan. Ook wordt jaarlijks intern gewerkt aan de (team)ontwikkeling op verschillende gebieden. Wij omarmen een 'leven lang leren'. 

Naast onze vaste groep leerkrachten werken er bij ons op school ook onderwijsassistenten, die extra ondersteuning bieden in de klassen en aan kleine groepjes leerlingen. Ons onderwijsondersteunend personeel is van grote waarde. Ook willen wij graag investeren in het onderwijspersoneel van de toekomst. Wij werken nauw samen met de PABO (opleidingsinstituut waar je de opleiding tot leerkracht kunt volgen) en wij bieden dan ook ruimte voor stagiair(e)s om praktijkervaring op te doen in onze school. Het kan dus zijn dat er een bepaalde periode per jaar naast de vaste leerkracht ook een stagiair(e) meedraait in de klas. Uiteraard staan deze studenten onder begeleiding van de leerkracht. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Een groepsleerkracht die door ziekte of een andere reden, zoals compensatieverlof of scholing, afwezig is, wordt vervangen. Als geen externe vervanging mogelijk is, wordt intern vervangen of worden de leerlingen van de betreffende groep verdeeld. We stellen alles in het werk om leerlingen niet naar huis te hoeven sturen bij afwezigheid van de groepsleerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering van de leerlingen op OBS Groenehoek

Op OBS Groenehoek werken wij met leerstofjaarklassen, wat inhoudt dat leerlingen op basis van hun leeftijd gegroepeerd zijn. In onze kleutergroepen werken wij met combinatiegroepen, waar leerjaar 1 en 2 gecombineerd zijn. Er wordt in de kleutergroepen onderscheid gemaakt tussen jongste, middelste en oudste kleuters. De jongste kleuters leren bij binnenkomst in de school veel van de kleuters die de school al kennen. Op deze manier wordt het samenwerken door leerlingen onderling tevens gestimuleerd. Soms komt het voor dat er ook in hogere groepen een combinatieklas gevormd wordt.

Schoolorganisatie

Het team telt rond de 28 groepsleerkrachten. Een aantal leerkrachten werkt parttime. De groepen worden geleid door maximaal twee leerkrachten. De leiding is in handen van een directeur en een adjunct-directeur. De school is in twee bouwen verdeeld. Tot de onderbouw behoren de groepen 1 tot en met 4. De groepen 5 tot en met 8 vormen samen de bovenbouw. Gedurende het schooljaar 2018-2019 hebben wij onderzocht welke organisatiestructuur gebaseerd op de Rijnlandse principes past op OBS Groenehoek. Wij werken momenteel met een onderwijsstructuur waarin een team van coördinatoren (specialisten op verschillende vakgebieden) samenwerkt aan de ontwikkelingen en kwaliteit van ons onderwijs in een onderwijsteam. Ons onderwijsteam bestaat uit:

 • De Agile coördinator is verantwoordelijk voor de aansturing van het onderwijsteam, de stand-ups en releases;
 • De intern begeleider coördineert de zorg aan leerlingen op onze school;
 • De kleutercoördinator bewaakt de kwaliteit van het kleuteronderwijs en de doorgaande lijn naar groep 3;
 • De Daltoncoördinator draagt zorg voor de ontwikkeling van ons Daltononderwijs op schoolniveau;
 • De gedragscoördinator draagt samen met de ib'er zorg voor ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied en pesten;
 • De talentbegeleider is verantwoordelijk voor ons begaafdenbeleid en stuurt de plusklassen aan;
 • De rekencoördinator stuurt de ontwikkeling van het rekenonderwijs aan;
 • De coördinator burgerschap werkt samen met de werkgroep aan de ontwikkeling en borging van het burgerschapsonderwijs;
 • De coördinator Engels bewaakt de kwaliteit van 'English Plus';
 • De taal/leescoördinator draagt zorg voor het ontwikkelen van het beleid op het gebied van taal en lezen;
 • De ICT-coördinator draagt zorg voor het ontwikkelen van beleid op ICT-gebied en het gebruik van de computers en software in de groepen;
 • De coördinator ‘teach like a champion stuurt de ontwikkeling van TLC binnen de school aan;
 • De coördinator 21e-eeuws leren werkt samen met de werkgroep aan de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs.

Op onze school zijn ook onderwijsassistenten werkzaam. De onderwijsassistenten geven ondersteuning aan de leerkrachten en begeleiden groepjes leerlingen.

OBS Groenehoek is tevens een plek om te leren. Regelmatig lopen studenten van de Hogeschool Rotterdam op school stage. Zij volgen de opleiding tot leraar basisonderwijs en lopen op vaste dagen stage onder begeleiding van een leerkracht. Daarnaast zijn er ook stagiaires van de opleiding onderwijsassistent aanwezig in de school, zij ondersteunen de groepsleerkracht. Af en toe lopen leerlingen van het voortgezet onderwijs hier hun maatschappelijke stage, dit zijn meestal onze oud-leerlingen.

Inzet vakleerkracht op OBS Groenehoek

Onze school heeft een eigen vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 gaan voor de gymnastiekles naar sporthal ‘De Ackers’ en krijgen daar één keer per week les van de vakleerkracht en één keer per week van hun eigen leerkracht. De vakleerkracht zet een doorgaande lijn uit voor alle lessen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 1 en 2 volgen gemiddeld 900 uren onderwijs per schooljaar.

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden:

- De emotionele ontwikkeling

- De sociale ontwikkeling

- De verstandelijke ontwikkeling

- De creatieve ontwikkeling

- De lichamelijke ontwikkeling

- De culturele ontwikkeling

In de kleutergroepen wordt de dag met een kringactiviteit gestart. In de kring kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals praten over boeken, voorlezen van verhalen of gedichtjes, leren luisteren naar elkaar, liedjes en spel liedjes en reken- en taalspelletjes. Na de kring kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende activiteiten. Hiermee kunnen zij in de regel zelfstandig aan het werk. Daar waar instructie nodig is, wordt deze door de leerkracht gegeven.

De klas is ingedeeld in hoeken, zoals de speel-, de bouw- en de computerhoek. Hierdoor kunnen de leerlingen rustig en geconcentreerd werken. In de kleuterbouw wordt op thematische wijze aandacht besteed aan de wereld om ons heen. Spel en spelen zijn zeer belangrijke activiteiten voor de totale ontwikkeling van de kleuter. Op onze school wordt hieraan op verschillende manieren veel aandacht besteed. Er zijn verschillende vormen van spel, zoals een tik- en wedstrijdspel, een kringspel en muzikale spelletjes. Daarnaast mogen leerlingen ook vrij spelen. Het spelen kan binnen of buiten plaatsvinden. De leerlingen zijn vrij in hun doen en laten. Wel zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet mag. In het speellokaal wordt vaak klim- en klautermateriaal uitgezet, waarmee de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 3 en 4 volgen net als onze kleuters (groep 1 en 2) gemiddeld 900 uren onderwijs per schooljaar.

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 volgen gemiddeld 980 uur onderwijs per schooljaar. Ieder schooljaar wordt door de school een overzicht gemaakt van hoeveel uren de leerlingen naar school gaan. Dit overzicht wordt jaarlijks goedgekeurd door onze MR.

Engels Plus

In de huidige samenleving is de Engelse taal steeds belangrijker aan het worden en ook in het voortgezet onderwijs en op vervolgopleidingen is het Engels niet meer weg te denken. De Groenehoek vindt het belangrijk om hierop in te spelen door het aanbieden van tweetalig onderwijs. In de kleutergroepen streven we ernaar de leerlingen 15% van de onderwijstijd in het Engels les te geven, dit staat gelijk aan ongeveer 45 minuten Engels per dag. In de groepen 3, 4, 5 en 6 streven we naar 10% van de onderwijstijd (ongeveer 30 minuten Engels per dag). Vanaf groep 7 gaat dit percentage weer omhoog en streven we weer naar 15%, in de groepen 7 en 8 streven wij er dus naar om ongeveer 50 minuten per dag aan Engels te besteden. De tijd die aan de lessen wordt besteed, is een belangrijke factor. Hoe langer en intensiever je de Engelse taal stimuleert en gebruikt, hoe beter de prestaties. Door Engels op jonge leeftijd aan te bieden wordt de taal sneller opgepikt. Daarnaast verdwijnt ook de angst om een andere taal te spreken. Aan het eind van de basisschool heeft de leerling 8 jaar lang het Engels gehoord, gesproken en vanaf groep 6 ook gelezen en geschreven. Dit zal de leerling op vele manieren een voorsprong geven.

Om ervoor te zorgen dat het Engelstalig onderwijs van goede kwaliteit is maken we op school gebruik van consultatie, overleg tussen leerkrachten onderling en met de coördinator Engels, visitaties door middel van klassenbezoeken en nascholing van de leerkrachten. Wij voldoen hiermee aan de eisen van de onderwijsinspectie.

Uiteraard wordt er het meest in het Nederlands les gegeven. Met name taal- en rekenactiviteiten zijn belangrijk om in het Nederlands aan te bieden. Er wordt gewerkt aan de spreek- en luistervaardigheid van de leerlingen. Later, vanaf groep 5, komen daar ook de lees- en schrijfvaardigheid bij.

Er is een doorlopende leerlijn opgezet voor Engels op basis van de methode My Name is Tom (groep 1- 2) en GrooveMe (groep 3-4) en Real English (groep 5-8). Er wordt aandacht besteed aan de Engelse taal door, naast de lessen uit de methode, ook leuke Engelse activiteiten uit te voeren zoals: liedjes, voorlezen, spelletjes en/of een creatieve les in het Engels aan te bieden. De Engelse taal wordt veelal visueel ondersteund door de leerkracht. In de bovenbouw komt het accent wat meer te liggen op het actief gebruiken van de Engelse taal, bijvoorbeeld door het houden van een (kleine) presentatie in het Engels. Ook bij English Plus wordt gewerkt aan de hand van de uitgangspunten van het Daltononderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8

Vanaf groep 3 worden de eerder aangeleerde basisvaardigheden verder behandeld. Wij maken hierbij gebruik van de nieuwste inzichten en methodes:

- Leesonderwijs: methode Veilig Leren Lezen (Kim versie) in groep 3 en Estafette in groep 4. Vanaf groep 5 wordt begrijpend lezen vormgegeven a.d.h.v. de methode 'Nieuwsbegrip', waarin leerlingen leesbegrip ontwikkelen a.d.h.v. actualiteiten uit het nieuws.

- Taal en spelling: methode STAAL, één van de nieuwste methodes voor taal- en spellingonderwijs. Ook grammatica, woordenschat, presenteren en publiceren zijn verweven in deze methode.

- Rekenen: methode Wereld in Getallen voor rekenonderwijs. Vanaf groep 4 worden de methodelessen digitaal verwerkt door de leerlingen op hun eigen tablet via Sn@ppet.

- Schrijven: wij leren de leerlingen vanaf groep 3 een net en leesbaar verbonden handschrift ontwikkelen a.d.h.v. de methode 'Schrijven in de basisschool'.

- Zaakvakken: aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en techniek bieden wij geïntegreerd aan via de nieuwste methode 'Blink'. Onderzoeksvaardigheden en 21e-eeuws leren zijn hierin diep verweven.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Naast de basisvakken als taal, lezen, rekenen en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) bieden wij meer activiteiten aan die gericht zijn op de brede ontwikkeling.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in de groepen 1 tot en met 8 wordt de ‘Kanjertraining’ gebruikt. De doelen die we willen bereiken, zijn:

- Respectvolle omgangsvormen tussen leerling en leerkracht;

- Eventuele pestproblemen hanteerbaar maken/oplossen; 

- Leerlingen durven zichzelf te zijn;

- Leerlingen voelen zich veilig en betrokken bij elkaar;

- Leerlingen kunnen hun gevoelens verwoorden;

- Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

De lessen van de Kanjertraining kunnen niet zomaar door de leerkrachten worden gegeven. Het is een manier van lesgeven, die eigen gemaakt wordt tijdens een driedaagse cursus. Ouders mogen regelmatig aanwezig zijn bij de lessen. Wij hechten veel waarde aan een goede groepsdynamiek. Daarom wordt er soms een extra weerbaarheidsprogramma of sociale vaardigheidsprogramma ingezet, zoals een Rots- en Watertraining. Hiervoor huurt de school een externe trainer in.

Burgerschap 'Wij en de Wereld'

Op onze school wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan maatschappelijke vraagstukken en de door ons omringende samenleving. ’Actief burgerschap’ is de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de samenleving en daar een actieve bijdrage aan te leveren, oftewel medeverantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Mensen nemen actief deel aan de samenleving en hebben een eigen inbreng. Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid voor de inrichting en organisatie van hun leven. Dit kunnen we, op hun eigen niveau, ook van leerlingen vragen. Wij volgen de kerndoelen van het PO voor de ontwikkeling van onze leerlingen op gebied van burgerschap. De kerndoelen komen o.a. in onze Blink-methode voor geïntegreerd zaakvakonderwijs en in de Kanjertraining duidelijk naar voren. De school heeft tevens een beleidsstuk rondom burgerschap (zie schoolplan).

ICT

ICT neemt een belangrijke plaats in op de Groenehoek. Leerlingen krijgen vanaf groep 4 een tablet te leen, waarop zij o.a. de lessen van rekenen verwerken via Sn@ppet. Daarnaast zijn er verschillende laptops aanwezig waar in groepjes, of met de hele klas tegelijk gebruik van gemaakt kan worden. Ook heeft ieder leslokaal de beschikking over een modern digitaal touchscreen of schoolbord ter ondersteuning van de lessen. Ook kunnen de programma’s van schooltelevisie getoond worden op deze borden, en kunnen leerlingen het bord gebruiken om beeldmateriaal (zoals een presentatie in PowerPoint) te tonen aan hun klasgenootjes. Daarnaast maakt de school gebruik van verschillende digitale methoden om de lesstof te ondersteunen, en computerprogramma’s waar leerlingen zelfstandig kunnen oefenen met de aangeboden lesstof (op tablet of laptop). Op school is een ICT coördinator aanwezig. De coördinator is onder andere mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het ICT-beleid. Zo heeft de school protocollen ontwikkeld voor veilig internet- en mediagebruik en maken de leerlingen alleen verbinding met internet in een veilige omgeving, onder toezicht van de leerkracht.

Cultuuronderwijs i.c.m. ‘21th Century Skills’

Wij vinden we het belangrijk om onze leerlingen te leren zich te ontwikkelen op het culturele vlak (beeldend, dans, muziek, theater, literatuur, media en erfgoed). Door te leren kijken naar de omgeving waarin leerlingen opgroeien, de cultuur die ze tegenkomen en de achtergrond waar ze vandaan komen ontwikkelen leerlingen een goed zelfbewustzijn. We vinden het belangrijk om onze leerlingen te leren hun creativiteit te ontplooien en flexibel te zijn in hun denken en doen. Ons doel is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling tot zelfbewuste, relativerende en kritische leerlingen die kunnen functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij. Het ontwikkelen van 21e -eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren, creatief zijn, kritisch denken, probleemoplossend handelen, zelfregulering, omgaan met de digitale wereld en vaardigheden op sociaal en cultureel gebied zijn daarbij belangrijk. Deze komen terug in onze daltonvisie en worden door middel van gedegen cultuuronderwijs versterkt en aangevuld.

Onze cultuurcoördinator heeft een cultuurplan opgesteld waarin het beleid rondom cultuur is vastgelegd. Tevens is er een jaarlijks cultuuraanbod voor alle groepen, waarin opgenomen staat welke culturele uitjes jaarlijks door de leerlingen worden ondernomen. De culturele uitjes passen bij het lesaanbod van de groep en worden door de ouderraad georganiseerd.

Open Podium

Regelmatig treden de leerlingen voor elkaar op in ‘de Driesprong’. De Driesprong is een gemeenschappelijke ruimte in ons schoolgebouw waar wij, in overleg met de buurscholen, regelmatig gebruik van maken. Groepjes leerlingen studeren een liedje, dansje of een toneelstukje in en voeren dat op voor de andere leerlingen. Ook ouders worden uitgenodigd om een voorstelling bij te wonen.

Sportactiviteiten

Eén keer per jaar organiseert de school een sportdag voor alle leerlingen. Naast het sporten spelen ook de samenwerking tussen de leerlingen en het dragen van verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Tijdens de sportdag worden wij geassisteerd door ouders en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De sportdag vindt plaats op de sportvelden van B.V.C.B. Daarnaast doet de school ook mee aan verschillende buitenschoolse sportactiviteiten en sporttoernooien. Deze worden door de plaatselijke sportverenigingen georganiseerd. Leerlingen die dit leuk vinden kunnen deelnemen aan deze activiteiten. We nemen onder andere deel aan de volgende toernooien: voetbal, korfbal, zwemmen en schaken. Ook vindt er jaarlijks een tennisclinic plaats bij de lokale tennisvereniging. Daarnaast ondernemen wij ook jaarlijks sportactiviteiten gericht op het goede doel. Wij nemen o.a. deel aan de BESOS-sponsorloop en 'wandelen voor water'.

Koningsspelen

Jaarlijks houden wij op school de Koningsspelen op, of vlak voor de verjaardag van de koning. Deze dag staat in het teken van oud Hollandse spelletjes. De leerlingen van groep 7 en/of groep 8 krijgen een taak waarbij ze verantwoordelijkheid dragen. Dit kan de begeleiding voor een groepje jongere kinderen zijn of het begeleiden van een van de spellen.

Vieringen

Wij vieren op school de traditionele feestdagen zoals het Sinterklaasfeest, Pasen en Kerst. De dag staat dan in het teken van verschillende activiteiten rondom dit thema, zoals een Paasontbijt met eieren zoeken of een kerstdiner met kerstoptreden of kerstmarkt. De afgelopen jaren hebben wij jaarlijks een goed doel gekoppeld aan de Kerstviering, waarbij de leerlingen leren iets te doen voor een ander. Zo hebben wij knutselwerkjes verkocht op de kerstmarkt en schoenendozen gevuld met spulletjes die kinderen die dit nodig hebben blij kunnen maken. Het goede doel wordt per jaar vastgesteld. U kunt hierbij denken aan Clinic Clowns, Kika of het Wereld Natuur Fonds. Uiteraard worden de verjaardagen van de leerkrachten ook niet vergeten tijdens onze jaarlijkse juffen- en meesterdag.

Projecten

Tijdens de Kinderboekenweek is de hele school aan het werk rondom een thema dat jaarlijks wordt vastgesteld. In het voorjaar werken we ook met alle leerlingen aan een gezamenlijk schoolproject. Een dergelijk project duurt gemiddeld twee weken. Tijdens deze periode zijn alle leerlingen met hetzelfde onderwerp bezig. De afgelopen jaren kwamen onderwerpen als beroepen, landen, techniek, dieren en sport, Engels aan de orde. De projectweken worden gezamenlijk feestelijk geopend en afgesloten.

Jeugd E.H.B.O.

De groepen 8 krijgen les van bevoegde medewerksters van de E.H.B.O vereniging. De leerlingen leren onder andere hoe zij eerste hulp kunnen verlenen. De lessen worden afgesloten met een examen en uitreiking van een diploma.

Schoolreisjes en excursies

Eén keer per jaar gaan wij op schoolreis met de groepen 1 t/m 7. De schoolreisjes zijn per jaar afwisselend educatief en speels. De groepen 8 gaan elk jaar op schoolkamp voor vier dagen. Naast de schoolreis worden er ook excursies georganiseerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een project, een museumbezoek of een tentoonstelling. In ieder leerjaar gaat de leerling op verschillende culturele uitjes, passend bij de lesstof en volgens een vaste cyclus opgesteld door de cultuurcoördinator

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend onderwijs van kracht geworden. De afgelopen twee jaren is er gewerkt aan de op- en inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband PPO Delflanden. Onze school maakt met 80 andere scholen deel uit van dit nieuwe samenwerkingsverband. Deze scholen zijn gehuisvest over vier gemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. In totaal bestaat het nieuwe samenwerkingsverband uit meer dan 20.000 leerlingen. Naast de reguliere basisscholen bestaat het samenwerkingsverband uit drie scholen voor speciaal basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs.  

OBS Groenehoek maakt op gebied van het schoolondersteuningsprofiel gebruik van de richtlijnen van ons samenwerkingsverband PPO Delflanden.

De missie van het samenwerkingsverband is om voor ieder kind een passende onderwijsplek aan te kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen het reguliere onderwijs zijn, maar waar nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn. De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag gaan is in de volgende uitgangspunten beschreven:

 • Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand met een kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een optimale ontwikkeling.
 • Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om voor een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig.  

In passend onderwijs komen een aantal onderwijs-werkniveaus:

 • Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere basisschool moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken en betekent dat we de komende jaren gezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken.
 • Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning, die de school biedt. Het samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze kinderen nodig hebben. We spreken hier dan van een arrangement.
 • Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is. Van het arrangement is vastgesteld dat dit niet op de basisschool aangeboden kan worden en dat een speciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan we samen met ouders en scholen aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek. Voor een arrangement of een speciale lesplaats zijn routes beschreven, die gevolgd kunnen worden.  

Centrale plaats wordt het schoolondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam van onze school zitten de intern begeleider, de betrokken leerkracht, een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkster en de directeur. Ouders worden uitgenodigd om mee te praten over de zorgen rond hun kind.

Aanmelding en plaatsing

Om kinderen een passende onderwijsplek te kunnen bieden, dient bij aanmelding alle voor de school relevante informatie beschikbaar te komen. Er volgt altijd een intakegesprek om te bepalen of de school de juiste onderwijsplek is. Ouders zijn de belangrijkste bron voor de school om deze informatie te krijgen. Daarnaast zal aan ouders gevraagd worden of er informatie bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal beschikbaar is.

Aan de hand van het document ‘aannamebeleid leerlingen Stichting Scholengroep Holland’ neemt de school neemt binnen zes weken een besluit over plaatsing. Mocht dit besluit binnen zes weken niet genomen kunnen worden, dan kan de school de termijn om een besluit te nemen met vier weken verlengen. Bij de meeste aanmeldingen zal het kind geplaatst kunnen worden. Indien de school vindt dat de basisondersteuning niet op deze school geboden kan worden of vindt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, zorgt de school dat het kind op een andere school geplaatst kan worden. In dat traject werken ouders en school intensief samen om te komen tot een goede plaatsing. Het samenwerkingsverband wordt betrokken bij dit traject als blijkt dat extra ondersteuning (arrangement of speciale lesplaats) nodig is. Het bestuur van de school heeft dan zorgplicht.

* Het document ‘aannamebeleid leerlingen Stichting Scholengroep Holland’ is op onze schoolwebsite te downloaden.  

Jeugdcoach op school

Sinds januari 2020 heeft de schoolmaatschappelijk werkster plaats gemaakt voor de jeugdcoach op school. Mariska Stoll is onze Jeugdcoach op School (JOS). Zij is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien & opvoeden. Ouders, leerlingen en leraren kunnen langs komen als er ondersteuning nodig is. Mariska is iedere woensdag aanwezig op school (wisselend op beide locaties) en iedereen kan bij haar binnen lopen voor advies.

Het is soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden als er problemen zijn bij kinderen en/of binnen het gezin. Wij hopen dat iedereen die vragen of twijfels heeft, gewoon even langs loopt en dat de stap om hulp te vragen hierdoor wat makkelijker wordt.  

Wat doet Mariska op school? De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd- en gezinscoach in één zal, als JOS, verbinding leggen tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Er wordt, wanneer nodig, hulp geboden op school of thuis. Mariska biedt de mogelijkheid om lichte tot intensieve trajecten in te zetten, de hulp duurt maximaal 6 maanden. Dit varieert van een aantal gesprekken op school tot ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, wordt in overleg met ouders Team Jeugd van de gemeente ingeschakeld. Daarnaast biedt Mariska de ruimte om bij u thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw zoon of dochter. 

Heeft u vragen? Loop gerust even binnen bij Mariska. Mariska is ook telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 06 117 110 79 of via het e-mail adres: m.stoll@schoolformaat.nl. Informatie kunt u ook krijgen via de leerkracht, intern begeleider of directie.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Lansingerland)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind ook persoonlijk advies en ondersteuning. Het voordeel van het CJG is dat u er alle deskundigen onder één dak vindt. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (ortho)pedagogen en (dokters)assistenten om samen met u gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Samen met u wordt gezocht naar een antwoord op uw vraag. Daarnaast werkt het CJG nauw samen met de jeugdconsulent van de gemeente en de intern begeleider (IB) van de basisschool.

Wij hebben een jeugdverpleegkundige verbonden aan onze school: Margo Voskamp.

Bij het CJG kunt u gebruik maken van inloopspreekuren, deze zijn op donderdag van 13.00 - 13.45 uur.

Adresgegevens:

CJG Noorderparklaan 2, 2662 DJ Bergschenhoek of Noorderparklaan 14, 2662 DJ Bergschenhoek.

Telefoonnummer: 088 - 20 10 000

Mailadres: cjglansingerland@cjgrijnmond.nl

Meer informatie vindt u op de website van CJG Lansingerland: CJG Lansingerland.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt samen met verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de omgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld jaarlijks een aantal kennismakingsmomenten waarbij de kinderen van de peuterspeelzaal bij ons in de kleuterklas op bezoek komen. Zo kunnen de peuters alvast een kijkje nemen in de kleuterklas.

De intern begeleidster van onze school sluit regelmatig aan bij bijeenkomsten van het VVE-netwerk vanuit de gemeente Lansingerland. Zo blijven wij als school op de hoogte van relevante ontwikkelingen op gebied van voor- en vroegschoolse educatie.

Terug naar boven