Basisschool Groenehoek

Stampioendreef 7 2661 SR Bergschenhoek

 • Vanaf groep 4 krijgt iedere leerling een tablet. We starten met het vak rekenen op de tablet.
 • Vanaf groep 1 leren onze leerlingen werken aan de hand van een taak. Ieder leerjaar krijgt de taak meer inhoud, dit wordt opgebouwd.
 • Samen spelen, samen werken, samen leren. Samen is heel belangrijk op de Groenehoek. Wij zijn een Kanjerschool en gaan goed met elkaar om.
 • Leren door spelen. In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Er is ruime aandacht voor hoekenspel, buitenspelen en gymnastiek.
 • Ons schoolplein aan de locatie Groeneweg is afgelopen schooljaar volledig onder handen genomen,

In het kort

Toelichting van de school

OBS Groenehoek is een basisschool met een goed pedagogisch schoolklimaat met duidelijke afspraken en regels, normen en waarden. Wij werken vanuit de kernwaarden van het Daltononderwijs. Wij leren onze kinderen verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te worden, keuzes te maken en samen te werken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen leren reflecteren en doelmatig leren werken.

Wij werken opbrengstgericht, maar naast de schoolprestaties zijn er tal van zaken die net zo belangrijk zijn bij het onderwijs dat aan uw kind wordt gegeven. Dat treft u niet op dit SchoolVenster aan. Voor een volledig beeld van onze school kunt u een kijkje nemen op onze website: www.obsgroenehoek.nl. U treft hier onder andere informatie aan over de (extra) zorg die we kinderen bieden, de Plusklas, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en ons 'English Plus' aanbod, waarbij wij in alle groepen, aan de leerlingen vanaf groep 1 Engels aanbieden.

De school heeft twee locaties (locatie Stampioendreef en locatie Groeneweg) waar onderwijs voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 wordt verzorgd.

Bekijk onze schoolfilm!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Daltononderwijs
 • Engels in alle groepen
 • Plusklassen
 • Kanjertraining
 • Openbaar onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zien momenteel een stijging in het leerlingenaantal en zijn er veel aanmeldingen voor de komende jaren. We zien dat ouders onze school vaak bewust bezoeken vanwege ons openbare karakter of vanwege de daltonvisie van de school. In de hogere groepen is er veel tussentijdse instroom van meerbegaafde leerlingen vanwege onze Plusklas. Ook merken wij momenteel nieuwe instroom door de nieuwbouw (o.a. wijk 'Parkzoom') in de omgeving van onze beide locaties. Onze leerlingen zijn verdeeld over de twee locaties. De locatie Stampioendreef huisvest de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 en de locatie Groeneweg die van de groepen 1 t/m 6. Indien u geïnteresseerd bent in onze school kunt u contact met ons opnemen (info@obsgroenehoek.nl). We plannen dan graag een afspraak om kennis met u te maken en u de school te laten zien. Indien u voorkeur voor een locatie heeft, raden wij u aan op tijd langs te komen, liefst voor of rond de 2e verjaardag van uw kind.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
347
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden op OBS Groenehoek

Wij hanteren een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tussen de middag lunchen op school, onder begeleiding van de leerkracht. Tevens spelen de leerlingen in de middagpauze buiten onder begeleiding van vier overblijfkrachten per pauzedienst. OBS Groenehoek hanteert de volgende lestijden:

Stampioendreef:

 • Maandag - Dinsdag - Donderdag: 08.30 uur - 14.45 uur
 • Woensdag: 08.30 uur - 12.00 uur
 • Vrijdag: 08.30 uur - 12.00 uur (groep 1 t/m 4) 08.30 uur - 14.45 uur (groep 5 t/m 8)

Groeneweg:

 • Maandag - Dinsdag - Donderdag: 08.45 u - 15.00 uur
 • Woensdag: 08.45 uur - 12.15 uur
 • Vrijdag: 08.45 uur - 12.15 uur (groep 1 t/m 4) 08.45 uur - 15.00 uur (groep 5 t/m 6)

Zoals u kunt zien is er een speling tussen de lestijden op onze twee locaties. Soms gaan er kinderen uit één gezin op verschillende locaties naar school. De speling tussen de schooltijden geeft ouders de gelegenheid om het halen en brengen van hun kind op een goede manier te organiseren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Scholen zijn verplicht een meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode van de Groenehoek kunt u downloaden via deze website of opvragen bij de directie of de intern begeleidster. Het protocol van OBS Groenehoek is onlangs aangepast op basis van de nieuwe aangescherpte landelijke regels rondom de meldcode, die vanaf januari 2019 in werking zijn getreden. Het eerste aanspreekpunt rondom dit onderwerp is de aandachtsfunctionaris van de school.

Terug naar boven