Obs Vuurvogel

de Zilverspar 14 2661 AP Bergschenhoek

 • Positieve aandacht helpt leerlingen groeien. Door directe feedback te geven op het leerproces, ontwikkelen de kinderen zich optimaal.
 • Jaarlijks lopen de leerlingen voor het goede doel.
 • Spelen = leren
 • We werken bij thema's en projecten nauw samen met externen die aansluiten bij ons onderwijs.
 • Een fraaie, moderne en lichte leeromgeving. Met 9 ingangen, klimtoestel, een zandbak en schooltuintjes.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens van de eindtoets van 2020/2021 worden op dit moment digitaal nog verwerkt. 

IEP-toets

Het landelijk gemiddelde 79,9

OBS Vuurvogel               85,0

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onder tussenresultaten verstaan we twee onderdelen die de kwaliteit van het onderwijs meten.

1 Het dagelijkse werk (korte termijn evaluatie meet het succes van het doel van de les van de dag (geheugen)

2 De periodieke toetsen (lange termijn evaluatie meet het succes vanaf de eerste schooldag tot het toetsmoment (inzicht en intelligentie)

Elke dag werken de kinderen aan opdrachten na de uitleg, de instructie. De leerkracht stemt de instructie af op de kennis en informatie die deze heeft over voorafgaande lessen en over de afzonderlijke leerlingen. Dat gebeurt aan de hand van:

 • observatie
 • correctie
 • gesprekken met kinderen
 • analyse van het gemaakte werk (inclusief digitaal werk).

Twee keer per jaar wordt het leerlingvolgsysteem van CITO gevuld. De leerlingen maken een aantal toetsen. De resultaten worden ingevoerd in een computersysteem dat helpt een analyse te maken.

Deze analyse wordt op 3 manieren gedaan.

 • op leerlingniveau (micro)
 • op groepsniveau (meso)
 • op schoolniveau (macro)

Zo is er niet alleen een beeld van de leerling maar ook van de opbrengsten van de lessen op groepsniveau en voor de hele school. op basis van de uitkomsten zijn interventies mogelijk in de groep, individueel en op schoolniveau.

Gestelde schooldoelen 2021-2022

AVI: minimaal niveau B? Niveaus: A 30%, B 30%, C 25%, D 10%, E 10%? 

DMT: minimaal niveau B- ? Niveaus: A 25%, B 25%, C 25%, D 15%, E 10%? 

Spelling: minimaal niveau B? Niveaus: A 30%, B 30%, C 20%, D 10%, E 10%? 

Begrijpend Lezen: minimaal niveau C+ Niveaus: A 25%, B 25%, C 25%, D 15%, E 10%? 

Rekenen & Wiskunde: ?minimaal niveau B-  Niveaus: A 25%, B 25%, C 25%, D 15%, E 10%? 

TTR: ?minimaal niveau B  Niveaus: A 30%, B 30%, C 20%, D 10%, E 10%? 

Woordenschat: minimaal niveau C+ ? Niveaus: A 25%, B 25%, C 25%, D 15%, E 10%? 

Referentieniveaus 

Begrijpend lezen:

1F eind groep 5/eerste helft groep 6                                

2F eind groep 7 

Rekenen en wiskunde:

1F eind groep 6                                         

2F eind groep 7/begin groep 8 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de advisering en verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs volgen wij een zorgvuldige route. Onderdelen daarvan zijn:

 • Gesprekken met de leerling
 • Voorlichting over het voortgezet onderwijs in het algemeen en regionaal.
 • Een pre-advisering in groep 7
 • Een advies in groep 8
 • De afname van de IEP eindtoets basisonderwijs
 • De zorgvuldige overdracht naar het VO: 
 • Online via Onderwijs Transparant (OT)
 • Persoonlijk gesprek met ouders en leerling
 • Warme overdracht naar het VO: gesprek met mentoren

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Obs Vuurvogel wil graag:

 • Rekening houden met de verschillende onderwijs- en ontwikkelbehoeften van kinderen
 • Leerlingen een positieve en respectvolle houding t.o.v. anderen en hun omgeving meegeven
 • Leerlingen leren leren en daar plezier aan laten beleven
 • Een duidelijk kader scheppen waarbinnen leerlingen zich mogen ontwikkelen (schoolregels)
 • Leerlingen laten meebepalen over dat kader (groepsregels)
 • Een moderne methodiek hanteren om deze doelen te bereiken
 • Iedereen leren het "gezonde verstand" te gebruiken
 • Leerlingen bijbrengen hoe ze verstandig omgaan met digitale en social media
 • Leerlingen 21e eeuwse vaardigheden laten oefenen

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Iedereen doet mee
 • Ik ben bewust respectvol
 • Ik ben zelf verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het is een goede zaak dat de onderwijsinspectie op basis van getallen en eigen waarneming de formele waardering voor de scholen bepaald.

Het is belangrijker dat de school dat ook zelf doet! Daarom is er ruimte voor medezeggenschap van medewerkers én ouders. Op basis van bestuurlijke afspraken zorgen we zelf voor een regelmatige analyse van de kwaliteit van ons onderwijsaanbod én van de resultaten. We zijn daarbij kritisch op ons eigen werk. Met reflectie en feedback zorgen we ervoor dat de interne controle en waardering ons scherp houdt.

Sinds 2018-2019 nemen de scholen van Scholengroep Holland jaarlijks een zelfevaluatie af. Met klassenbezoeken en observaties aan de hand van de volgcriteria van de onderwijsinspectie nemen we onszelf de maat. Deze zelfevaluatie wordt afgenomen door medewerkers van collega scholen. Daarmee vinden er kwaliteitsonderzoeken plaats tussen onze scholen onderling. Zo hebben we een heel goed en objectief beeld van onze kwaliteiten vanuit intern én extern toezicht. Wij kunnen onze eigen bevindingen en aanpak zelf melden inclusief de eventuele herstelacties  aan de toezichthouder i.p.v. dat deze ons op aandachtspunten hoeft te wijzen.

Terug naar boven